Bäste Jan Eriksson

advertisement
Mellersta Skånes läkareförening (MSL) ber att få inge följande som svar på
Ersättningskommitténs remiss
MSL anser att inkomstbortfallsprincipen även fortsatt skall vara grundprincipen för ersättning
vid ledighet för fackligt arbete. För våra medlemmar är det lätt att motivera att vi varken
tjänar eller förlorar på att deltaga i fackligt arbete, som hindrar från att fullgöra det egentliga
lönearbetet. MSL är positiva till att bibehålla grunden för det nuvarande ersättningssystemet.
Det nuvarande systemet kan förenklas om man som alternativ till kopia på lönebesked med
tjänstledighet utan lön, kan använda ett intyg från arbetsgivaren om aktuell tjänstledighet utan
lön, som arbetsgivaren har beslutat om och som kan inges i samband med mötet, och inte med
lönebesked nästa månad. Aktuell lön kan styrkas antingen på intyget eller med aktuellt
lönebesked.
Vi avvisar de föreslagna nya schabloniserade lönesummorna som kommer att innebära att
högavlönade kollegor på grund av för låga ersättningar skulle göra en direkt förlust vid
facklig tjänstledighet, vilket kan vara klart hämmande för rekrytering till
förtroendemannauppdrag. Även semester och jourkompensation menar MSL skall ersättas
med det bortfall, som läkaren annars fått ut om han/hon fått denna ledighet ersatt kontant från
arbetsgivaren.
Vid ersättning för privata yrkesutövare, som inte har A-inkomst, så är det inte realistiskt att
försämra och nedsätta den befintliga stilleståndsersättningen med en schabloniserad ersättning
som är betydligt mindre. Det är mycket viktigt att representanter även för privata kollegor
deltager i SLFs fackliga arbete, särskilt som sannolikt i framtiden flera kollegor kommer att
driva privat verksamhet eller vara anställda av privata företag inom vårdsektorn. Den högre
kostnaden för stilleståndsersättningen kan motiveras med att det är en privat motsvarighet till
lönebortfallsprincipen, som tyvärr blir betydligt dyrare. Om man har en F-skattesedel och
driver ett bolag bör man kunna betala till detta bolag från SLF.
Ersättningskommittens förslag innebär en ökning av arvoden på 500000 SEK, som främst
delas ut i fasta arvoden. Även om detta ju förenklar administrationen så befarar MSL att detta
inte premierar facklig aktivitet. Det är viktigt att man har möjlighet till att stimulera facklig
närvaro av läkarna dels internt inom läkarförbundet men även vid möten med externa
myndigheter och andra sammanträden. Då det är viktigt med goda förberedelser bör
sammanträdesarvoden och arvoden för andra typer av möten kunna ökas istället.
Det är mycket tveksamt om den storleken på de ökade arvoderingarna till de två vice
ordförandena i Centralstyrelsen behöver vara så höga som i förslaget utan kan sänkas. De
borde kunna sänkas med samtidigt tillämpande samtidigt av inkomstbortfallsprincipen och
istället gå till gå till ökade till arvoden (som premierar aktivitet) i CS och fackliga
arbetsgrupper. Vad gäller professorer och vissa andra kombinationsanställda så har de inte
något inkomstbortfall, men kan då istället kompenseras med höjda sammanträdesarvoden.
För Mellersta Skånes Läkareförening,
Erik Dahlman, Ordförande.
___________________________________________________________________________
Mellersta Skånes läkareförening, Universitetssjukhuset, Lasarettsgatan 9, 221 85 LUND
Tel: 046-17 23 95, E-mail: [email protected] Hemsida: www.slf.se/msl
Download