Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
Föroreningsproblematiken vid
marinor, varv och
båtuppläggningsplatser
Maria Pettersson, Miljöförvaltningen i Stockholm
SIDAN 1
Ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 2
Östersjön
Få arter för varje funktion i ekosystemet
Hög störningsrisk
Salthalt
Brackvatten
Oceaniskt
Mycket salt vatten
Marina
arter
Anatal arter
Sötvattensarter
Artminimum
vid 5-8 ‰
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 3
Östersjön
Kombinationen av:
gifter
brackvatten
få arter
hög känslighet
dåligt vattenutbyte
Östersjön extra sårbar
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 4
Båtbottenfärger - olika typer
Fram till 1970-talet: tjära båten eller måla med blymönja.
Under 50 till 60-talet: Färger med PCB och kvicksilver
Under 1960- till 1980-talet: färger som innehöll tennorganiska
föreningar som tributyltenn (TBT), men sedan 2008 finns ett
internationellt förbud.
Idag: kopparbaserade färger och fysikaliskt verkande färger med
zink. Dessa är också giftiga för vattenlevande organismer
beroende på ett högt innehåll av koppar eller zink.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 5
Båtbottenfärger - effekter
Båtbottenfärger (antifoulingfärger) är framtagna för att
motverka påväxt av bland annat havstulpaner och alger på
båtskrovet.
De aktiva substanserna i färgen verkar genom att hela tiden
läcka ut från färgen.
Färgerna är också giftiga för andra
vattenlevande växter och djur.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 6
Båtbottenfärger – risk/nytta
Risk/nytta analys för användning av båtbottenfärger1992 och
1998 (Kemikalieinspektionen)
Typ av vatten Nytta
Sötvatten
Liten nytta - Inga giftläckande färger tillåtna
Bottenhavet
Riskerna större än nyttan - Inga giftläckande färger
tillåtna
Östersjön
Från 2001 - Inga kopparfärger tillåtna
Fysikaliska metoder bör räcka
Västkusten
Högre läckage av koppar tillåtet
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 7
Tribyutyltenn (TBT)
Giftigast
Långlivat (svårnedbrytbart)
Ansamlas i levande organismer
(bioackumulerande)
Hormonstörande
Foto: M. Magnusson
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 8
Tribyutyltenn (TBT)
Påverkar även människan
Immunsystemet
Hormonsystemet
Fertiliteten
Nervsystemet
Huden
Kärl & hjärta
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 9
Tribyutyltenn (TBT)
Höga halter finns vid våra kuster
100µg/kg
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Från Cato m.fl. 2007
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 10
TBT-halter i hamnar
9000
Fartygshamnar (44 st)
µg TBT / kg torrt sediment
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
10
MILJÖFÖRVALTNINGEN
20
30
Hamnar
40
50
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 11
TBT-halter i hamnar
9000
Ungefär samma halter
av TBT i
småbåtshamnar som i
fartygshamnar!
Fartygshamnar (44 st)
µg TBT / kg torrt sediment
8000
Småbåtshamnar (48 st)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
10
MILJÖFÖRVALTNINGEN
20
30
Hamnar
40
50
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 12
TBT-halter i hamnar
Riktvärden för TBT
9000
µg TBT / kg torrt sediment
8000
7000
Fartygshamnar (44 st)
Vatten
Småbåtshamnar (48 st)
Sediment 0,02 µg/kg torrt
sediment (förslag inom EU)
0,0002 µg/L
6000
5000
4000
3000
Upp till 400 000 gånger
högre TBT-halter än det
föreslagna riktvärdet
2000
1000
0
0
10
MILJÖFÖRVALTNINGEN
20
30
Hamnar
40
50
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 13
Båtuppläggningsplatser
Finns TBT och andra gifter på våra båtuppläggningsplatser?
Foto: M. Elfström
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 14
Båtuppläggningsplatser
Vad blir båtägaren exponerad för?
Slipdamm
Lösningsmedel
Hud
Lungor
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 15
TBT på båtuppläggningsplatser
µg TBT / kg torrt sediment eller jord
Skalan går nu till 60 000 jämfört med 9 000 på tidigare grafer
60000
Fartygshamnar (44 st)
50000
Småbåtshamnar (48 st)
Båtuppläggningsplats max (20 st)
40000
Ca 10 gånger högre
halter på
båtuppläggningsplatsen
jämfört med i
sedimenten
30000
20000
10000
0
0
10
MILJÖFÖRVALTNINGEN
20
30
Hamnar
40
50
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 16
Båtuppläggningsplatser är starkt förorenade
Medelvärden för sex båtklubbar i Stockholm
Giftiga ämnen i marken
mg/kg torr jord
3500
20
Riktvärde känslig
markanvändning
18
3000
16
2500
14
2000
12
Riktvärde mindre känslig
markanvändning
10
1500
Uppmätt medelvärde i
ytlig mark
8
6
1000
Medelvärdena överskrider
båda riktvärdena för samtliga
giftiga substanser
4
500
2
0
0
koppar
zink
MILJÖFÖRVALTNINGEN
bly
TBT
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 17
Båtuppläggningsplatser är starkt förorenade
Medelvärden för 34 båtklubbar i Sverige
Giftiga ämnen i marken
Riktvärde för känslig
mark
7
mg / kg torr jord
6
Riktvärde för mindre
känslig mark
5
medelvärde för gifter
4
3
2
1
0
Kvicksilver
TBT
PAH canc.
PCB
Medelvärdena över riktvärdena för känslig markanvändning för samtliga giftiga substanser
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 18
Båtuppläggningsplatser är starkt förorenade
Maxvärden för 34 båtklubbar i Sverige
Giftiga ämnen i marken
7
mg / kg torr jord
6
450 gånger högre än
gränsvärdet för
känslig mark
100 gånger högre än
finska gränsvärdet
för känslig mark
2000 gånger högre
än gränsvärdet för
känslig mark
Känslig mark
Mindre känslig
Medelvärden
5
Maxvärden
4
500 gånger högre än
gränsvärdet för
känslig mark
3
2
1
0
Kvicksilver
TBT
PAH canc.
PCB
Maxvärdena över riktvärdena för känslig markanvändning för samtliga giftiga substanser
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 19
Vad händer när båten ligger i vattnet?
Läckagemönster för zink
Procentsatserna bygger på hur mycket zink som tillförs småbåtshamnen från en genomsnittlig bemålad båt som
ligger förtöjd i hamnen under en säsong samt spolas av med högtryckstvätt under höstupptag.
Beräkningarna baseras på läckagehastighet av zink från färgen samt resultat av prover tagna av Havs- och
vattenmyndigheten under 2011 och 2012.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 20
Slutsatser
Föroreningsnivån är hög eller mycket hög vid de
undersökta båtuppläggningsplatserna i Stockholm.
Nationell sammanställning visar att
föroreningsnivån ofta är mycket hög.
Trots många års förbud sprids fortfarande höga
halter av giftiga ämnen från båtaktiviteter.
Åtgärder behövs!
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 21
Alternativ till att använda giftiga
båtbottenfärger
Borsttvätt
Högtryckstvätt
Fungerar även för
segelbåtar
Bör göras över spolplatta
med rengöringsanläggning
Förvaring i luft
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Landförvaring
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 22
Tack för att du lyssnade!
Vill du läsa mer?
•Förorening av båtuppläggningsplatser – en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner, Eklund och
Eklund (2011) ITM-rapport 208, http://www.itm.su.se/documents/ITM_rapport_208.pdf
• Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken, Eklund,
Eriksson Wiklund och Pettersson (2012), ITM-rapport 211,
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/vp/bru/Undersökning_vid_båtklubb_i_Brunnsviken-ITM-rapport_2011.pdf
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Båtbottentvätt av fritidsbåtar
MSL, 2013-03-13
SIDAN 23