Angående möjlighet för kommuner att anställa

advertisement
Motion till Läkarförbundets fullmäktige 2015
Angående möjlighet för kommuner att anställa egna läkare med ansvar
för patienter inskrivna i särskilda boenden.
Hälso- och sjukvårdslagen anger att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är
bosatta inom landstinget. Landstinget ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en
kommun har ansvar för.
Kommuner har ansvar för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de invånare som har behov av
särskild omsorg, som ges inom ramen för särskilt boende. Dock finns ett undantag i hälso- och
sjukvårdslagen, som anger att sådan sjukvård som ges av läkare inte ingår i kommunens uppdrag.
Landstingen ska tillhandahålla läkarresurs till kommunen för de patienter som är inskrivna i särskilt
boende. Inom många kommuner fungerar det utmärkt med att läkare, ofta anställda på en
landstingsdriven vårdcentral, utövar regelbunden tillsyn på särskilda boenden. I andra kommuner
fungerar det dock inte lika bra, speciellt om det föreligger läkarbrist inom primärvården. Det finns
också inom många kommuner brister i tillgång till läkarresurs på jourtid, vilket ofta leder till att
patienter inskrivna på särskilda boenden skickas till sjukhus för läkarbedömning då inte
läkarbedömning kan genomföras på det särskilda boendet.
Ibland leder bedömningen till inskrivning på sjukhus för mindre allvarliga medicinska problem, som
kanske skulle ha kunnat handläggas på det särskilda boendet om tillgång till läkarresurs hade funnits
inom kommunen.
Geriatrik är i Sverige en liten specialitet. På senare år har frågan om multifarmaci hos äldre varit i fokus
och bättre kompetens avseende användning av läkemedel hos äldre har efterlysts. I större kommuner
med många platser inom särskilda boenden skulle det vara önskvärt med egna läkare anställda direkt
av kommunen för att tillhandahålla sjukvård av hög kvalitet för de patienterna. Speciellt läkare med
geriatrisk kompetens skulle med säkerhet höja vårdkvaliteten för dessa patienter, samtidigt som det
sannolikt skulle avlasta vårdtrycket på sjukhus.
Idag finns många olika kategorier av vårdyrken representerade i kommunerna. Det är självklart av stor
vikt att all kommunanställd sjukvårdspersonal ges tillgång till regelbunden fortbildning för att
upprätthålla god kompetens. Det blir därför märkligt när den yrkesgruppen med högst utbildningsnivå,
läkarna, saknas i den egna vårdorganisationen.
Idag finns ett förbud för kommuner att anställa egna läkare för sjukvård av äldre i särskilda boenden.
Detta förbud är orimligt om man samtidigt vill verka för bättre sjukvård för de äldre.
Vidare är det önskvärt att ha tillgång till flera potentiella arbetsgivare som kan konkurrera och
Mellersta Skånes Läkareförening yrkar
att Sveriges Läkarförbund verkar i sitt fackliga och politiska arbete för en ändring av Hälso- och
sjukvårdslagen, så att kommuner kan anställa egna läkare i äldrevården.
Ronny Öhman, Mellersta Skånes Läkareförening
Download