Anmälan av facklig förtroendeman

2014-02-04
Lena Sundin, Praktikertjänst
Anmälan av facklig förtroendeman
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
7 § Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen
arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.
Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser förtroendemannens egen
arbetsplats förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid, skall ersättning
utgå till förtroendemannen som om han hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning. Även
uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbetsgivaren. Om anställningsförmån
enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med sådan tid likställas tid som avses i första och
andra styckena. Lag (1990:1039).
Vid stadigvarande fackligt uppdrag med viss procent varje vecka
Personen ska kstfördelas till kst (fn 9241a8) med viss procent. Detta görs av chefen via
 Personalanmälan
 Ändra/förlänga
 Ange i noteringsfältet att medarbetaren är facklig förtroendeman, i vilken facklig
organisation samt (om det är känt) uppdragets längd. Ange på flik 3 Kostnadsställefördelning procentuell fördelning på resp kst. Se ex nedan.
AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850
Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm
tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258
Internet: www.academedia.se l E-post: [email protected]
2
Vid tillfälligt fackligt uppdrag
Chefen skickar ärendet via



Personalanmälan
Ändra/förlänga
Ange i noteringsfältet facklig organisation, uppdragets art (t ex skyddsombud,
arbetsplatsombud) samt i förekommande fall uppdragets längd (om detta är känt). Om
tom-datum har registrerats och passerats är det AcadeMedias ansvar att följa upp att
nytt datum anmäls, så att lön kan registrera detta.
Tidrapportering vid tillfälligt fackligt arbete/utbildning
Den fackliga förtroendemanen väljer i sin tidrapport avvikelsen ”Frånvaro facklig” och något av
nedan alternativ under ”typ”:
Tidrapportering vid stadigvarande fackligt arbete
Dessa är alltid registrerade med ett visst antal timmar per vecka med lön, vilket ska
kostnadsfördelas till särskilt centralt kst (fn 9241a8). Ingen avvikelse anges i tidrapporten,
eftersom ordinarie lön utgår.