Food4Future, en europeisk livsmedels KIC

advertisement
Sidan 1 av 4
Food4Future,
en europeisk livsmedels KIC
Bakgrund och fakta
Utmaningarna och behoven
Världen står inför stora och komplexa livsmedelsutmaningar. En växande befolkning med ökad levnadsstandard ställer nya och högre krav på mer varierad, hållbart producerad och högkvalitativ mat.
FN har förutspått att efterfrågan på livsmedel kommer att öka med ca 70 % till år 2050. Samtidigt
sker en snabb expansion av bioenergisektorn vilket ökar behovet av nya biprodukter baserat på livsmedel. De globala klimatförändringarna ökar trycket på livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen. Till detta kommer att stora delar av de globala systemen för livsmedelsproduktion i världen inte är hållbara och resilienta. Utan nya innovationer kommer det globala livsmedelssystemet att
försämra miljön och äventyra förmågan att producera mat i framtiden.
Konsumenterna är på en och samma gång en del av utmaningen och en del av lösningen. Under de
senaste två decennierna har komplexiteten i livsmedelskonsumtion ökat dramatiskt. Konsumenterna
efterfrågar prisvärda, diversifierade, högkvalitativa, ekologiska och bekväma livsmedelsprodukter
som svarar mot deras smak och behov. Samtidigt har oron för olika frågor, alltifrån livsmedelssäkerhet och miljöskydd till etiska överväganden, god affärssed eller djurskydd resulterat i ökande krav
från nya konsumentgrupper.
Food KIC, Food4future: a sustainable supply chain from resources to consumers
För att kunna möta utmaningarna och samtidigt stärka innovationskraften och den internationella
konkurrenskraften skapades Innovation Union, en av delstrategierna i EU 2020. En av delarna i Innovation Union strategin var bildandet av European Institute of Innovation and Technology (EIT). En av
aktiviteterna i EIT är, Knowledge and Innovation Community (KIC), som utlyser call inom innovationsområden som är strategiskt viktiga för Europas framtida konkurrenskraft. Ett av dessa områden är–
Livsmedel, Food4Future. Syfte med Food4Future är att stärka innovationskraften och därigenom
skapa en hållbar global värdekedja för livsmedel och mat. Från jord till bord (och omvänt). Food4Future är den största livsmedelssatsning någonsin i Europa. Omsättningen är 100 till 150 miljoner Euro
per år, 25 % av dessa är EIT medel. Återstående medel kommer från andra EU-program, värdländer,
värdregioner, näringslivet och privata finansiärer.
Livsmedel och mat har med naturlighet mycket stor påverkan på samhället och ekonomin. Livsmedel
har betydelse för nästan alla sektorer. Livsmedelsindustrin är den största tillverkningssektorn i
Europa och spelar en viktig roll för hela EU: s ekonomisk utveckling. Trots sin viktiga roll, är konkurrenskraften hos den europeiska livsmedels- och dryckesindustrin satt under press. Under det senaste
årtiondet har EU: s andel av världsmarknaden minskat från 25 % till 21 %. Till stor del på grund av
konkurrensen från tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien. Det blir allt svårare för företagen
att konkurrera enbart utifrån kostnader. Därför behöver den europeiska livsmedelsindustrin stärka
sin innovationskraft och placera sig högre upp i den globala värdekedjan genom att skapa nya mervärde som hälsosammare, mer hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster.
Sidan 2 av 4
EIT har därför valt att öppna en KIC med fokus på den globala värdekedjan inom livsmedel. Denna
satsning ger helt unika möjligheter att genom en kraftfull satsning på innovation utveckla Europas
position i den globala värdekedjan och möta de stora ekonomiska och samhälleliga utmaningar som
Europa står inför. En KIC skapar nya möjligheter mobilisera ett långsiktigt engagemang från näringslivet, akademi och offentliga aktörer.
En satsning på KIC kommer att gynna företag, akademi och offentliga aktörer längs hela värdekedjan.
Alla delar i kedjan (primära sektorn, livsmedelsproduktion, förpackning matberedare, logistik, återförsäljare, restaurangverksamhet kanaler och - inte minst - konsumenten) är oupplösligt förbundna
med varandra.
Ett strategiskt mål med KIC är att skapa förutsättningar för en nödvändig systemisk och kunskapsövergripande förändring. Ett annat mål med KIC är att stimulera industrin att fokusera mer på konsumentdriven innovation och därigenom gynnar konsumenternas hälsa och livskvalitet. I satsningen
läggs särskild vikt vid att utveckla nya affärsmodeller och marknadsstrategier som fokuserar på konsumenternas behov. Andra mål är att övervinna den höga graden av fragmentering av livsmedelskedjan och att stärka kompetensförsörjningen till industrin. Idag har omkring hälften av den europeiska
livsmedels- och dryckestillverkningsindustrin brist på personal med rätt kompetens. Detta är ett stort
hinder för innovation och tillväxt inom livsmedelsindustrin.
FoodNexus, ett Europeiskt konsortium
Förberedelserna för att skapa ett starkt europeiskt konsortium har pågått under mer än sju år. Som
ett resultat av samarbetet har Food Nexus bildats. Konsortiet består av fem noder/regioner med sju
till åtta aktiva länder, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Spanien, Frankrike, Italien och Irland.
Huvudaktörer i det Europeiska konsortiet är så kallade Core Partners, normalt företag och universitet. Bland företagen kan nämnas Tetra Laval, Lantmännen, Orkla, Billerud Korsnäs, Arla, Danish
Crown, Novozymes från Danmark och Sverige. Från Europa tillkommer Unilever, Danone, Barilla, troligen Nordzucker (ägare av Danisco). Bland universiteten kan nämnas Lunds Universitet (LU), Sverige
Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers, Köpenhamns Universitet (KU) och Danmarks Tekniska Universitet (DTU) från Sverige och Danmark. Från Sverige tillkommer den nationella institutskoncernen RISE.
Det finns andra typer av partnerskap än Core Partners. Region Skåne deltar i det nuvarande arbetet
dels genom att vara en part i InterReg projektet FoodBest, dels genom att tillhöra intressenterna.
Food Nordic, ett svensk/danskt samarbete och en del av FoodBest
En av noderna är FoodBest Nordic, med Sverige och Danmark.
Skåne har ett starkt ekosystem för livsmedel och är Sveriges ledande livsmedelsregion. Utifrån denna
position och närheten till Danmark representerar Skåne Sverige i det europeiska konsortiet. Tillsammans med Danmark bildar Sverige, Food Nordic. Med sitt starka ekosystem med flera starka kluster,
science parks och en stark tradition av gränslöst samarbete mellan företag, akademi och näringsliv är
Skåne är en naturlig bas för den svenska delen av konsortiet. Målet är att tillsammans med ytterligare nationella partners vara en länk till danska samarbetspartners inom Food Nexus och till det
europeiska konsortiet.
Svenska partners inom industrin är Orkla, Lantmännen, Billerud-Korsnäs och Tetra Laval, och från
akademin Lunds Universitet, Chalmers, SLU och SP/RISE. Utöver dessa finns intresseanmälningar och
ett uttalat stöd från blanda annat Pågen, Bergendahls, Atria, Bring Frigo, Gulliksson, Culinar Medicon
Village, Packbridge, Region Skåne, Region Halland, Region Västra Götaland, LI (Livsmedelsföretagen),
Sidan 3 av 4
Livsmedelsakademin, Skånska Spritfabriken, Skånemejerier, Setterwalls, Malmö Högskola, Perstorps
Kommun m fl.
Organisation
En KIC är en självständig juridisk person. Den är uppbyggd av två element:
Core partners, viktigaste partners. Antalet är maximerat till 50 vid ansökningstillfället. Utöver dessa
kan andra typer av partners tillkomma
Co-Location Centre (CLC) är den lokala eller regionala enheten. Antalet är begränsat till 5 i varje konsortium
KIC har en Generalförsamling och en styrelse samt ett huvudkontor med en CEO, COO och CFO samt
ett antal andra tjänstemän. CLC har i princip samma uppbyggnad för sitt ansvarsområde.
Huvudkontor
Huvudkontorets uppgifter är:






Huvudansvar för KIC: en, ekonomi m.m.
Service åt generalförsamling och styrelse
Kontakt med EIT ledning
Skyltfönster utåt, mötesplats m.m.
Samordnare av Co-Location Centers
Utveckling, planering m.m.
I huvudkontoret finns de viktigaste tjänstemännen: CEO, CFO, COO m.fl. Huvudkontoret ansvarar för
direktoratet som består av CLC direktörer. Huvudkontoren har normalt 20 till 30 anställda och är i de
flesta fall placerade nära en stor internationell flygplats. Huvudkontoret finansieras genom nationella
och regionala bidrag (värdland och värdregion), med KIC medel (overhead) samt direkta intäkter från
finansiärer.
En KIC kommer inte att vara fullt uppbyggd när beslutet tas. Erfarenhetsmässigt tar det mellan sex
och tolv månader att lägga den formella och juridiska grunden. Under tiden utses en så kallad koordinator till huvudkontor. Denna koordinator blir normalt sedan både fader och värd för huvudkontoret
– men det är inte nödvändigt. För Sveriges och Danmarks del är det med stor sannolikhet nödvändigt
att bli koordinator för att i genomförandet få förtroendet att vara värd huvudkontoret. Koordinatorn
har det finansiella och juridiska ansvaret för KIC tills den formella strukturen är på plats.
Kriterierna för koordinatorn finns framtagna. De pekar på att koordinatorn ska ha stor erfarenhet av
att administrera stora flernationella projekt med minst två element från kunskapstriangeln (forskning, utbildning, innovation) samt stor omsättning och effektiv ekonomiadministration. Dessa kriterier gör att det i stort sett enbart är stora universitet som fungerat som koordinatorer. Det rådet ges
också av EIT.
Co-Location Centre
CLC är kärnan i ett starkt, attraktivt, innovativt ekosystem med geografisk anknytning. Det skall bestå
av en mix av företag, stora/små, universitet/högskolor, forskarparker, kluster och NGO:s. Totalt ca
50-75 partners. CLC har två huvuduppgifter, att vara en del av ledningen av en KIC samt att var ett
regionalt centrum och hubb.
Sidan 4 av 4
KIC ledning
 Ledamot av direktoratet
 Projektadministration, uppföljning och assistans
 Finansiell administration
 Initiering, uppföljning m.m.
Regional hubb
 Utveckling och Information
 Projektuppbyggnad
 Interface mot myndigheter och företag med flera
 Främja den egna regionen och dess partners
CLC är samlingspunkten för de regionala parterna. Den består av generalförsamling, styrelse och ett
sekretariat. I CLC finns direktör med medarbetare samt personal som arbetar med hubb-funktionen.
CLC har normalt 10 till 15 anställda och finansieras genom bidrag från nationella och regional bidrag
(värdland och värdregion), med KIC medel (overhead), avgifter från partners samt direkta bidrag från
finansiärer.
Download