No Slide Title

advertisement
Nordisk Institutt for Sjørett
Olje- och annat ansvar för redaren
Henrik Ringbom
Oslo, februari 2006
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Innehåll

Redaransvaret generellt
• Ansvarssubjekt
• Begränsning av ansvaret

Specifika ansvarsregimer
• Passageraransvar
• Förorening

Kritik mot internationella regler (EU)
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Olika former av redaransvar


Kontraktsbaserat ansvar
Begränsning
•
Certepartier
c/p klausuler+LLMC
I huvudsak dispositiv rätt (kap. 14)
•
Last & passagerare
vikt & p/capita+LLM
I huvudsak tvingande rätt (kap. 13, 15)
Utom-kontraktuellt ansvar
• Oljeförorening (kap. 10)
CLC/IOPC
• HNS, Bunkers och annan miljö
(kap. 7 + övrig nationell rätt)
LLMC
• Kollissionsansvar (kap. 8)
LLMC
• Atomansvar
Internationella konv.
Henrik Ringbom, februari 2006
(kap. 11)
Nordisk Institutt for Sjørett
Sjöl. § 151 (7:1)
“Rederen svarer for skade som er
forårsaket ved feil eller forsømmelse i
tjensten av skipsfører, mannskap, los,
slepebåt eller andre som utfører arbeid i
skipets tjeneste”
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Begränsning av ansvar

Bakgrund till globalbegränsning

Huvudprinciper

Vem kan begränsa? (§ 171)

Vad kan begränsas? (Begränsningsfältet §172, 173)

Undantag §174:
“den ansvarlige selv har voldt tapet ved forsett eller grovt
uaktsomt og med forståelse av att slikt tap sannsynligvis ville
oppstå”

Praktiska arrangemang
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Begränsningsbelopp
sakskador
1976 LLMC
1996 LLMC
Minimum limit
167,000 SDR
(up to 500 tons (1976), or
2,000 tonnes (1996)
2,000,000 SDR
Ship of 30,000 tons
5,093,500 SDR
13,200,000 SDR
Ship of 70,000 tons
10,093,500 SDR
25,200,000 SDR
Ship of 150,000 tons
16,733,500 SDR
41,200,000 SDR
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Ansvar för passagerarskador
Aten 1974 & 2002
•Ansvarssubjekt
•Ansvarsgrund
•Gränser
•Problem
Sjölagen kap. 15
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Föroreningsansvar- struktur


Beskrivning av internationella
oljeskaderegimen
Andra internationella miljöskaderegler
• HNS
• Bunkerolja

Kritik mot internationella regler
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Olja- internationella konventioner

1992 Civil Liability Convention
(1992 CLC) - ersätter 1969 CLC

1992 Fund Convention
(1992 FC) - ersätter 1971 FC
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Omfång



Spill av ‘bestandig’ olja från tankfartyg täcks av
ett ersättningssystem i två nivåer (Sjøl. Kap 10)
Ägare (registrerad) / ansvarsförsäkrare (P&I
Club) ansvarig för första nivån under 1992 CLC
Extra kompensering (andra nivån) utbetalas av
1992 IOPC Fund, finansierad av oljemottagare I
medlemsstater
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
1992 CLC / Fund
Who pays: 1992 Fund
200
1992 Fund Convention
150
Source of money: oil receivers
100
Who pays: Tanker Owners
CLC
Primary layer
US$ Millions
Fund Convention
Supplementary layer
1992 CLC
50
Source of money: Insurance (P&I Clubs)
0
Henrik Ringbom, februari 2006
20
40
60
80
100 120
140
Gross Tonnage (000’s)
160
Nordisk Institutt for Sjørett
1992 CLC (1)





Omfattar råolja, bränsle (heavy fuel oils)
samt smörjolja
Tankerägare skyldiga att ha
oljeskadeförsäkring och giltigt försäkringscertifikat
‘Direct action’-rätt mot försäkraren
Nivån uppgår till ca NOK 600 miljoner för
de största tankers > 140,000 GT
Inga vidare krav på redaren (CLC III.4)
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
1992 CLC (2)

Strikt (objektivt) ansvar:
Upp till begränsningstaket
 Oberoende av flagg/ägarförhållanden





Kanalisering av ansvaret (en mängd personer
undantagna)
Täcker ‘preventive measures’ och
upprensningskostnader, bidrar till snabb respons
Snabb ersättning för skadelidande, hanteras vanligen
utanför domstol
Myndigheter, lokalbefolkning och andra beskyddade I
fall av oljeskada I hela EEZ
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
CLC’s begränsningar
(utan 1992 Fund Convention)

Olyckan måste relateras till särskild tanker

Kompensering beror på fartygets storlek, (inte på hur
mycket eller hurdan olja som spillts)

Skadan kan lätt överstiga befintlig ersättning

Särskilda undantag för redaren (t.ex. Krig, sabotage,
myndighetsfel vid utmärkning av farled)
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
1992 Fund

Ersättning upp till NOK 1,35 mrd (inkl. Ägarens
andel under CLC)

Pengarna kommer från avgifter till oljebolag och
andra I medlemsländerna som mottar mer än
150,000 ton råolja eller tjockolja per år
(sjövägen) (inkluderar cabotage)

Stater betalar inte

Samma omfattning och regler som 1992 CLC
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
1992 Fund (2)

Ersättningsbeloppet är oberoende av
tankfartygets storlek

Fonden betalar även om fartyget är oförsäkrat
eller försäkringen inte gäller; enda undantaget är
krig och krigsfartyg

Omfattar bunkerolja från tanker och spill som
inte kan härledas till särskilt fartyg

Starkt skydd för myndigheter, bosättning i
händelse av oljespill i kustvattnen
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
1000
800
600
400
200
90
80
70
60
50
40
Suppl
Fund
East
West
North
30
20
10
0
IOPC
1st Qtr 2nd Qtr
3rd Qtr 4th Qtr
0
Henrik Ringbom, februari 2006
CLC
Max. compensation in €
Nordisk Institutt for Sjørett
Kemikalier (HNS)

‘HNS Convention’ antagen 1996

Reglerna i stort sett som i CLC/Fund

Ännu inte ikraft

Nationell lagstiftning gäller (sjölag,
ersättningslag etc.)

LLMC täcker redaransvar

Stor variation mellan olika länder
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
Bunkerolja

Antagen 2001

Obligatorisk ansvars försäkring

Vidare kanalisering av ansvaret

Ingen fond

Koppling till begränsningsrätt enligt
LLMC
Henrik Ringbom, februari 2006
Nordisk Institutt for Sjørett
IOPC Funds
Shipowner / Insurer
CLC/Fund
Convention
Bunker
Convention
?
Pollution
damage by
persistent oil
from tankers
HNS Fund
Shipowner / Insurer
Damage by
HNS
CLAIMANT
Pollution
damage by
bunker spill from
non-tankers
Shipowner / Insurer
Henrik Ringbom, februari 2006
Damage in
respect of
passengers
HNS
Convention
Athens
Convention
Carrier / Insurer
800
Nordisk Institutt for Sjørett
700
600
500
Suppl Fund
400
300
200
HNS Fund
100
0
IOPC Fund
CLC
Henrik Ringbom, februari 2006
Oil
HNS Owner
1996
1976
HNS
Other (LLMC)
Download