Stiftelsekonsortiet GIVA

advertisement
Stiftelsekonsortiet GIVA
I dagens lågavkastande marknad med obligationsräntor omkring 0% har efterfrågan på alternativ
med högre avkastning ökat i intresse hos de kapitalförvaltningskunder som är beroende av utdelningsbara medel. Kammarkollegiet har därför skapat ett
placeringsalternativ som är riktat mot kunder som
har behov av utdelningsbara medel och/eller önskan
om att skapa en balanserad portfölj.
Avkastningsmål och investeringspolicy
Målet med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen av värdet på portföljen. Konsortiet kommer att innehålla såväl aktier
som obligationer med tyngdpunkten på aktier i stora
stabila bolag med hög förväntad utdelning. Fördelningen kommer initialt att vara cirka 75 procent
aktier och 25 procent obligationer.
Ansvarsfulla investeringar
Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och
social hållbar utveckling som en förutsättning för
långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera
ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög, långsiktig avkastning. Som ansvars-
Förvaltning
Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i aktier och ränteprodukter i Sverige och utomlands.
Allokering
Beroende på marknadsläget förändras den optimala sammansättningen av en portfölj. Du kan få tillgång till vår expertis i allokeringen mellan olika tillgångsslag.
Operations
Operations hanterar drift av Back-office och Middle-office för
både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter,
stiftelser och statliga bolag. Operations ansvarar också för
avkastning- och riskrapportering samt resultatuppföljning
full investerare har vi en uppgift att identifiera och
uppmuntra företag som strävar efter denna balans
samt att påverka de företag som inte gör det.
Arbetet med att välja innehav till våra portföljer sker i flera steg. Det första steget är norm- och
sektorscreening för att identifiera vilka bolag som är
investerbara. Därefter kommer den positiva urvalsprocessen där vi analyserar hur bolagen hanterar
de miljömässiga, sociala och affärsetiska spörsmålen. Processen leder fram till att ESG-faktorerna
finns väl integrerade i investeringsbesluten. ESG
betyder Environment (miljö), Social (samhälle) och
Governance (bolagsstyrning). Miljöfrågor och sociala
frågor hanterar spörsmål om förhållandet mellan
bolaget och andra intressenter i samhället, exempel på frågor som behandlas är resursanvändning
och mänskliga rättigheter. I bolagsstyrningsfrågor
behandlas förhållandet mellan bolag och aktieägarna, exempelvis affärsetik.
Läs mer om Stiftelsekonsortiet GIVA och
om övriga tjänster på
www.kammarkollegiet.se/kapitalforvaltning
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand
om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
Juridik
De juridiska tjänster som vi utför för våra uppdragskunder
är anpassade efter kundens krav och behov. En hög kvalitet
på juridisk kompentens spelar en viktig roll för våra kunders
framgång.
Stiftelsekonsortiet GIVA
Utdelningsbara medel
Hur begränsas risken i konsortiet?
Utdelning kommer att ske vid tre tillfällen under
året, april, augusti och december. I samband med
utdelningstillällena finns möjlighet att köpa nya
andelar i konsortiet men i övrigt är det stängt för
köp.
Simuleringar visar att förväntad risk för GIVA
sannolikt blir ca 2/3 av förväntad risk för Spiran.
Förväntad risk = förväntad standardavvikelse i
årstakt (volatilitet)
I konsortiet genereras utdelningsbara medel från
ett antal källor. Bland annat är det aktieutdelningar samt kuponger på obligationer. För att
säkerställa en hög utdelning kommer vi också att
ställa ut köpoptioner på befintliga aktieinnehav i
portföljen. Premierna för dessa optioner är också
utdelningsbara.
• andelen ränteplaceringar ska minst uppgå till 20
procent av konsortiets marknadsvärde
• aktieplaceringar sker i s.k. ”Large cap”
• genom att begränsa durationen för andelen ränte
placeringar till maximalt 4 år
• genom att utfärda köpoptioner på befintliga aktie
innehav
Utdelning
RK
FOK
AKU
AKX
Spiran, AKS
GIVA
GIVA
AKX
AKU
AKS, Spiran
FOK
RK
Möjlighet till avkastning
Förväntad
Marknadsavkastning
AKS, Spiran
AKX
AKU
GIVA
FOK
RK
Risk (prisfluktuation)
Räntekonsortiet
Företagsobligationskonsortiet
Aktiekonsortiet Utland
Aktieindexkonsortiet
Aktiekonsortiet, Spiran
Stiftelsekonsortiet GIVA
Download