Ansökningsblankett Athen HT16

Anmälan till Antikens kultur och samhällsliv – fördjupningskurs i Athen 15hp, HT 2016,
vecka 35-44, förlagd till Svenska institutet i Athen
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Telefonnummer
E-post
Adress
Postnummer och ortnamn
Titel på examenarbete på kandidatnivå i Antikens kultur och samhällsliv,
handledare, lärosäte och år
Antagen eller sökande till magisterkursen eller masterprogrammet, ämne,
lärosäte, år
Motivering
(Kort motivering till varför du vill gå kursen)
Bilagor
Bifoga ett registerutdrag (Ladok/Uppdok) över avklarade kurser vid universitet/högskolor.
Sökandens underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Den ifyllda och undertecknade blanketten samt registerutdraget skickas som ett sammanhängande pdf-dokument per
e-post till [email protected] senast den 15 april 2016. Döp dokumentet med ditt efternamn följt av
_AKS_HT16 (t.ex. Andersson_AKS_HT16). Eventuella frågor besvaras av Maria Lowe Fri på ovan angivna e-post
eller telefon 08-16 31 34.