Ledigf_rklarade stipendier till

advertisement
Ledigförklarade stipendier till
ARKEOLOGISKA KURSEN HÖSTTERMINEN 2014
VID DET SVENSKA INSTITUTET I ATHEN
Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed fem stipendier à 15 000 kronor för
täckande av merkostnader för deltagande i den av institutet anordnade kursen i Antikens kultur
och samhällsliv HT 2014 (avancerad nivå, 15 hp). Kursen ges i Athen under perioden 1/9-31/10
2014.
Behörig att erhålla stipendium är den som vid ansökningstidens utgång fullgjort hel kandidatkurs
i Antikens kultur och samhällsliv (90 hp). Observera att om kursen skall räknas in i ett
masterprogram krävs även kandidatexamen. Sökande som är mest meriterade har företräde till
stipendium.
Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av antika monument genom självsyn.
Monumenten studeras inte enbart i sina historiska kontexter, utan hänsyn tas även till deras
överlevnad och funktion under senare historiska perioder och i nutid. Examination sker genom
ett antal muntliga redovisningar samt en större vetenskapligt utformad skriftlig uppgift. Aktivt
deltagande i kursens alla delmoment förutsätts av kursdeltagare. Det bör observeras att som
obligatoriska moment i kursen ingår att läsa facklitteratur på engelska, tyska, franska och italienska.
En stor del av kursen upptas av veckolånga exkursioner med fulla dagsprogram som kan vara
fysiskt ansträngande och som ibland också äger rum över veckoslut.
Ansökan görs via www.antagning.se senast den 15 april 2014.
Dessutom skall sökande via e-post som ett dokument (pdf) skicka ifylld ansökningsblankett, styrkta
bevis på tentamina, examensbevis samt övriga meriter de önskar åberopa till styrelsens sekreterare
Gunnel Ekroth ([email protected]) senast den 15 april 2014.
För vidare information, se även Atheninstitutets hemsida: www.sia.gr
BILAGA: Blankett för ansökan om stipendium för deltagande i kurs i antikens kultur och
samhällsliv på avancerad nivå vid det Svenska institutet i Athen, HT 2014.
2014-03-18
ANSÖKAN OM STIPENDIUM FÖR DELTAGANDE I KURS
I ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV PÅ AVANCERAD NIVÅ HT 2014
VID DET SVENSKA INSTITUTET I ATHEN
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Telefon
E-post
Adress
Postnummer och ortnamn
Kandidatexamen, lärosäte, ämne och år
Antagen till magisterkursen eller masterprogrammet, ämne, lärosäte, år
Motivering
Ge en kort motivering till varför du vill gå kursen:
Sökandens underskrift
Ort och datum
Bilagor:
Namnteckning
Styrkta tentamina (t.ex. registerutdrag)
Examensbevis
Övriga meriter (max 1 sida)
Ansökan skickas som ett dokument med e-post till styrelsens sekreterare Gunnel Ekroth
([email protected]) senast den 15 april 2014. Döp dokumentet enligt följande: (t.ex.
A.Andersson-AKS-HT-14)
Download