Policy implantatbehandling inom barn och ungdomstandvården

advertisement
1(2)
8 april 2005
Policy implantatbehandling inom barn och ungdomstandvården
Bakgrund
Enligt tandvårdslagen är behandlingen inom barn- och ungdomstandvården
avgiftsfri.
”15 a § Tandvård som avses i 7 § 1 skall vara avgiftsfri för patienten.
Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som
landstinget bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten
på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från
odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.”
I och med att behandlingen med implantat sprids till allt fler vårdgivare och
fritt vårdgivarval inom barn och ungdomstandvården i Gotlands Kommun
krävs ett förtydligande vad som gäller när det gäller implantatbehandling. Frågan om ersättning av tänder med implantat uppkommer i princip i tre situationer:
Vid avsaknad av en eller flera tänder på grund av:
- utebliven tandutveckling (Aplasier).
- omfattande karieskador
- skador i samband med olyckor
Ersättning av tänder som saknas kan i de flesta fall göras med implantat när
individen har vuxit färdigt och bettet stabilserats. Detta inträffar vid ca 16 till
19 år och är individuellt, oftast tidigare för flickor. Detta gör att eventuell behandling inte kan erbjudas alla av rent medicinska skäl. Det finns dessutom
potentiella estetiska problem om behandlingen görs i tidiga åldrar. Tandköttets
relation till tandhalsen förändras ofta i ungdomsåren upp mot 25 år. Framförallt
av dessa skäl har under lång tid rått en stor restriktivitet mot användandet av
behandlingsformen inom barn- och ungdomstandvården på Gotland. Ur rent
odontologisk synpunkt kan dessa tandförluster ersättas med konstruktioner som
inte innebär ingrepp i friska granntänder. Dessa konstruktioner har en tendens
att under vissa förhållanden lossna och behöver då till och från sättas fast på
nytt vilket naturligtvis kan upplevas som att det inte är en permanent terapi.
Detta gör att vårdgivare vill föreslå behandling med implantat när man har den
behandlingsmöjligheten. Rent odontologiskt får man ändå anse att det är en
överbehandling i det unga bettet.
De undantag som gjorts är vid aplasier där en kombination av tandreglering
och implantatbehandling behövts för att nå ett godtagbart behandlingsresultat.
När det gäller tandskador på grund av olyckor har kommunen en olycksfallsförsäkring för barn- och ungdomar som inte täcker kostnaden för den behandHälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58
[email protected]
Org nr Gotlands Kommun
http://www.gotland.se/hsn
SE212000-0803-17
http://www.gotland.se/hs
g:\hs\__diarie\_.2005\0048.05\policy-impl-boung.doc 2005-04-08 14:15
2(2)
8 april 2005
ling som kan göras inom barn- och ungdomstandvården. Däremot täcker den
kostnader för behandling som kan behövas efter det att man lämnat den organiserade vården. Det betyder att finns det skäl att ersätta skadan när barnen nått
vuxen ålder ersätter försäkringsbolaget kostnaden för behandlingen.
Vid tandförluster på grund av kariesskador kan även undantagsvis implantatbehandling behövas när ingen annan behandling ger ett godtagbart resultat.
Policy
Implantatbehandling är en terapiform som inte utan särskilda dokumenterade
indikationer ingår i den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Beslut om
och tillstyrkan av sådan behandling gör efter ansökan hos tandvårdsledningen.
Beslut
Ovanstående tidigare tillämpad policy verifieras och fastställes.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Jan-Olof Henriksson
hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58
Hans Forsslund
tandvårdschef
[email protected]
Org nr Gotlands Kommun
http://www.gotland.se/hsn
SE212000-0803-17
http://www.gotland.se/hs
g:\hs\__diarie\_.2005\0048.05\policy-impl-boung.doc 2005-04-08 14:15
Download