Lösningsförslag tenta 9 jan

Lösningsförslag tentamen 9 januari 2012
Flervalsfrågorna 10 st
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
a
a
c
c
a
c
b
b
c
d
Rättningsmall PÅA frågor
1. De asiatiska tigrarna har haft en snabb utveckling och nått en relativt hög
inkomstnivå genom att initialt satsa på en utvecklingsstrategi i enlighet med
Heckscher-Ohlin teorin. Förklara kort hur strategin ser ut och varför den har varit
lyckad. (2 poäng)
För full poäng bör svaret innehålla att länderna satsade på en arbetskraftsintensiv
utvecklingsstrategi som i sin tur lett till att reallönerna höjts i ekonomierna. Inga poäng ges
för generella beskrivningar av H-O teorin.
2. Beskriv de två sätt som används för att mäta inkomstfördelning. (2 poäng).
För full poäng bör svaret innehålla en korrekt beskrivning av Lorentzkurvan och Ginikoefficienten. Här krävs även att det framgår vad som står på axlarna i Lorentz-diagrammet.
Rättningsmall PK frågor
3. Antag att Brasilien är ett (relativt) kapitalrikt land och Paraguay är ett land (relativt)
rikt på arbetskraft. Bortse från handel mellan länderna. Länderna använder samma
teknologi. Utgå från ett läge där produktionsfaktorerna inte kan röra sig mellan
länderna.
a) Är kapitalavkastningen högre i Paraguay än i Brasilien? Motivera svaret kortfattat. (1
poäng)
svar, ja kapitalavkastningen är högre i landet med lite relativt lite kapital. Orsaken är
avtagande marginalproduktivitet i kapital. I Brasilien finns det relativt gott om kapital,
vilket innebär att det finns relativt få arbetare per maskin i Brasilien (jämfört med
Paraguay). I Paraguay är det trängsel vid maskinerna och en ytterligare maskin ger en
stor ökning av produktionen.
b) Hur förändras ländernas sammanlagda produktion om kapital kan röra sig fritt mellan
länderna. Motivera svaret. (1 poäng)
Svar den ökar, marginalproduktiviteten är högre i Paraguay och det lönar sig att flytta
maskiner dit. Förvisso sjunker output en del i Brasilien, men outputökningen i Paraguay
är större och därför stiger världens output.
c) Diskutera förväntade inkomstfördelningseffekter av kapitalrörelserna i respektive
land. Vem vinner och vem förlorar av arbetarna och kapitalägarna?(2 poäng)
Här måste man diskutera arbetare och kapitalägare i Brasilien och Paraguay och inte
glömma bort att investeringarna i Paraguay kommer från kapitalägare i Brasilien (FDI)
vilka alltså kan kamma hem avkastning från Paraguay.
I.
Kapitalägarna som bara äger kapital i Brasilien vinner pga högre MPK i Brasilien,
arbetstagarna förlorar i Brasilien (mer trängsel vid maskinerna, lägre MPL).
Kapitalägarna som äger kapital i Paraguay vinner genom en högre avkastning på
kapital i Paraguay.
II.
Kapitalägarna som äger kapital i Paraguay (innan) förlorar pga lägre MPK i
Paraguay, arbetstagarna vinner i Paraguay (mindre trängsel vid maskinerna,
högre MPL).
4. Ett land som av beredskapsskäl vill skydda sin sockerindustri överväger att införa en
tull eller en kvot på importerat socker. Diskutera för- och nackdelar med dessa
handelspolitiska instrument. Vilket instrument kan vara mest skadligt? Motivera
svaren. (2 poäng)
I. först kan man diskutera fördelar och nackdelar med kvot och tull, tex får
konsumenterna betala högre priser, producenterna i landet vinner lite mer
producentöverskott, tullen ger tullinkomster till staten, men notera att en kvot
inte gör det per automatik. En kvot kan ge intäkter till staten om de väljer att
auktionera ut licenserna istället för att ge bort dem. Om staten ger bort dem så
tar den utländske producenten ut ett högre pris, men får som sagt sälja färre
produkter till landet med kvot.
II.
Sedan bör man förklara att en kvot är mer skadlig på sikt eftersom den mycket
effektivt begränsar hur mycket som tas in i landet. En fördel med kvoten är att
man kan sätta den exakt så att man tar in exakt så mycket som producenterna vill
för att hålla bort utländska konkurrenter. En viktig nackdel är att även om
utländska producenter kan sänka priset pga effektivare produktion så tar man
ändå bara in kvoten. En tull ökar priset på importerade varor, men om priset i
utlandet sjunker så deflateras (minskar) värdet av tullen.