Europaparlamentet
2014 - 2019
Plenarhandling
10.6.2015
B8-0546/2015 }
B8-0583/2015 } RC1
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL
RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B8-0546/2015)
ECR (B8-0583/2015)
om Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter
(2015/2733(RSP))
Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi,
David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál,
Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu,
Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers,
Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und
Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly,
Elmar Brok, Stanislav Polčák
för PPE-gruppen
Charles Tannock, Branislav Škripek, Ruža Tomašić
för ECR-gruppen
RC\1064902SV.doc
SV
PE558.920v01-00 }
PE558.937v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
Europaparlamentets resolution om Paraguay: juridiska aspekter på graviditeter bland
barn
(2015/2733(RSP))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av
den 10 december 1948,
–
med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,
–
med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av våld mot kvinnor av den
20 december 1993,
–
med beaktande av det interregionala ramavtal om samarbete som EU och Mercosur ingick
1999,
–
med beaktande av artikel 54 om skydd av barn i Paraguays konstitution,
–
med beaktande av Paraguays strafflag (lag nr 1160/97) av den 26 november 1997,
–
med beaktande av artikel 135 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
EU:s relationer med länderna i Latinamerika bygger på gemensamma värden och har som
syfte att söka utveckla olika sätt att gemensamt söka efter multilaterala lösningar på
gemensamma globala utmaningar såsom sexuellt våld och skydd av kvinnor och flickor.
B.
Tidigt moderskap i länderna i Latinamerika har en stark korrelation med kulturella normer,
utbildningsnivå och social status.
C.
Enligt FN är i Latinamerika risken för mödradödlighet fyra gånger större bland ungdomar
som inte fyllt 16 år och 65 procent av alla fistelfall inträffar i samband med ungdomars
graviditeter. Graviditet i unga år är också farligt för barnet, i och med att dödligheten är
50 procent högre än genomsnittet.
D.
Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter måste barnets bästa komma i
främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ.
E.
Våld mot kvinnor och flickor, oavsett om det är fysiskt, sexuellt eller psykiskt, är
fortfarande den vanligaste kränkningen av de mänskliga rättigheterna och drabbar alla
samhällsnivåer, men är ett av de brott som mest sällan anmäls.
F.
Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen är det vanligare med sexuellt våld mot
kvinnor och barn i länderna i Latinamerika än på det globala planet i genomsnitt, framför
allt i Argentina, El Salvador, Nicaragua, Bolivia och Paraguay. Uppemot 40 procent av
kvinnorna i regionen har fallit offer för sexuellt våld.
G.
Det råder stark oro för att allt fler kvinnor och barn dödas i Argentina. Den 11 april 2015
mördades en gravid fjortonårig argentinsk flicka av sin sextonåriga pojkvän och begravdes
med hjälp av hans föräldrar.
RC\1064902SV.doc
SV
PE558.920v01-00 }
PE558.937v01-00 } RC1
H.
Enligt Unicef berör nio av tio fall av sexuella övergrepp mot kvinnor i El Salvador flickor
som är högst 18 år gamla. Den 16 mars 2015 förövade skolföreståndaren i en offentlig
skola i El Salvador sexuella övergrepp mot kvinnliga elever och våldtog dem.
I.
Nicaraguas polisrotel för kvinnor och barn fick under första halvåret av 2014 ta emot
1 862 anmälningar om sexuellt våld. 1 048 av offren var högst 14 år gamla och 80 procent
av alla offer var högst 17 år gamla.
J.
Enligt centrumet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt har närapå 44 procent av
Bolivias unga flickor i åldrarna 15 till 19 år fallit offer för fysiskt våld, medan minst
70 procent av Bolivias kvinnor utsatts för sexuellt våld eller andra övergrepp och endast
0,5 procent av alla män som stått åtalade inför domstol för sexuellt våld har befunnits
skyldiga till övergrepp.
K.
Den 21 april 2015 befanns en tioårig flicka vara gravid i 21:a veckan efter att hon
våldtagits i Asunción i Paraguay. Flickans styvfar som avvikit greps den 9 maj 2015 och
anklagas för att ha våldtagit henne. Enligt aktuella uppgifter från FN är 19 procent av de
gravida flickorna i Paraguay underåriga. Varje dag föder två flickor som inte fyllt fjorton
år barn och 2,13 procent av dödsfallen bland mödrar inträffar bland flickor i
åldersintervallet 10–14 år. Varje år blir omkring 600 flickor som är högst 14 år gamla
gravida i Paraguay, som har 6,8 miljoner invånare. Antalet graviditeter bland barn är ända
till tio gånger högre i andra länder i regionen.
L.
Flickans mor bad om att hennes dotter skulle få genomgå ett frivilligt avbrytande av
havandeskap eftersom hon var så ung och det rådde risk för hennes hälsa och liv. Flickans
mor har frihetsberövats i och med att hon anklagas för att ha försummat sin vårdnadsplikt
och har därför satts i fängelse. Den 7 maj 2015 tillsattes en tvärvetenskaplig expertpanel
för att övervaka flickans tillstånd.
M.
Enligt Paraguays strafflag är det uttryckligen tillåtet med terapeutisk abort för att rädda en
kvinnas liv. Enligt strafflagen går yrkesfolk inom hälso- och sjukvården fria från straff om
det kan påvisas att avbrytande av havandeskap gjorts för att rädda livet på en kvinna för
vilken graviditet eller förlossning skulle innebära en fara.
N.
Enligt en undersökning i Paraguay den 19 maj 2015 är 87 procent av invånarna
motståndare till abort.
O.
Inom EU är det medlemsstaterna som har behörighet att utforma och genomföra politiken
inom området sexuell och reproduktiv hälsa.
1.
Europaparlamentet fördömer alla fall av kränkningar av barns rättigheter.
2.
Europaparlamentet betonar därför att det måste ses till att alla åtgärder alltid vidtas med
tanke på barnets bästa och i överensstämmelse med internationella konventioner och
nationella konstitutioner som skyddar kvinnors och barns rättigheter. Parlamentet
framhåller här FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om avskaffande
av all slags diskriminering av kvinnor och artikel 54 i Paraguays konstitution apropå skydd
av barn.
3.
Europaparlamentet utrycker sin djupa oro över att det är så vanligt med sexuella övergrepp
mot barn och graviditeter bland barn i Latinamerikas länder. Parlamentet uppmanar med
kraft myndigheterna i Latinamerikas länder att fullgöra sina skyldigheter och skydda
RC\1064902SV.doc
PE558.920v01-00 }
PE558.937v01-00 } RC1
SV
kvinnors och barns integritet, värdighet och säkerhet genom att tillförsäkra dem tillgång till
all möjlig information och till ordentlig medicinsk behandling och tjänster i samband med
dem, samt genom att eftersträva gemensamma ramar baserade på de högst ställda normer,
och att förbättra registreringen av fall av övergrepp.
4.
Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att utföra en oberoende och
opartisk undersökning av våldtäkt av och våld mot kvinnor och barn i länderna i
Latinamerika, framför allt i Argentina, El Salvador, Nicaragua, Bolivia och Paraguay, och
att ställa gärningsmännen inför rätta. Parlamentet välkomnar förslaget från ledamöter av
Paraguays kongress att skärpa maximistraffet för våldtäkt på underårig från 10 års fängelse
till 30 år.
5.
Europaparlamentet beklagar att den tioåriga flickan inte fått något fysiologiskt stöd och
understryker att man måste prioritera att det ges emotionellt och medicinskt stöd till barnet
och de drabbade familjemedlemmarna efter den traumatiska händelse de
varit med om.
6.
Europaparlamentet välkomnar att gärningsmannen satts i fängelse men betonar att det
psykiska trauma som kvarstår för barnet också måste åtgärdas. Parlamentet yrkar därför på
att det ska ställas till förfogande lämpliga stödsystem och rådgivningstjänster.
7.
Europaparlamentet välkomnar att det tillsatts en tvärvetenskaplig expertpanel som ska göra
en heltäckande bedömning av flickans hälsotillstånd och garantera rätten till respekt för
alla hennes mänskliga rättigheter, särskilt rätten till liv, hälsa och fysisk och psykisk
integritet.
8.
Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av alla former av övergrepp och våld mot
kvinnor och flickor, särskilt att sexuellt våld tillgrips i samband med våld i hemmet.
9.
Europaparlamentet uppmanar Paraguays regering och andra regionala regeringar att inrätta
landsomfattande program för att förebygga våld mot kvinnor och flickor, också med
informationskampanjer om kvinnors och flickors rättigheter och med medverkan bland
annat av polisen, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och undervisningsväsendet.
10.
Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten att fastställa god praxis
för bekämpning av våldtäkt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor i tredjeländer för att
ta itu med grundorsakerna till detta problem.
11.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, Amerikanska
samarbetsorganisationens generalsekreterare och regeringarna i Argentina, El Salvador,
Nicaragua, Bolivia och Paraguay.
RC\1064902SV.doc
SV
PE558.920v01-00 }
PE558.937v01-00 } RC1