Mitomycin medac 40 mg powder and solvent for intravescal solution

advertisement
Bipacksedel: Information till användaren
Mitomycin medac, 40 mg, pulver och vätska till intravesikal lösning
mitomycin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
•
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
•
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
•
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
•
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Mitomycin medac är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Mitomycin medac
3.
Hur Mitomycin medac används
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Mitomycin medac ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Mitomycin medac är och vad det används för
Mitomycin är ett läkemedel för behandling av cancer. Läkemedlet förhindrar eller avsevärt fördröjer,
delningen hos aktiva celler genom att påverka deras ämnesomsättning på olika sätt. Vid användning av
cytostatika i cancerbehandling, utnyttjas det faktum att cancerceller skiljer sig från normala celler i
kroppen, bland annat genom snabbare celldelning. Detta beror på bristande kontroll av cancercellernas
tillväxt.
Användningsområden
Används i urinblåsan (intravesikal applicering) för att förebygga återfall vid ytlig blåscancer efter att
vävnad har avlägsnats genom urinröret.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Mitomycin medac
Endast läkare med erfarenhet av denna typ av behandling kommer att förskriva detta läkemedel till
dig. Läkaren kommer att avgöra vilken typ av behandling som passar dig.
Använd inte Mitomycin medac
•
om du är allergisk mot mitomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6),
•
om du ammar: du får inte amma under behandling med mitomycin,
•
om du har perforerad blåsvägg,
•
om du har en inflammation i urinblåsan (cystit).
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mitomycin medac.
Särskild försiktighet krävs vid användning av Mitomycin medac
•
om du har dåligt allmäntillstånd
•
om du har nedsatt lung-, njur- eller leverfunktion
•
om du får strålbehandling
•
•
•
om du behandlas med andra cytostatika (substanser som förhindrar celltillväxt/celldelning)
om du har fått veta att du har benmärgsdepression (din benmärg kan inte tillverka de
blodkroppar som du behöver) kan den förvärras (särskilt hos äldre personer och under
långtidsbehandling med mitomycin); infektioner kan förvärras på grund av benmärgsdepression
och leda till livshotande tillstånd
om du är i fertil ålder, eftersom mitomycin kan påverka din förmåga att få barn i framtiden.
Mitomycin är en substans som kan orsaka betydande ärftliga förändringar i arvsmassan och även
orsaka cancer hos människa.
Undvik kontakt med hud och slemhinnor.
Barn och ungdomar
Användning av mitomycin till barn och ungdomar rekommenderas inte.
Andra läkemedel och Mitomycin medac
Det är inte känt om intravesikalt givet mitomycin påverkar eller påverkas av andra läkemedel.
Möjlig interaktion vid systemisk behandling
Om andra behandlingsformer (särskilt andra läkemedel mot cancer, strålning) som också har en
skadlig effekt på benmärgen används samtidigt, är det möjligt att de skadliga effekterna av mitomycin
på benmärgen kommer att förstärkas.
Kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin (läkemedel som tillhör gruppen cytostatika) kan
förstärka den skadliga effekten på lungorna.
En ökad risk för en speciell form av njursjukdom (hemolytiskt uremiskt syndrom) har rapporterats hos
patienter som samtidigt fått mitomycin och 5-fluoruracil eller tamoxifen.
Det finns rapporter från djurförsök om att effekten av mitomycin förloras om det ges tillsammans med
vitamin B6.
Du bör inte vaccineras med levande vacciner under behandling med mitomycin, eftersom detta kan
utsätta dig för en ökad risk för att bli infekterad av det levande vaccinet.
Den skadliga effekten på hjärtat av Adriamycin (doxorubicin, ett läkemedel som tillhör gruppen
cytostatika) kan förstärkas av mitomycin.
Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Graviditet
Mitomycin kan orsaka ärftlig genetisk skada och ha negativ effekt på fosterutvecklingen.
Du får inte bli gravid under behandling med mitomycin: om du blir gravid måste du få genetisk
rådgivning.
Du ska inte använda mitomycin under graviditet. Om du är gravid kommer din läkare att avgöra om
det är livsnödvändigt att behandla dig med mitomycin och informera dig om risken för skadliga
effekter på ditt ofödda barn i samband med behandlingen.
Amning
Mitomycin utsöndras i bröstmjölk. Amning måste avbrytas under behandling.
Fertilitet/preventivmedel hos män och kvinnor
Könsmogna patienter måste använda preventivmedel eller vara sexuellt avhållsamma under
behandlingen med cytostatika och i 6 månader därefter.
Mitomycin kan orsaka ärftlig genetisk skada. Män som behandlas med mitomycin avråds därför från
att avla barn under behandling och i 6 månader därefter och söka rådgivning angående bevarande av
spermier innan behandling påbörjas på grund av risken för irreversibel sterilitet orsakad av
mitomycinbehandling.
Körförmåga och användning av maskiner
Även om det används i enlighet med anvisningarna kan detta läkemedel orsaka illamående och
kräkningar och därmed försämra reaktionstiderna i sådan utsträckning att förmågan att köra
motorfordon eller använda maskiner försämras. Detta gäller i synnerhet i samband med intag av
alkohol.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3.
Hur du använder Mitomycin medac
Mitomycin ska endast ges av sjukvårdspersonal med erfarenhet av denna typ av behandling.
Mitomycin är avsett att användas för införande i urinblåsan (intravesikal instillation) efter beredning
med spädningsvätska.
Din läkare kommer att ordinera en dos som är rätt för dig.
Om du har använt för stor mängd av Mitomycin medac
Om du av misstag har fått en högre dos kan du få symtom såsom feber, illamående, kräkningar och
blodsjukdomar. Din läkare kan ge dig behandling för eventuella symtom som kan uppstå.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Eventuella biverkningar efter instillation i blåsan
Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):
•
inflammation i urinblåsan (cystit) som kan åtföljas av blod i blåsan/urinen
•
smärtsam urinering (dysuri)
•
täta urineringar nattetid (nokturi)
•
mycket täta urineringar (pollakisuri)
•
blod i urinen (hematuri)
•
lokal irritation i blåsväggen
•
lokala hudutslag (lokalt exantem)
•
allergiska hudutslag
•
hudutslag orsakade av kontakt med mitomycin (kontaktdermatit)
•
domningar, svullnad och smärtsam rodnad i handflator och fotsulor (palmoplantart erytem)
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):
•
utslag över hela kroppen (generaliserat exantem)
Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):
•
inflammation i urinblåsan med skada på blåsvävnaden (nekrotiserande cystit)
•
allergisk inflammation i urinblåsan (eosinofil cystit)
•
förträngning av urinvägarna (stenos)
•
minskad blåskapacitet
•
kalciumavlagringar i blåsväggen (förkalkning av blåsväggen)
•
omvandling av blåsväggsvävnad till bindväv (blåsväggsfibros)
•
minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), vilket ökar risken för infektioner
•
minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket orsakar blåmärken och blödningar
•
allergiska reaktioner (inte bara i och omkring urinblåsan)
•
lungsjukdom som yttrar sig som andfåddhet, torrhosta och knastrande ljud vid inandning
(interstitiell lungsjukdom)
•
förhöjda nivåer av leverenzymer (förhöjda transaminasnivåer)
•
håravfall (alopeci)
•
illamående och kräkningar
•
diarré
•
nedsatt njurfunktion då lite eller ingen urin kommer ut
•
feber
Möjliga biverkningar efter administrering i en ven
Allvarlig allergisk reaktion kan uppstå (symtom kan vara yrsel, hudutslag eller nässelfeber, klåda,
svullnad av läppar, ansikte och luftvägar med andningssvårigheter, medvetslöshet). Detta kan drabba
upp till 1 av 10 000 personer.
Allvarlig lungsjukdom som yttrar sig som andfåddhet, torrhosta och knastrande ljud vid inandning
(interstitiell pneumoni) samt allvarligt nedsatt njurfunktion då lite eller ingen urin kommer ut osv. kan
uppstå.
Om du upplever någon av reaktionerna ovan ska du informera din läkare omedelbart eftersom
behandlingen med mitomycin måste avbrytas.
Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):
•
hämning av produktionen av blodkroppar i benmärgen (benmärgssuppression)
•
minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), vilket ökar risken för infektioner
•
minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket orsakar blåmärken och blödningar
•
illamående och kräkningar
Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):
•
lungsjukdom som yttrar sig som andfåddhet, torrhosta och knastrande ljud vid inandning
(interstitiell pneumoni)
•
andningssvårigheter (dyspné), hosta, andfåddhet
•
hudutslag (exantem)
•
allergiska hudutslag
•
hudutslag orsakade av kontakt med mitomycin (kontaktdermatit)
•
domningar, svullnad och smärtsam rodnad i handflator och fotsulor (palmoplantart erytem)
•
njursjukdomar (nedsatt njurfunktion, nefrotoxicitet, glomerulopati, förhöjda nivåer av kreatinin
i blodet) då lite eller ingen urin kommer ut
Vid injektion eller läckage av mitomycin i den omgivande vävnaden (extravasation):
•
inflammation i bindvävnad (cellulit)
•
vävnadsdöd (vävnadsnekros)
Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):
•
inflammation i slemhinnorna (mukosit)
•
inflammation i munslemhinnan (stomatit)
•
•
•
•
diarré
håravfall (alopeci)
feber
aptitförlust
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):
•
livshotande infektion
•
blodförgiftning (sepsis)
•
minskat antal röda blodkroppar på grund av onormal nedbrytning av dessa blodkroppar
(hemolytisk anemi)
•
hjärtsvikt efter tidigare behandling med läkemedel mot cancer (antracyklin)
•
förhöjt blodtryck i lungorna, vilket t.ex. leder till andfåddhet, yrsel och svimning
•
sjukdom med tilltäppning av venerna i lungorna (venocklusiv lungsjukdom)
•
nedsatt leverfunktion
•
förhöjda nivåer av leverenzymer (transaminaser)
•
gulfärgning av hud och ögonvitor (ikterus)
•
sjukdom med tilltäppning av venerna i levern (venocklusiv leversjukdom)
•
utslag över hela kroppen (generaliserat exantem)
•
en speciell form av njursvikt (hemolytiskt uremiskt syndrom), som kännetecknas av hemolytisk
anemi, akut njursvikt och lågt antal blodplättar
•
en typ av hemolytisk anemi, som orsakas av faktorer i de små blodkärlen (mikroangiopatisk
hemolytisk anemi)
Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):
•
allvarlig allergisk reaktion (symtom kan vara yrsel, hudutslag eller nässelfeber, klåda, svullnad
av läppar, ansikte och luftvägar med andningssvårigheter, medvetslöshet).
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom
att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Mitomycin medac ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat”/”EXP”.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 25 °C.
Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
Efter beredning ska produkten användas omedelbart.
Den färdigberedda lösningen är ljuskänslig.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
•
Den aktiva substansen är mitomycin.
1 injektionsflaska med pulver till lösning för intravesikal användning innehåller 40 mg mitomycin.
Efter beredning med 40 ml spädningsvätska innehåller 1 ml lösning för intravesikal användning 1 mg
mitomycin.
•
Övriga innehållsämnen är:
Pulver till lösning för intravesikal användning:
Urea
Spädningsvätska till intravesikal lösning:
Natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Mitomycin medac är ett grått till gråblått pulver.
Spädningsvätskan är en klar och färglös lösning.
Mitomycin medac, 40 mg, pulver och vätska till intravesikal lösning (instillationssats) finns i
förpackningar med 1, 4 eller 5 injektionsflaskor av klarglas (50 ml) med belagd gummipropp och
aluminiumförsegling. Instillationssatser för intravesikal instillation inkluderar även 1, 4 eller
5 PVC-påsar med en volym på 40 ml innehållande 0,9 % natriumkloridlösning och katetrar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
tfn: +49 4103 8006-0
fax: +49 4103 8006-100
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen,
Slovakien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike:
Mitomycin medac
Tyskland:
mito-extra
Italien, Portugal:
Mitomicină medac
Rumänien:
Mitomicină medac
Slovenien:
Mitomicin medac
Storbritannien:
Mitomycin medac
Denna bipacksedel ändrades senast
2016-08-26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:
Dosering
Det finns många intravesikala mitomycinregimer, som varierar beträffande dos, instillationsfrekvens
och behandlingsduration.
Om inte annat anges, är dosen 40 mg mitomycin som instilleras i blåsan en gång i veckan. Regimer
med instillationer varannan vecka, varje månad eller var tredje månad kan också användas.
Specialisten ska besluta om optimal regim, frekvens och behandlingsduration på individuell
patientbasis.
Urinens pH ska vara högre än pH 6.
Beredning av vätskan för intravesikal användning till bruksfärdig lösning
Lös upp innehållet i en injektionsflaska med Mitomycin medac (motsvarande 40 mg mitomycin) i
40 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning. Innehållet i injektionsflaskan måste lösas upp och bilda en
blålila, klar lösning inom 2 minuter.
Endast klara lösningar får användas.
Innehållet i injektionsflaskorna är endast avsett för engångsbruk/en enda instillation. Ej använd
lösning måste kasseras.
Efter beredning ska produkten användas omedelbart.
Mitomycin medac får inte användas i blandade injektioner. Andra injektions- eller infusionsvätskor,
lösningar måste administreras separat.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
Bruksanvisning för spädningsvätskan till intravesikal lösning (instillationssats)
Fig. 1-7:
(1)
Riv upp skyddet, men ta inte bort det helt! Detta skyddar spetsen på instillationssystemet från
kontamination till sista minuten.
(2)
Ta av locken från injektionsflaskan och instillationssystemet. Placera avfallspåsen nära till hands.
(3)
Håll injektionsflaskan lodrätt, tryck fast den ordentligt på adaptern på instillationssystemet och vänd
den en eller två gånger.
(4)
Håll slangen (inte injektionsflaskan) lodrätt och bryt av den övre ventilen genom att böja den fram och
tillbaka.
(5)
Pumpa in vätska i injektionsflaskan, men fyll inte injektionsflaskan helt.
(6)
Vänd hela systemet upp och ned. Håll upp injektionsflaskan och pumpa in luft. Dra in upplöst
mitomycin i instillationssystemet. Ta inte bort injektionsflaskan.
(7)
Håll instillationssystemet lodrätt. Ta nu bort skyddet helt. Anslut katetern till systemet. Bryt nu
förseglingsmekanismen i slangdelen genom att böja fram och tillbaka och instillera lösningen. När
instillationen är avslutad frigörs katetern genom att pressa igenom luft. Håll påsen med
spädningsvätska hoppressad och flytta den tillsammans med katetern till avfallspåsen.
Download