Barn - Lunds kommun

advertisement
När ska man kontakta socialtjänsten?
Socialtjänstlagen säger att kommunens socialtjänst
har ett ansvar för att barn och unga får goda uppväxtförhållanden och att de inte far illa.
Både vuxna och barn kan vända sig till kommunens
socialtjänst och ansöka om olika former av hjälpoch stödinsatser. Socialtjänsten kan också komma
till omedelbar hjälp i olika krissituationer.
Om ett barn riskerar att allvarligt skadas fysiskt
eller psykiskt och man inte kan få barnets och
dess föräldrars samtycke till att förhindra det kan
socialtjänsten i vissa fall fatta beslut som strider
mot föräldrarnas och/eller barnets vilja. Detta
regleras i lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU).
Vad är en utredning?
Personal hos andra myndigheter till exempel
skola och sjukvård har skyldighet att anmäla
och lämna uppgifter till socialtjänsten när de
i sin verksamhet kommer i kontakt med barn
och unga som man av någon anledning misstänker far illa. Även allmänheten kan höra av
sig till socialtjänsten om man tror att barn kan
behöva hjälp.
Utredning är ett insamlande av information som
ska ligga till grund för att bedöma om det finns
ett behov som socialtjänsten skall tillgodose.
När socialtjänsten får en ansökan om hjälp- och
stödinsatser ska en utredning inledas. Vid en
anmälan om att ett barn eller ungdom misstänks
fara illa inleds en utredning eller en bedömning
om det är sannolikt att barnet kan behöva stöd
och/eller skydd.
Lagstiftningen skyddar barn och unga
Hur går en utredning till?
I FN:s barnkonvention anges barns rättigheter.
I konventionen sägs det att barnens bästa ska
komma i första hand vid åtgärder som rör barn.
Med barn avser konventionen alla människor
under 18 år. Konventionen gäller inte som lag
i Sverige men vi har förbundit oss att följa de
rekommendationer som den ger.
I Föräldrarbalken (FB) finns bestämmelser om
vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn
och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är
dessa bestämmelser och framförallt Socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens
arbete med barnfamiljer.
Under utredningstiden samtalar personal hos
socialtjänsten med den berörda familjen. Socialtjänsten försöker alltid så långt det är möjligt göra
utredningen i nära samarbete med barnet, den unge
och familjen.
För att få en helhetsbild behöver man ofta också
ta kontakt med andra i barnets och ungdomens
omgivning till exempel barnavårdscentral, förskola
och skola. Dessa kontakter tas i samförstånd med
de inblandade. Som grund i utredningarna används
Barns behov i Centrum (BBiC).
Kontakter kan tas även om vårdnadshavaren
inte vill det. Detta gäller endast vid utredning
utifrån en anmälan. Efter lagändring den 1/8
2010 kan socialtjänsten tala med ett barn utan
vårdnadshavarens samtycke.
En utredning ska vara slutförd inom fyra
månader om det inte finns speciella skäl till
förlängd utredningstid. Uppläggningen av en
utredning diskuteras med familjen som också
kan ge förslag på personer som kan tillföra
utredningen viktiga uppgifter. Utredningen
avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet behöver hjälp
och i så fall vilken typ av hjälp och vem som
ska ge hjälpen.
Får jag veta vad som står i
utredningen?
När utredningen är färdig har socialtjänsten
skyldighet att delge vårdnadshavaren och
barnet, om det fyllt 15, år utredningen och
de har möjlighet att lämna sina synpunkter
och få dessa antecknade. Den person som
berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare
och barnet om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering
av beslutet framgår.
Rätt till registerutdrag
Den som har ett ärende hos socialtjänsten blir
registrerad i ett personregister. De uppgifter som
finns i socialtjänstens personregister skyddas
av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.
Socialtjänsten dokumenterar det arbete som
utförs i det enskilda ärendet i en journal och i
ett dataregister. Den ärendet berör har rätt att ta
del av den dokumentation som sammanställts
och som har med ärendet att göra (i vissa fall är
rätten att ta del av uppgifter begränsad). Vill man
ha ett registerutdrag eller läsa sin journal ska
handläggaren hjälpa till med det.
Barn- och
ungdoms
utredningar
Om jag tycker att något är fel
Om man inte är nöjd med handläggningen av
ärendet och inte vill diskutera med handläggaren
kan man kontakta enhetschefen. De flesta beslut
kan också överklagas genom förvaltningsbesvär.
Socialstyrelsen är socialtjänstens tillsynsmyndighet.
Klagomål- synpunkter
Vi vill gärna veta vad du tycker om vårt
arbete. Klaga eller ge beröm via länken
www.webropol.com/lund/tycktill
Vill du hellre ha en enkät hemskickad till dig
eller att vi tar emot dina tankar per telefon?
Då kan du kontakta vår utvecklingsledare
Lotta Green Dahlberg, telefon: 046-35 65 73,
e-post: [email protected]
Hur vårt arbete förbättras
Förändringar i samhället ställer krav på utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder. Dessa måste
ständigt utvärderas. Därför ställs ofta frågor i samband med upphörande av kontakten och ibland en
tid efter. Det kan hända att även andra utvärderingsformer kan förekomma. Det är värdefullt för socialtjänstens utveckling att frågorna besvaras.
Socialförvaltningen
Box 1255, 221 05 Lund
046-35 50 00
[email protected]
www.lund.se
Produktion: Socialförvaltningen,
Foto: Håkan Sandbring
Layout: Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen,
Tryck: Serviceförvaltningen, tryckeriet. Lunds kommun 2012
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards