Genomgången av läkemedel mot magsyra

advertisement
Magsyra
Resultat av genomgången av läkemedel mot
sjukdomar orsakade av magsyra
LFN har granskat subventionerna för läkemedel som används vid sjukdomar orsakade av
magsyra. Detta är en del av genomgången av hela läkemedelssortimentet, där vi prövar vilka
läkemedel som ska vara subventionerade. Observera att listan kan komma att revideras om
förutsättningarna kring någon eller några av produkterna skulle ändras.
Följandeläkemedelmotsjukdomarorsakadeavmagsyrafårgenerellsubvention,oavsettstyrka
ellerberedningsform,ävenefterden1maj2006:
Substansnamn
esomeprazol+antibiotika
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
pantoprazol
Produktnamn
NexiumHP
OmeprazolArrow
OmeprazolBMM
OmeprazolParanova
OmeprazolRatiopharm
OmeprazolSandoz
OmeprazolMerckNM
Pantoloc
Företag
AstraZeneca
Arrow
BMM
Paranova
Ratiopharm
Sandoz
MerckNM
Nycomed
Följande läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra får begränsad subvention, oavsett
styrka eller beredningsform, från den 1 maj 2006:
Substansnamn
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
misoprostol
misoprostol
misoprostol
Produktnamn
Nexium*
Nexium*
Nexium*
Nexium*
Nexium*
Nexium*
Nexium*
Cytotec**
Cytotec**
Cytotec**
Företag
AstraZeneca
Crosspharma
Europharma
IvaxScandinaviaAB
Medartuum
Paranova
Orifarm
Orifarm
Paranova
Pfizer
*Subventionenärbegränsad.Nexiumsubventionerasbaravidkonstateratsårimatstrupenellerdå
generisktomeprazolellerandraprotonpumpshämmareintegettetttillfredsställandebehandlingsresultat.
**Subventionenärbegränsad.Cytotecsubventionerasbaravidförebyggandeavsårorsakadeav
inflammationsdämpandeläkemedel(NSAID).
Följande företag har överklagat LFN:s beslut om att ta bort subvention. Därför kommer dessa
läkemedel att få behålla sin subvention som tidigare tills domstol beslutat något annat.
Substansnamn
famotidin
lansoprazol
omeprazol
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
sukralfat
Produktnamn
FamotidinHexal
Lanzo
LosecMedartuum
Artonil
InsideBrus
RanitidinHexal
RanitidinMerckNM
RanitidinRecip
RanitidinSandoz
Andapsin
Företag
Hexal
Wyeth
Medartuum
Hexal
AntulaHealthcare
Hexal
MerckNM
Recip
Hexal
OrionPharma
Löpande information om vilka läkemedel som är subventionerade hittar du på LFN:s hemsida
www.lfn.se eller på www.fass.se.
www.lfn.se
Download