Pat info JCV test - Svenska MS

advertisement
SVENSKA MS-SÄLLSKAPET
Informerar
Information om test för antikroppar mot JC-virus
JC-virus tillhör gruppen polyomavirus och anses vara helt ofarliga hos immunfriska individer men i
olika situationer av nedsatt immunförsvar kan den leda till den allvarliga sjukdomen PML (Progressiv
Multifokal Leukoencefalopati). Vid PML infekteras hjärnan av JC-virus vilket kan leda till omfattande
skador. Behandling med Tysabri leder till en ökad risk att utveckla PML som är i storleksordningen 1 –
2 ‰ vid behandling mer än två år. Det har visats att risken för att utveckla PML ökar vid:
1. Tidigare behandling med cellgifter
2. Ökande behandlingslängd med Tysabri
Risken att utveckla PML ökar framför allt vid kombinationen av längre tids behandling med Tysabri
samt tidigare behandling med cellgifter, vilket i Sverige vanligtvis utgörs av mitoxantrone
(Novantrone).
Det finns nu ett test för antikroppar mot JC-virus som med hög säkerhet kan påvisa bärarskap av
viruset. Hittills har alla personer där prov funnits tagna före debut av PML vid Tysabribehandling varit
positiva för JCV-antikroppar, sammanlagt ca 30 personer per juni 2011. Detta skall jämföras med en
förekomst av JCV-antikroppar på 50 – 60 % i både den allmänna befolkningen och bland personer
med MS. Dock får man väga in att testet hittills uppvisat ca 2,5% falskt negativa värden (=negativt
resultat trots att virus kan isoleras i urin) varför ett negativt test inte helt utesluter risk att utveckla
PML. Man räknar också med att ca 1 – 2 % per år blir smittade av JCV varför testet lämpligen
upprepas årligen för att upprätthålla en bra säkerhet.
Med möjligheten att testa för JCV-antikroppar kan således följande riskvärdering göras för att utveckla
PML vid Tysabribehandling:
•
•
JCV negativa individer: Risk att utveckla PML är extremt låg, i princip försumbar, så länge
man förblir negativ för testet.
JCV positiva individer: Risk att utveckla PML mellan 1/100 – 1/2500 individer, beroende på
övriga riskfaktorer (tid med Tysabribehandling samt tidigare cellgiftsbehandling).
Svenska MS-sällskapet har därför gått ut med följande rekommendation:
Testning av personer med MS för antikroppar mot JCV rekommenderas som en del i risk-nytta
värderingen vid behandlingsbeslut
•
För samtliga patienter som behandlas med Tysabri
•
För samtliga patienter där det finns skäl att överväga start eller byte av MS-behandling där
Tysabri kan vara ett av alternativen
Med följande tolkning:
-
Vid positivt utfall bör övriga riskfaktorer noga vägas in tillsammans med möjliga
behandlingsalternativ innan Tysabribehandling inleds/fortsätter.
-
Vid negativt utfall kan Tysabri övervägas i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet även i
situationer där sjukdomsaktiviteten inte är hög eller i händelse av biverkningar av annan
första linjens sjukdomsmodifierande behandling.
-
Vid negativt utfall och pågående Tysabri-behandling bör test av JCV-antikroppar göras
årligen.
SMSS 110721
Download