Utredning av gravida

advertisement
Sammanfattning av
nationellt vårdprogram
för cervixcancerprevention
Screening, utredning,
behandling och uppföljning
av gravida kvinnor
Kompletterande screening
• Bör erbjudas alla gravida, 23 år och
äldre, om det gått mer än 2,5 år
sedan senaste cellprovet.
• Bör tas så tidigt som möjligt, gärna
i samband med inskrivningen, men
kan tas under hela graviditeten.
• Bör erbjudas i samband med
efterkontroll, ca 8 veckor efter
förlossningen, om prov ej tagits
under graviditeten.
Foto: iStock
Atypiska prover under graviditet
Mål med utredning är att:
•
Utesluta cancer
•
Identifiera AIS och HSIL som kan följas upp och
vid behov behandlas kort tid efter förlossningen.
Graviditet påskyndar inte utveckling av cervixdysplasi
till cervixcancer.
•
Gravida bör tillfrågas om de har eller har haft
cellförändringar som är under utredning.
– Om ja: Kvinnan ombeds kontakta aktuell mottagning
och informera om att hon är gravid så att lämplig
uppföljning kan planeras.
Utredning av icke obstetrisk
blödning under graviditet
• Om ej synlig förändring:
– Cellprov med dubbelanalys.
– Alla förändringar förutom ASCUS/HPV-neg eller
LSILcyt/HPV-neg bör utredas vidare.
• Vid makroskopisk förändring:
– Utredning med kolposkopi, ev. cervixbiopsi och
cellprov med dubbelanalys direkt.
Utredning av gravida
• Utredningen bör göras av
kolposkopist med vana att
utreda gravida.
• Optimal tidpunkt är
graviditetsvecka 13–14.
• Användning av Swedescore
rekommenderas.
Foto: iStock
forts…
Utredning av gravida
Kolposkopiskt riktade px och slyngbiopsi medför endast liten
risk för komplikation.
• Vid HSIL
– Uppföljning rekommenderas i graviditetsvecka 28–30 med
cytologi och kolposkopi.
• Vid AIS
– Uppföljning rekommenderas med cytologi och kolposkopi var
sjätte vecka.
• Vid misstanke om cancer:
– Samråd rekommenderas med patolog, specialist inom
gynekologisk tumörkirurgi och obstetriker för planering av
vidare handläggning och lämplig tidpunkt för förlossning.
Uppföljning med cytologi, kolposkopi
och eventuellt px efter graviditet
• AIS: 10–14 dagar efter förlossningen.
• HSIL: 6–8 veckor efter förlossningen.
• Övriga förändringar: 3–6 månader efter förlossningen.
Behandling endast efter att man konstaterat att höggradig lesion
fortfarande finns kvar vid uppföljningen efter förlossningen.
Download