Årsmötesprotokoll 2007

advertisement
Protokoll fört vid Brinken IF´s årsmöte i Idrottens Hus
den 23 april 2007
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Åke Söderdahl hälsade de närvarande välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande vid mötet valdes Åke Söderdahl och till sekreterare Per-Axel
Bergman.
§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Närvarolista upprättades och bifogas protokollet. 20 st medlemmar deltog i mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Fredrik Kroon och Göran Tidström.
§ 5 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Söderdahl informerade om att kallelse till årsmötet satts upp med anslag i
föreningslokalen
samt publicerats på hemsidan tre veckor i förväg.
Mötet godkände detta.
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen hade publicerats på hemsidan föregående fredag samt
förelåg utdelad vid mötet.
Ordföranden föredrog innehållet kortfattat och pekade bl.a. på en utvecklad
verksamhet, sportsliga framgångar,
samarbetet med Djurgården Hockey och betydelsen av den nya Danicahallen.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
§ 7 Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen hade publicerats på samma sätt som
verksamhetsberättelsen och förelåg vid mötet.
Årsomslutningen uppgick till 766 547 kronor varav 42 109 kronor utgjorde årets
överskott.
Fordringar och skulder balanserar varandra i stort.
Fredrik Kroon svarade på frågor och redovisade den särskilda specifikationen av
Serieavgifter och Material.
Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen förelåg vid mötet och uttalade att någon anledning till
anmärkning ej framkommit under granskningen.
Den utdelade berättelsen var. ej undertecknad.
Ordförande kunde dock meddela att den var undertecknad av revisorerna men fanns
endast i ett original innehållsmässigt lika det utdelade.
Mötet fastställde på revisorernas förslag resultat- och balansräkningen.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade på revisorernas förslag styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10 Val av styrelse för verksamhetsåret 2007-04-01 - 2008-03-31
Valberedningen föreslog årsmötet att till styrelseledamöter välja
- Åke Söderdahl omval
- Sture Norman omval
- Per-Axel Bergman omval
- Fredrik Kroon omval
- Caroline Swedberg nyval
- Per Axel Sundström nyval
- Per Jerndahl nyval
- Johan Ödlund nyval
samt som suppleant
- Hardy Nilsson nyval
Till nyval föreslagna presenterades av valberedningen..
Mötet valde ledamöter och suppleant enligt valberedningens förslag.
Ordföranden framförde på årsmötets vägnar ett tack till de avgående ledamöterna
Tomas Alfredsson
och Anssi Suokko för deras arbete i Brinkens styrelse och uttryckte förhoppningen att
de även
utanför styrelsekretsen skulle fortsätta sitt engagerade och värdefulla arbete för
föreningen.
§ 11 Val av revisorer för verksamhetsåret 2007-04-01 - 2008-03-31
Till revisorer för instundande verksamhetsår föreslogs
- Christer Andersson omval
- Mikael Wiklund nyval
Årsmötet valde enligt förslaget.
§ 12 Val av valberedning för verksamhetsåret 2007-04-01 - 2008-03-31
Till valberedning föreslogs
- Lars Gelin omval
- Tomas Westerlund omval
Årsmötet valde enligt förslaget.
§ 13 Fastställande av deltagaravgifter för säsongen 2007 - 2008 samt årsavgift
för 2008.
Styrelsen föreslog årsmötet oförändrade deltagaravgifter för säsongen och
oförändrad årsavgift.
Som stöd för detta presenterade ordföranden den budget som styrelsen fastställt för
verksamhetsåret.
Budgeten anger en betydligt ökad omslutning som bygger på ökat medlemsantal och
en ny intäkt
från uthyrning av skridskor och hjälmar till förskole- och skolbarn under
nolltaxesäsongen.
Under därpå kommande säsong bör omslutningen kunna öka ytterligare genom
möjligheten att
få driva sommaren 2008´s campingverksamhet på Östermalms IP.
I budgeten har reserverats ett utrymme för anställning av en Utvecklingsansvarig
samt ett belopp för
50-årsjubileet kommande höst. Jubileet avses dock i första hand finansiera sig självt.
Diskuterade årsmötet vilka ambitioner verksamheten bör och kan ha.
Tidström framförde att prioriteten nu borde ligga på tre områden;
en utvecklingsansvarig, bygga föreningen underifrån genom hockeyskolan samt
utveckla
Danicahallen och verksamheten kring denna.
Sörden saknade en tydligare målsättning i den sportsliga verksamheten av typ "mitt i
div.2".
Gelin betonade vikten av ett bemannat och välfungerande kansli.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrade deltagaravgifter och årsavgift.
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan förelåg vid mötet. Ordföranden motiverade
närmare de olika verksamheterna.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2007-04-01 - 2008-0331.
§ 15 Inkomna motioner. Förslag från styrelsen.
Inga motioner hade inkommit.
Styrelsen presenterade förslag till ändrat räkenskapsår innebärande att det
nuvarande förskjuts med en månad till 30:e april.
Det har visat sig svårt att stänga böckerna och göra en bra årsredovisning per sista
mars när säsongen slutar först i början av april.
Då beslut i denna fråga utgör stadgeändring krävs två på varandra följande
årsmötesbeslut varav detta är det första.
Årsmötet godkände styrelsens förslag.
§ 16 Övriga frågor
Sörden tog upp frågan om ljudet i hallen.
Som tränare på isen märker han av den höga ljudnivån som dels sannolikt ger
skador på spelarna och
dels skapar nästan oöverstigliga svårigheter för tränare och ledare att höra och göra
sig hörda.
Redovisade Bergman ishallsföreningens hittillsvarande arbete med att förbättra
ljudklimatet
och de kontakter som förevarit med KTH och Hallbyggarna.
Årsmötet uppmanade ishallsföreningen att snarast göra de möjliga förbättringar som
står till buds.
§ 17 Årsmötets avslut
Ordföranden tackade de närvarande för deras insats för föreningen och sitt
deltagande i ett konstruktivt och bra årsmöte.
Protokollet från mötet kommer inom ca. två veckor på hemsidan.
Vid protokollet;
…………………………….
Per-Axel Bergman
Justeras;
……………………………… …………………………………
Fredrik Kroon Göran Tidström
Download