Olika typer av provtagning

advertisement
RUTIN
Datum
2016-02-16
Rev: 2014-XX-XX
Handläggare: Malin Welander
Rutin vid akuta ärenden (akutväskan)
När används akutväskan?
I kontorets gemensamma förråd finns en svart akutväska som ska tas med vid
platsbesök där provtagning kan vara nödvändig. Instruktioner för användning av
verktyg samt provtagningsmaterial ska finnas i väskan/respektive låda i ”blå
lådan”.
Exempel på ”akuta” ärenden
Miljöskydd
 Utsläpp av hydraulolja på en asfalterad väg.
 Pågående utsläpp i Farstaviken.
 Dieselutsläpp från en lastbil.
 Utsläpp av diesel i villaområde med egen dricksvattentäkt.
 Vatten pumpas ut från en slang ut i ett dike.
 Utsläpp av gips i Gustavsberg.
Hälsoskydd
 Sjukdom/infekterade sår och man inte misstänker legionella efter ex. bad
 Misstanke om legionella i ex. badvatten
Innan besöket
-
-
Kan vi inte göra en bedömning utifrån den informationen vi fått -> åk ut
på inspektion!
Misstänks pågående miljöbrott?
Kontakta miljöbrottspolisens gruppchef Filippo Bassini är 0734-25 60 60,
alternativt till Anna Ullskog (ställföreträdare), 0708-48 97 20. Man kan
även ringa 114 14 och begära radiopolisen så kan en polisbil åka ut.
Ta med en vattenflaska med rent vatten för att kunna rengöra spaden.
Provta så snabbt som möjligt efter ev. incident/utbrott
Vi kan alltid ta prover och i ett senare skede bestämma om vi ska skicka
iväg dem på analys eller inte
Under besöket




Det är verksamhetsutövaren (”den skyldige”) som är ansvarig för att
sanera platsen tillräckligt, inte räddningstjänsten.
Finns det något att provta? Uppskatta hur mycket det är totalt och ta
prover.
Glöm inte att ta ett bakgrundsprov vid markprovtagning.
Ska det bli två separata ärenden, ett hos Polisen och ett hos oss (ex. vid
föreläggande om sanering), glöm inte att ta dubbla prover!
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 474 70 • E-post [email protected]
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035


Det förorenade materialet måste transporteras till en anläggning som tar
emot förorenade materialet, ex. Kovik.
Är det något särskilt som bör observeras med platsen som gör att den är
extra känslig? Vattenskyddsområde, naturreservat, skyddsvärd biotop,
närhet till dricksvattenbrunn?
Olika typer av provtagning



Dokumentera hur provtagning har skett väldigt noga!
Vad har provtagits, varför har det provtagits, hur har det provtagits, när har
det provtagits, vem har provtagit?
Visa med bilder var provtagningen skett. Skriv ut avstånd.
Informera verksamhetsutövaren att de själva har möjlighet att ta ett
referensprov när vi provtar (de får dock själva skicka in referensprovet till
ett labb)
Obs! om materialet som ska analyseras är biologiskt (ex. fiskar) är det bråttom
bråttom! Detta pga. undersökningarna försvåras av snabb förruttnelse. Ta massa
fiskar, olika sorter och olika åldrar. Frys in en del och skicka iväg en del till
laboratorium.
Provtagning bassängbadvatten (ej legionella)
Provta enligt följande:
 Tvätta händerna
 Använd ev. sterila handskar
 Sänk ner flaskan för mikrobiologisk analys (blå kork!) cirka 10 cm under
vattenytan nära utloppet till reningsanläggningen. Observera att djupet i
bassängen bör vara minst 1 meter.
 Ställ ner provet i kylväskan, viktigt att det är kallt!
Provtagning badvatten strandbad
- Tvätta händerna
- Mätpunkten bör vara den plats i badvattnet där flest personer förväntas
bada eller där den största risken för föroreningar förväntas enligt
badvattenprofilen. Vattendjupet vid kontrollpunkten ska om möjligt vara
minst en meter och provet ska tas på 30 centimeters djup.
Provtagning badvatten legionella
Provtagning sker på olika platser beroende på var den insjuknade personen har
varit och hur systemet är uppbyggt (ex. i duschen, bubbelpoolen eller i kran).
 Prov i bassängen ska tas under ytan cirka 10cm ner
 Provta enligt följande (OBS! det krävs generellt 2 prover –
mikrobiologisk flaska):
1. Tvätta händerna
2. Använd ev. sterila handskar
3. Ta ett ospolat prov (blandvatten dvs. varken varmt eller kallt)
4. Ta ett spolat prov (låt vattnet spola i några minuter till att en jämn
temperatur har uppnåtts, ca 37 grader. Kontrollmät med en
termometer!
5. Ställ ner proverna i kylväskan, viktigt att det är kallt!
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon vxl: 08-570 470 00 • Fax: 08-570 481 55 • E-post [email protected]
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
2 (5)
Grunder markprovtagning
 I förhållande till omgivningen?
 I förhållande till före utsläppet/föroreningen?
”Hur var miljösituationen på platsen före utsläppet?”. Relevant att ta
bakgrundsprover?
Markprovtagning, nya generella riktvärden från Naturvårdsverket 2008. Innebar
sänkta riktvärden för flera ämnen och mer bedömningar utifrån platsspecifika
förhållanden.
Samlingsprov längs utlagd transekt
Exempelvis sex stycken delprov som blir ett samlingsprov. Delproven ska vara
lika stora. Kan användas både vid bakgrundsprovtagning och vid provtagning av
misstänkt förorening. Vid provtagning exempelvis vid ett utsläpp ska provtagning
ske där utsläppet ser störst/värst ut. Föroreningsnivån varierar mycket vid fasta
ämnen jämfört med vid vätskeformade ämnen.
Transekt med 6st delprov = 1
samlingsprov. Avstånd mellan
proven ex. 50cm. Rita in på en
karta eller fotografi var transekten
ligger.
Bakgrundsprov
I normalfallet räcker 1-2 bakgrundsprover om det i övrigt är en opåverkad mark.
Påverkad mark (ex. industritomt, parkeringsplats) kräver mer omsorgsfulla
överväganden. Samlingsprov? Ju fler delprov samlingsprovet består av ju bättre
bild av bakgrunden.
Grunder askprovtagning
Tjock svart rök betyder ofullständig förbränning av kolrika ämnen, ex. gummi,
plaster, oljor =sot. Men om man kan styrka vad som har släppts ut får man ett
bättre bevisvärde än att man bara dokumenterar röken. Den bör dock också
dokumenteras.
Om askan har olika färg är den inte homogen vilket gör att man bör ta fler
delprov. Minst 10st likstora delprover ska tas = 1 samlingsprov.
Provet ska tas lika djupt över hela askhögen på ett djup om 0-10cm. Detta för att
detta avfall rimligen har eldats samtidigt.
Materialrester ger ett bra mervärde (går att koppla till avfallskoder). Dioxiner
bildas väldigt lätt och går därför lätt att hitta vid analys och tungmetaller
förekommer också vanligen.
Bakgrundsprov behövs om askan har schaktats och/eller blandats med
fyllnadsmassor.
Ämnen:
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon vxl: 08-570 470 00 • Fax: 08-570 481 55 • E-post [email protected]
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
3 (5)
Arsenik som påvisas i aska tyder på att CCA-impregnerat virke har eldats och det
kan tyda på att det är farligt avfall som har eldats.
 Uppemot 100 gånger mer dioxiner än vad som hittas i askan försvinner i
luften. 1-3ng mg/kg TS är normalnivå i opåverkad mark.
 Vanadin är inte så vanligt idag men om man hittar det vid analys så är det
starkt stöd för att man eldat något farligt.
 Koppar är vanligt förekommande!
Grunder provtagning flytande ämne
 Är det en homogen olja?
 Är det olja med vattenfas?
 Är det olja med vattenfas och bottenslam med tungmetaller?
 Ta reda på detta genom att använda ett glasrör som ger en vätskepelare
som man kan analysera.
Efter besöket

Vad misstänker vi att provet kan innehålla?

Fyll i följesedel med uppgifter om vilken/vilka typer av analyser som ska
utföras.

Ordinarie prover skickas till ALcontrol för analys. Provet lämnas antingen
via Kommuntorget (hämtning sker onsdagar kl. 14.00) eller vid inlämning
i Västberga (Västberga allé nr 60, vardagar senast kl. 17.00). Vid
smittspårning skickas prover till Folkhälsomyndighetens laboratorium.
Vid misstanke om brott ska provtagningskit skickas till Polisen (inte NFC)
efter att de fått in åtalsanmälan.
Kontaktpersoner

Polisen: miljöbrottspolisens gruppchef Filippo Bassini är 0734-25 60 60,
alternativt till Anna Ullskog (ställföreträdare), 0708-48 97 20. Man kan
även ringa 114 14 och begära radiopolisen så kan en polisbil åka ut.

Landstingets smittskyddsläkare (smittskyddstockholm.se):
 Jourhavande: 08-737 39 00
 Lokal smittskyddsläkare:
 Gustavsbergs vårdcentral – Karl Malmlöf 08- 718
73 90
 Djurö vårdcentral – Hans Östergren 08- 571 544 25

Folkhälsomyndigheten (Smittskyddsinstitutet) -> avdelningen för
mikrobiologi -> enheten för parasitologi, livsmedels- och vattenburen
smitta
 Vxl: 010 – 205 20 00, kl. 08-16
 Tjänsteman i beredskap: 010 – 205 24 00, dygnet runt

Livsmedelsverket
 Vxl: 018 – 17 55 00, kl. 08.30-11.30 samt 12.30-15.30 -> be att bli
kopplad till kommunstöd
 Tjänsteman i beredskap: 0771- 800 900, dygnet runt
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon vxl: 08-570 470 00 • Fax: 08-570 481 55 • E-post [email protected]
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
4 (5)

Alcontrol (för närvarande vårt analysföretag)
 Frågor om livsmedelsprover: 013 – 25 49 50
 Frågor om vattenprover: 013 – 25 49 90
 Frågor om markprover: 013 – 25 49 20

NFC (tidigare SKL)
 Avdelningen för kemi och teknik, Linda Tollemark, 010562 82 93. Kan bolla med henne vad man bör provta och
analysera.
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon vxl: 08-570 470 00 • Fax: 08-570 481 55 • E-post [email protected]
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
5 (5)
Download