Normkritiska perspektiv och tillgänglighet

advertisement
Normkritiska perspektiv
och tillgänglighet
Love Nordenmark och Anna Serrander
- Introduktion till begreppen
- Exemplet UMO.se
- Fler exempel
- Riktlinjer, checklista och
frågor att ta med
… först en film
Film
2015-09-15
Love Nordenmark
Invånartjänster vill erbjuda tjänster
som inte diskriminerar, osynliggör
eller gör annorlunda, utan som
med öppenhet och respekt utgår
från att människors livsval och
förutsättningar ser olika ut.
(riktlinjer för lika rättigheter)
Ett syfte med invånartjänster
Bidra till förbättrad hälsa och ökat
handlingsutrymme i hela Sveriges
befolkning samt att bidra till målet om en
jämlik och god vård.
(folkhälsopolitiska målen)
…för att det är lag på det
•
Regeringsformen 1 kap 2 §:
– Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av kön /…/
•
•
•
•
•
•
•
•
FN-konventioner om MR
Europakonventionen om MR
Handlingsplanen 2014-2016 för
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i
enlighet med CEMR- deklarationen
EU-fördraget
Diskrimineringslagen
Brist på tillgänglighet (kan anmälas
sedan Januari 2015)
Kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen, skollagen
Riktlinjer för lika rättigheter på
Invånartjänster
2015-09-15
Love Nordenmark
Vad är en norm?
varför
behövs de?
Love Nordenmark
[email protected]
Det norm - ala eller godtagna
beteendet i tex. en social grupp,
konvention praxis
allmänt delade och
underförstådda regler och
förväntningar på beteende som
gäller inom en mindre social
gemenskap eller i samhället i
stort. (NE)
Normen förutsätter och är
beroende av det som avviker
ifrån den.
varför
behövs de?
Love Nordenmark
[email protected]
Tillgänglighet
Upplevelse av hur lätt/hindrade det
är att ta till sig och använda en
tjänst utifrån egna förutsättningar
– för att kunna medverka i vården
Tillgänglighet = hinder/möjligheter
Människa
Omgivning
person och funktion
Kunskap
Uppfattning
normer
Kunskap
Motivation
Teknik
Psyke
Uppfattning
normer
Rum/
platser
Språk
Kognition
Fysik
Tid
Social
situation
Relationer
/andra
personer
Det norm - ala eller godtagna
beteendet i tex. en social grupp,
konvention praxis
allmänt delade och
underförstådda regler och
förväntningar på beteende som
gäller inom en mindre social
gemenskap eller i samhället i
stort. (NE)
Normen förutsätter och är
beroende av det som avviker
ifrån den.
varför behövs
de?
Love Nordenmark
[email protected]
Normkritik fokuserar på normer som hjälper
till och förstärker vissa gruppers positioner,
medan de utestänger eller gör det svårt för
andra att ta plats.
Teoretisk grund:
Intersektionalitet: används för att
beskriva hur flera normer samverkar
med varandra och påverkar en individs
möjligheter i ett givet sammanhang.
Genom att ha ett intersektionellt
perspektiv får man hjälp att se en
situation ur flera aspekter.
Diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell
läggning, könsidentitet, etnicitet,
trosuppfattning, ålder,
funktionsnedsättning
Har du något exempel på normer som
kan vara exkluderande?
Exempel på förtryckande norm
Tonåringen som problem
Tonåringar (13-19 år)
Tonåren kan vara en jobbig tid, både för tonåringen själv och för
föräldrarna. Den unga människan går från barndom till vuxenvärld.
Puberteten är en period då barnet utvecklas till vuxen. Förändringarna
sätter barnets kropp och själ ur balans samt föräldrarnas tålamod på prov.
…
Normalt och onormalt viktigt för tonåringen
Tonåringar funderar mycket på vad som är normalt och onormalt. Alla
utvecklas i olika takt vilket är helt naturligt. Det får tonåringen också
lära sig i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Men i kamratgruppen
känns det inte alltid naturligt att utvecklas olika. Små helt normala
variationer på penis utseende kan kännas som en katastrof när killar
jämför sig med varandra i duschen efter gymnastiken. Tonåringar har en
enorm rädsla för att inte passa in. I strävan att inte vara annorlunda,
kan de stöta bort dem som inte uppfattas som lika.
Eftersom barnets utveckling brukar följa föräldrarnas är det viktigt att
dela med sig av sina egna erfarenheter och förbereda barnet på de kommande
förändringarna.
2015-09-15
Hur skulle
Love Nordenmark
en stärkande beskrivning
av en/om en tonåring kunna låta?
Kanske nåt i stil med…
Tonåringar är fantastiska människor.
De är klyftiga, de är kreativa, de har höga förhoppningar och stor
energi.
Varje ung person har sin unika synvinkel, som tillför mänskligheten ny,
fräsch intelligens.
Och varje ung person söker efter mening i sitt liv.
Varje tonåring vill hitta ett sätt att vara sig själv, att bli sedd som den
hen är.
Vi har en verklig skatt i våra tonåringar, en framspringande källa av
intelligens, glädje och stolthet. (Patty Wipfler)
2015-09-15
Love Nordenmark
UMO ett exempel på normkritisk kommunikation
Juni 2007
”Ungdomsmottagningen skall innehålla
kvalitetssäkrade texter om framförallt
sexuell och reproduktiv hälsa,
relationer, könsroller, kroppens
utveckling, stress, psykisk hälsa,
livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck, och våld i samkönade
relationer(…).
Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och
stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling
och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra
unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad
kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information
inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta
upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt
redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett
tydligt jämställdhetsperspektiv(…)En
ungdomspanel skall upprättas som en referensgrupp (… )
2015-09-15
Love Nordenmark
Normkritisk
Rättighetsfokus
Erbjuda alternativ
Inte återskapa stereotyper
Integrerad information
Problematisera ojämlikhet
Inkludera utan att peka ut
Ge tillfälle till identifikation
vara stärkande
Slå hål på myter
2015-0915
Love Nordenmark
= Normkreativ
2015-09-15
Love Nordenmark
DET BÖRJAR MED MIG
2015-0915
Love Nordenmark
Tillgängligt och inkluderande språk
- klarspråk
- du-tilltal
- ej bildspråk
- korta meningar
- ordförklaringar
- korta texter
- underlättande förklarande illustrationer
- filmer, bildspel osv
- normmedvetet
2015-09-15
Love Nordenmark
Illustration av en del av en
större bild - En tjejs njutande
ansikte. När man klickar på
bilden ser man samma tjej
onanera i en fåtölj och en
tankebubbla med sexfantasier
Från bilder på kön till möjlighet att aktivt välja bild eller text
2015-0915
Love Nordenmark
2015-0915
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
2015-0915
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
Funktionsnedsättning syns okommenterat i många sammanhang
2015-09-15
Love Nordenmark
2015-09-15
Love Nordenmark
8 Filmer om patientlagen
Målgruppsanalys, frågor och förstudier, användartester,
Översättning 16 språk, 2 filmer syntolkade,
Film
2015-09-15
Love Nordenmark
Exempel
”Alkoholberoende smyger sig på.”
Ändrat till:
”Alkoholberoende brukar komma långsamt.
Från ett ”vanligt” drickande utan problem,
börjar alkoholen få större och större
betydelse i ens liv.”
2015-09-15
Love Nordenmark
Ångest kan göra att man får svårt att
slappna av och att sova. Man kan vakna
på nätterna och få sömnen
sönderhackad.”
Ändrat till:
”Ångest kan göra att man får svårt att
slappna av och att sova bra. Man kan vakna
på nätterna och på så sätt få sömnen störd,
eller få för lite sömn.”
2015-09-15
Love Nordenmark
SLL:s hbt-utbildning för anställda
2015-09-15
Love Nordenmark
Reflektera kring
informationen.
2015-09-15
Love Nordenmark
Reflektera kring informationen
2015-09-15
Love Nordenmark
Summering
• Det börjar med mig! Min medvetenhet om position
och privilegier.
• Det blir aldrig klart
• Vi kommer aldrig nå alla
• Användarna är experter på sina förutsättningar, de
måste vara delaktiga i utformningen av tjänster
• Det är ett forskande arbete där vi lär oss av våra
misstag.
• Vi måste vara prestigelösa och inte rädda för att göra
fel.
• Det är utvecklande, utmanande och roligt
2015-09-15
Love Nordenmark
Till nästa tillfälle
När du går vidare med ditt arbete, använd checklistan som ett
stöd för att bli medveten om vilka val du gör.
- Vem är tänkt att använda tjänsten?
- Vilka perspektiv är viktiga att du har med dig med tanke på
vem användaren är? (tex kön funktionsnedsättningar,
språk)
- Vad vet du om behoven hos de du vill nå?
- Vilka avgränsningar gör du med tanke på de du vill nå?
- Utifrån olika förutsättningar hos de du vill nå, vilka
presentationssätt och funktioner tror du är bäst lämpade?
Ge oss gärna feedback och förslag på utveckling av
checklistan!
2015-09-15
Love Nordenmark
Ta med dig hem
- Checklista
Utveckla tjänster på lika villkor
- Språkliga riktlinjer
Kom tillbaka med dilemman,
frågor och exempel!
2015-09-15
Love Nordenmark
TACK!
Det som jag reagerade mest på,
det var att det fanns bilder för så
väl heterosexuella samt
homosexuella. Väldigt bra gjort!
Det visar ungdomar att sex
förekommer i så många olika
varianter och med båda könen.
Det visar att allt är möjligt och att
ingenting ska uteslutas.
Download