Lärarhandledning_Secret Love.indd

advertisement
E
V
O
L
T
E
R
SEC
LÄRARHANDLEDNING
OM UTSTÄLLNINGEN
Secret Love är en unik konstutställning om tabubelagd kärlek. Utställningen vill berätta och utmana våra föreställningar både om kärlek och om Kina. Ett land och ett
samhälle som är satt i snabb förändring och där traditioner, normer, identitet och
en hunger efter mer och fler mänskliga rättigheter stöts mot varandra för att konstruera det nya Kina.
Utställningen står innehållsmässigt på tre ben: samtidskonst, hbtq-frågor och Kina.
”Secret Love är den första stora samtida kinesiska konstutställningen på detta tema som någonsin har hållits.
Syftet är att lyfta fram ett antal konstnärer som vågar
synliggöra den tidigare osynliga kärleken och begär, och
att väcka publik debatt om och akademiskt intresse för
detta nya fenomen inom den kinesiska konsthistorien. ”
Si Han Curator Secret Love
SKOLPROGRAMMET I SECRET LOVE
Skolprogram med möjlighet för eleverna att själva delta och bidra till ett av konstnärernas interaktiva konstverk har framförallt anpassats till högstadiet, gymnasiet och vuxenstuderande.
E
V
O
L
T
E
R
SEC
SECRET LOVE OCH SKOLANS KURSPLANER
Skolprogrammet berör olika teman såsom HBTQ, mänskliga rättigheter och samtidskonst, men länkar ledigt in i ämnen som historia, samhällskunskap och bild. En
del av programmet består av dialogvisning där eleverna aktivt deltar och formulerar
frågeställningar och reflekterar över olika livsvillkor och förutsättningar för kreativt skapande och yttrandefrihet.
Exempel på mål som berörs i lgr 11 och gy 11.
Kursplan bild grundskola:
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla
för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.
Kursplan samhällskunskap gymnasiet:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska,
sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt,
demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.
HBTQ, MR OCH UTSTÄLLNINGENS RELEVANS
HBTQ
Synen på homosexuella och andra HBTQ-personer är en effektiv prövosten för att visa på ett samhälles nivå av tolerans. För att skapa inkluderande och hållbara samhällen är mångfald på alla sätt
en viktig faktor för ett sant demokratiskt samhälle och trots att Kina inte är vad vi skulle kalla ett
demokratiskt samhälle så finns det då en desto större poäng att även Kina genomgår stora förändringar när det gäller synen på HBTQ. Här spelar konsten en roll genom att förändra samhället och
förändra våra attityder, förhoppningsvis mot ökad tolerans, ökad hänsyn, ökad förståelse.
Hur ser vår bild av Kina och kineser ut? Vilka stereotyper kan vi fastna i?
Mänskliga rättigheter
1997 avkriminaliserades homosexualitet i Kina och 2001 ströks det från den officiella listan över
mentala störningar. I Sverige avkriminaliserades homosexualitet 1944 och ströks från listan av
mentala störningar 1979.1 Världshälsoorganisationen(WHO) klassificerade homosexualitet som en
sinnessjukdom ända fram till 1990.
Men i 80 länder världen idag är fortfarande homosexualitet kriminellt och i upp till åtta länder är
det till och med dödsstraff.2 Samtidigt som nu HBTQ-personers rättigheter stärks i många samhällen går det i oroväckande många länder i motsatt riktning med Ryssland som det kanske mest
aktuella exemplet.
“This is is one of the great neglected human rights challenges of our time” 3 säger
FNs generalsekreterare Ban Ki-moon och
otvetydigt är det så att rättighetsarbetet för
HBTQ-personer är en av de verkligt stora
MR-utmaningarna.
Även för skolorna är arbetet med dessa frågor en viktig utmaning. För detta gäller ju
inte bara långt borta i Kina utan även mig
och dig – här på min bakgård och vad och
vilka jag tolererar. Hur ser attityderna mot
HBTQ-personer ut på just din skola? I det
större perspektivet handlar det kanske om
vilket samhälle vi vill skapa? Vilka får vara
med och skapa och vem har egentligen rätt
till rättigheter? Det handlar om ett internationellt perspektiv men även om internationell solidaritet med andra människor
på vår jord. Utställningen handlar om flera
viktiga saker: Kina, kärlek, respekt för
andra människor och yttrandefrihet men
även att samtala om visuell konst, att ta
ställning och att uttrycka sin åsikt.
1 Källa RFSL, http://www.rfsl.se/?p=3526
2 State-Sponsored Homophobia , Lucas Paoli Itaborahy & Jingshu Zhu , www.ilga.
org, 2013
3 Video Message by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon at the International Conference on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity (Oslo, 15-16
April 2013).
UTSTÄLLNINGENS TEMA OCH UPPDELNING
Utställningen består av fler än 150 konstverk och 28 konstnärer deltar och den är
löst uppdelad i åtta teman. Utställningens delar är:
Självbild och identitet
Den individuella människans reflektion över sig själv och sitt förhållningssätt till sin omgivning.
Verken visar på både styrka och den rotlösa och mållösa känslan i ett samhälle som genomgår
snabba moderniserings- och urbaniseringsprocesser.
Kropp, utseende och lust
Konstnärerna konfronterar den tabubelagda kroppen och undersöker hur konsumtionskultur och
tradition påverkar en ny ung urban generation.
Komma ut
Stor skillnad i medvetenhet och tolerans för homosexuell kärlek kombinerat med ett starkt socialt
tryck att bilda traditionell kärnfamilj. Hur påverkar det att våga acceptera sig själv och sina val?
Internets roll
Internets genomslag de senaste tio åren har inneburit helt nya arenor för information, kunskap
och utbyte. Hur påverkas det kinesiska samhället av detta? Hur använder sig konstnärerna av
sociala forum och bloggar?
Röster från Kina
Att inte vara olaglig är inte detsamma som att vara accepterat och riskfritt. Hur fungerar normer?
Gender difference
Vilka begräsningar kan uppdelningen man/kvinna innebära? Hur ska man se på gränser mellan
manlighet och kvinnlighet? Kan könsidentiter ses som en social konstruktion?
Det nya tuschmåleriet
Traditionell konstform. Konstnärerna följer noggrant den traditionella tekniken men bryter konventioner i sitt motivval. Vad sker i gränslandet där normer bryts och kulturer möts?
Secret Love +
Konstnären Li Xinmo är det tillägg som Världskulturmuseet valt att lägga till och är en av de få
kinesiska konstnärer som öppet säger att hon är feminist och queer-konstnär. Hon vågar kritisera
den mansdominerade konstscenen i Kina. Verket Memory tar upp ett av ettbarnspolitikens effekter; abort.
Läs mer utförligt om utställningen och konstnärerna på: http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/secret-love/
LÄS MER – LÄNKAR OCH FÖRDJUPNINGSTIPS
UR- Bildningsbyrån om Kina
http://www.ur.se/Produkter/171089-Bildningsbyran-Kina-Efter-aborten
UR – Kina om Kina
http://www.ur.se/Produkter/170910-Kina-om-Kina-Aterkomsten
Om homosexualitet i Kina
http://www.svt.se/nyheter/sverige/homosexualitet-fortfarande-tabu-i-kina
Om Kina och sexualitet
http://www.ur.se/Produkter/171042-Bildningsbyran-Kina-Halsosamt-sex
Om homosexuellas situation i Kina
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5432955
Länk till ILGA-rapporten, om länder i världen och deras lagar kring homosexualitet
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdf
Undervisningsmaterial om HBTQ och normkritik
http://teachers.ittakesallkinds.eu/se/
E
V
O
L
T
E
R
C
SE
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards