Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Fysik från mikrokosmos till makrokosmos, 30 högskolepoäng
Physics from micro cosmos to macro cosmos, 30 Credits
Kurskod:
FY800U
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Fysik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2007-10-18
Vårterminen 2008
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
30
Fysik
GXX
2007-11-12
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall deltagaren
- känna till materiens beståndsdelar på atomär och nukleär nivå samt de krafter som håller
samman materia,
- ha grundläggande kunskaper om radioaktivitet och joniserande strålning,
- ha grundläggande kunskaper om hur energi frigörs i fissionsreaktioner,
- känna till hur kärnkraftverk fungerar,
- känna till skillnaden mellan joniserande och icke-joniserande strålning,
- känna till storheter och enheter i samband med dosimetri,
- känna till vår naturliga strålningsmiljö,
- känna till olika energiformer,
- känna till olika sätt att frisätta och använda lagrad energi,
- ha grundläggande kunskaper om växthuseffekten,
- ha förståelse för den astronomiska, kemiska, biologiska och sociala evolution som lett fram till
vårt samhälle,
- ha grundläggande kunskaper om astronomi, exempelvis planeternas och stjärnornas fysik, hur
galaxer fungerar och olösta frågor i modern kosmologi,
- kunna tillämpa kunskaperna på frågan om livets koppling till universum, förekomst av
utomjordiskt liv och möjligheten att kolonisera rymden.
Färdighet och förmåga
2(3)
Efter avslutad kurs skall deltagaren
- kunna skilja mellan olika slags radioaktiva sönderfall,
- kunna beskriva skillnader och likheter mellan olika reaktortyper,
- känna till olika säkerhetssystem i kärnreaktorer,
- kunna beskriva skillnaden joniserande och icke-joniserande strålning,
- ha grundläggande kunskaper om skador och risker,
- kunna tillämpa enklare klimatmodeller,
- kunna beskriva grundläggande processer i atmosfären,
- känna till galaxernas struktur och utveckling,
- känna till stjärnornas hela livscykel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall deltagaren
- kunna redogöra för skillnader och likheter mellan olika reaktortyper,
- känna till karakteristiska storleksordningar för den energi som är involverad i kärnfysikaliska
processer,
- kunna redogöra för skillnaden joniserande och icke-joniserande strålning,
- kunna redogöra för olika tillämpningar av radioaktivitet,
- kunna redogöra för miljöpåverkan av olika energikällor,
- vara medveten om sambandet mellan materia, energi och liv,
- vara medveten om hur världsbilden förändrats genom astronomins utveckling,
- förstå skillnaden mellan vetenskap och pseudo-vetenskap.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens syfte är att främja begreppsbildning och begreppsförståelse inom de delar av den fysiska
världen som ligger utanför våra sinnen. Kursen ger en översikt från materiens inre struktur (från
elementarpartiklar, atomkärnor och atomer) till de största objekt som finns i universum (planeter,
stjärnor och galaxer). Mitt i allt finns människan. Ur hennes perspektiv viktiga aspekter som ingår i
kursen är joniserande strålning och dess växelverkan med materia samt klimatet. De olika
områdena karakteriseras enligt deras typiska storleksordningar och energier.
De av Skolverket utpekade generella kompetenserna frågor om läroplan och kursplan som grund
för undervisning, bedömning och betygssättning, elever med olika kulturell bakgrund, elever i
behov av stöd, ledarskap och samspel i undervisningen, IKT i undervisningen och lärprocessen
samt genusperspektiv knyts till de deltagande lärarnas egen undervisningspraktik genom särskilda
uppgifter. Uppgifterna bestäms i relation till såväl kursinnehåll som deltagarnas kunskaper och
erfarenheter samt de förutsättningar som deltagarnas skolvardag erbjuder.
Delkurs 1 Materia och energi, 7,5 högskolepoäng (Matter and Energy, 7.5 ECTS)
Atom- och kärnfysik, joniserande strålning, radioaktivitet, fission, kärnkraft, säkerhetsaspekter,
avfallshantering.
Delkurs 2 Strålning och hälsa, 7,5 högskolepoäng (Health and Radiation, 7.5 ECTS)
Radioaktivitet, joniserande/icke-joniserande strålning, skador och risker, dosimetri, storheter och
enheter, vår naturliga strålningsmiljö, tillämpningar.
Delkurs 3 Miljö och klimat, 7,5 högskolepoäng (Environment and Climate, 7.5 ECTS)
Växthuseffekt, solljus och dess nyttjande. Översikt på värmepumpar, vatten- och vindkraft samt
biobränsle.
Delkurs 4 Astronomi och astrobiologi, 7,5 högskolepoäng (Astronomy and Astrobiology, 7.5 ECTS)
Planetsystemet, stjärnornas livscykel, galaxernas struktur och
utveckling samt kosmologi. Den tidiga astronomiska utvecklingen, produktion av grundämnen,
planetbildning, livets uppkomst och utveckling, intelligens, samt möjligheten till liv i vårt och andra
solsystem.
Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Kursen ges delvis på distans
med webbaserat stöd (Blackboard).
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
3(3)
Examinationsformer
Materia och energi, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
80% närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Strålning och hälsa, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
80% närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Miljö och klimat, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
80% närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Astronomi och astrobiologi, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400)
80% närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Materia och energi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Strålning och hälsa
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Miljö och klimat
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Astronomi och astrobiologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänd (VG) på kursen som helhet krävs Väl Godkänd (VG) på minst tre
delkurser.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Mackintosh, Ray, Al-Khalili, Jim, Jonson, Björn & Peña, Teresa (Senaste upplagan)
Atomkärnan - En resa till materiens inre
Studentlitteratur
Oberstedt, Andreas (Senaste upplagan)
Kompendium och utdelat material
Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Isaksson, Mats (Senaste upplagan)
Grundläggande strålningsfysik
Studentlitteratur
Delkurs 3: Obligatorisk litteratur
Areskoug, Mats (Senaste upplagan)
Milöfysik - Energi och klimat
Studentlitteratur
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Delkurs 4
Litteratur meddelas senare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards