Landskapsstyrelsens framställning nr x/2001-2002

advertisement
Ålands landskapsstyrelse
FRAMSTÄLLNING nr 21/2001-2002
Datum
2002-04-18
Till Ålands lagting
Landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum
Huvudsakligt innehåll
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Ålands
sjösäkerhetscentrum. De grundläggande syftena med centrets verksamhet är
samordna och erbjuda utbildning i sjösäkerhetsfrågor. För detta ändamål
skall Ålands sjösäkerhetscentrum följa utvecklingen av utbildning i
sjösäkerhetsfrågor, främja ett högt sjösäkerhetsmedvetande, som
kurscentrum under landskapsstyrelsen bistå landskapets sjöskolor med
kurser i sjösäkerhet samt kan marknadsföra och ordna grund- samt
fortbildning i sjösäkerhet i och utanför landskapet.
__________________
875102155
2
INNEHÅLL
Huvudsakligt innehåll ................................................................................... 1
Allmän motivering ........................................................................................ 3
1. Bakgrund ............................................................................................. 3
1.1
Utredningar ................................................................................ 3
1.2 Organisation, lokaler och utrustning ................................................... 3
1.3 STCW-konventionen - med bestämmelser om sjöfolks utbildning m.m. ... 3
1.4 Kursverksamheten ........................................................................... 4
2. Lagstiftningsbehörigheten ...................................................................... 5
2.1 Certifiering av sjöfolk ....................................................................... 5
2.2 Undervisningsspråk .......................................................................... 6
3. Förslagets huvuddrag ............................................................................ 6
4. Förslagets verkningar ............................................................................ 6
Detaljmotivering .......................................................................................... 7
Landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum .......................................... 7
Lagtext ....................................................................................................... 9
L A N D S K A P S L A G om Ålands sjösäkerhetscentrum ............................... 9
3
Allmän motivering
1. Bakgrund
1.1 Utredningar
Kraven på och behoven av sjösäkerhetsutbildning såväl vid
grundutbildning som vid fortbildning, har ökat kraftigt såväl i landskapet
som i landskapets närområden. Landskapsstyrelsen tillsatte därför redan år
1996 en kommitté för sjöfartens säkerhetsutbildning på Åland med uppdrag
att utreda kostnader och övriga förutsättningar för en utbildningscentral i
landskapet. Kommittén föreslog i sin slutrapport (jfr ÅUS 1996:4,
5.2.1996) att förutsättningar skulle ges för en komplett
sjösäkerhetsutbildning med såväl grundutbildning som fortbildning.
Kommittén föreslog vidare att resurser och ansvar för detta skulle finnas
inom landskapets sjöskolor, dock så att det för förvaltning och
marknadsföring av fortbildningen skulle inrättas en särskild åländsk
sjöfartsutbildningscentral.
Landskapsstyrelsen tillsatte därefter en arbetsgrupp som utifrån
kommittérapporten skulle utarbeta riktlinjer för verksamhet vid en åländsk
sjösäkerhetsutbildningscentral. Dessa riktlinjer skulle utifrån
kommittérapporten särskilt behandla frågor om verksamhetsidéer,
organisation och finansiering. I sin utredning (jfr ÅUS 1996:14,
23.10.1996) föreslog arbetsgruppen att en central för sjösäkerhetsutbildning
med lokal kompetens för sådan utbildning skulle byggas upp. Landskapet
därigenom skulle erbjuda en komplett sjösäkerhetsutbildning med både
grundutbildning och fortbildning. Sjösäkerhetscentralens viktigaste
uppgifter skulle vara att bistå skolorna med sjösäkerhetsutbildning samt att
administrera och marknadsföra fortbildning till rederier i landskapet och i
närregionerna.
1.2 Organisation, lokaler och utrustning
År 1998 inrättades Ålands sjösäkerhetscentrum, nedan också kallat centret,
med uppgift att - i enlighet med internationella krav på
sjösäkerhetsutbildning - självständigt planera, samordna och marknadsföra
kurser i sjösäkerhet för sjöskolornas och sjöfartsnäringens behov. Vid
centret finns en ordinarie tjänst som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum.
Till verksamheten har dessutom, som tillfälliga heltidstjänster, knutits en
ekonom, en maskinmästare och en instruktör. För de behov som enskilda
kurser eller kurspaket fordrar engageras lärare utifrån eller kan i vissa fall
hela delkurser inköpas från andra kursgivare.
För sin uppgift har Ålands sjösäkerhetscentrum egna för ändamålet
lämpade och lokaliserade lokaler. Centret har en övningshamn, en
övningsbassäng samt till dessa hörande maskiner och annan utrustning. Vid
ordnande av kurser finns ett nära samarbete med sjöskolorna Ålands sjöfartsläroverk, Ålands sjömansskola och Ålands tekniska läroverk samt med
Mariehamns räddningsverk. Det är därvid viktigt att centret för sina kurser
kan använda landskapets fartygs- och maskinrumssimulatorer samt har
tillgång till räddningsverkets brandövningsanläggning. Verksamheten kan
vid behov också utvecklas i samverkan med andra kursverksamheter och
intressenter.
1.3 STCW-konventionen - med bestämmelser om sjöfolks utbildning
m.m.
Det för sjösäkerhetsutbildningen mest grundläggande dokumentet är den i
London den 7 juli 1978 ingångna internationella konventionen angående
4
normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (Finlands
FördrS 22/1984, nedan kallad STCW-konventionen). I enlighet med
STCW-konventionen kan kurser i sjösäkerhet endast meddelas av
läroanstalter som godkänts av den internationella sjöfartsorganisationen
(IMO). Konventionen förutsätter att varje land garanterar att all träning och
bedömning, certifiering, godkännande samt bekräftelse av tidigare
bedömningar utförs av en privat eller offentlig läroanstalt som fortlöpande
utvärderas av ett utomstående utvärderingsorgan. Läroanstalten måste
arbeta i enlighet med kvalitetssystem ägnade att tillförsäkra att kursmålen
nås, ha instruktörer med lämplig kompetens för sina uppgifter samt
dessutom granskas av utvärderare med lämplig kompetens. IMO kan
berättiga andra stater att principiellt godta att ett certifikat från läroanstalten
är utfärdat i enlighet med STCW-konventionen, efter att ha fått en rapport
från ett utomstående utvärderingsorgan att läroanstalten uppfyller
konventionens krav.
Inom den Europeiska Unionen är medlemsstaterna sedan den 25 maj
1999 (jfr artikel 3.1 i EG:s direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om
minimikrav på utbildning för sjöfolk1) förpliktigade att vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att sjöfolk utbildas och innehar certifikat i
enlighet med STCW-konventionen. Direktivet är tvingande också för de
stater som är anslutna genom EES-avtalet.
Sjöfartsverket handhar i enlighet med överenskommelseförordning2 den
utvärdering av sjöfartsutbildningen som STCW-konventionen förutsätter.
1.4 Kursverksamheten
Ålands sjösäkerhetscentrum marknadsför sjösäkerhetskurser som ges helt i
egen regi såväl som utbildning som helt eller delvis ges av andra
huvudmän. Ålands sjöfartsläroverk ordnar i egen regi kurser och är
certifierade enligt STCW-konventionen för kurser inom exempelvis
lasthantering och -säkring, radiokommunikation, krishantering samt hälsooch sjukvård. I samarbetet med Ålands tekniska läroverk och Mariehamns
räddningsverk handhar centret utöver marknadsföring också närmare
planering samt kursinformation. Centret ordnar helt i egen regi kurser om
handhavande av livbåt och av räddningsbåt samt kurser som riktar sig till
fiskare såväl som till ägare av fritidsbåtar.
Under år 2001 erbjöd Ålands sjösäkerhetscentrum tio kurser i olika
sjösäkerhetsämnen i egen regi, tillsammans med Ålands tekniska läroverk
eller med Mariehamns räddningsverk - dock så att Ålands sjömansskola
och Ålands tekniska läroverk ansvarade för certifieringen. För dessa kurser
kan bl.a. följande statistiska uppgifter nämnas.
–
–
–
1.
2.
I de tio ämnen i vilka kurser erbjöds arrangerades 107 kurser i vilka
deltog drygt 1 200 personer.
Av dessa drygt 1 200 kursdeltagare kom knappt 60 procent från
landskapet. Av de cirka 40 procent kursdeltagare med annan hemort
kom drygt 26 procent från riket, drygt 7 procent från Sverige samt
knappt 7 procent från andra länder.
Av de arrangerade kurserna riktade sig 78 kurser både till studerande
och andra.
Ändringen infördes i ett tilläggsdirektiv (98/35/EG) till direktivet
94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Direktivet 94/58/EG
har, huvudsakligen som en kodifiering, ersatts av direktivet 2001/25/EG
av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Direktiv
2001/25/EG , trädde i kraft den 7 juni 2001 efter att ha publicerats i EGT
den 18 maj 2001.
Förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
(39/1998).
5
–
–
Drygt hälften av de arrangerade 107 kurserna avsåg ansvar för
sjösättning av livräddningsutrustning samt ansvar för dem som ingår
i en utryckningsgrupp med räddningsbåt.
Cirka 43 procent av kursdeltagarna var studerande, huvudsakligen
vid skolor i landskapet, medan övriga i huvudsak kom från
sjöfartsnäringen.
Då all ombordpersonal skall ha grundläggande kunskaper i sjösäkerhet
finns kurser vilka riktas till alla såväl som till viss personal och som ger
särskild kompetens. De flesta kurserna har engångskaraktär, men det finns
också fortbildningskurser som ger rätt att ha kvar viss behörighet.
Undervisningen sker vanligen med grupper omfattande cirka tolv
kursdeltagare, vilket är lämplig gruppstorlek vid utnyttjande av
övningsanläggningarna. Kurserna leds av externa lärare eller instruktörer
från bl.a. sjömansskolan och räddningsverket. Beroende på efterfrågan och
lämplighet sätts sådana grupper ibland samman med elever från olika
skolor såväl som med sjöfartspersonal.
Under år 2001 marknadsförde centret, som nämnts ovan, också av
Ålands sjöfartsläroverk ordnade kurser i tjugonio olika sjösäkerhetsämnen.
För dessa kurser kan bl.a. följande statistiska uppgifter nämnas.
–
–
–
–
–
I de tjugonio ämnen i vilka kurser erbjöds ordnades totalt 103
fristående kurser i vilka deltog drygt 1 000 personer.
Av dessa drygt 1 000 personer uppskattas att omkring 10 procent
själva finansierar sin kurs, 85 procent finansieras av företag med
hemort i landskapet (huvudsakligen rederier) och 5 procent av
företag med hemort utanför landskapet. Av kursdeltagarna
uppskattas att 85 procent har hemort i landskapet medan hälften av
övriga deltagare kommer från riket och hälften från Sverige.
Av de arrangerade 103 kurserna var 36 obligatoriska eller ingick
som tillval i något studieprogram vid Ålands sjöfartsläroverk, 25
arrangerades främst för landskapets övriga skolor medan
målgruppen för övriga 42 kurser i huvudsak var externa deltagare.
Externa deltagare fanns i 14 av de 61 kurser som främst ordnades för
studerande i landskapet.
Av de arrangerade 103 kurserna avsåg knappt 76 procent olika
kurser i hälso- och sjukvård (ca 39 %), radiokommunikation (ca 18
%), kurser där landskapets fartygssimulator använts (ca 18 %) samt
krishantering (ca 9 %). I övriga kursämnen arrangerades någon eller
några kurser per ämne.
Cirka 56 procent av kursdeltagarna var studerande vid skolor i
landskapet medan övriga i huvudsak kom från sjöfartsnäringen.
Ålands sjösäkerhetscentrum marknadsför aktivt sjösäkerhetskurser
främst i Sverige och Finland via kända branschkanaler3. I Sverige har
hittills inga andra sjöskoleutbildningar godtagits än de som ges i svenska
sjöskolor, dock så att en diskussion där förs om att ändra detta. Följaktligen
har de svenska medborgare som deltagit i sjöskoleutbildning i landskapet
gjort det för behörigheten att arbeta på andra än svenskregistrerade fartyg.
2. Lagstiftningsbehörigheten
2.1 Certifiering av sjöfolk
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om undervisning,
skolförvaltning, examina, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken
3 . Centret kan härvid hänvisa till sin hemsida
(www.maritimesafety.aland.fi), vilken är länkad till yrkeshögskolans
hemsida.
6
(jfr 18 § punkterna 14 och 21 självstyrelselagen). Till rikets
lagstiftningsbehörighet hör handelssjöfart (27 § punkt 13). Rikets
behörighet omfattar följaktligen den offentliga sjörätten inräknat de
bestämmelser om sjösäkerhet som skall tillämpas i enlighet med på
området gällande internationella konventioner (27 § punkt 4). Frågan om
kunskapskrav för viss av staten godkänd kompetens hör enligt motiven till
27 § punkt 3 självstyrelselagen till rikets behörighet, varav följer att
certifiering av sjöfolk anses vara en riksangelägenhet.
I riket handhar sjöfartsverket den utvärdering av sjöfartsutbildningen
och övriga åtgärder som enligt STCW-konventionen förutsätts ske såväl
innan undervisning inleds såväl som därefter med jämna mellanrum (jfr 1 §
2 och 3 mom. samt 2 § 1 mom. förordningen om sjöfartsverket, FFS
1249/1997). Sjöfartsverkets gör efter sin första utvärdering en inspektion
vart femte år. Till den del sjöfartsutbildningen i enlighet med STCWkonventionen förutsätter detta handhar sjöfartsverket utvärderingen av
sjöfartsutbildningen också i landskapet, i enlighet med överenskommelseförordningen om utvärdering av sjöfartsutbildningen i landskapet
Åland (39/1998). Överenskommelseförordningen är tidsbegränsad att gälla
till och med år 2005.
2.2 Undervisningsspråk
Landskapet är i enlighet med 36 § självstyrelselagen enspråkigt svenskt.
Undervisningsspråket är svenska i skolor som bekostas av eller får
understöd av allmänna medel "om inte något annat stadgas genom
landskapslag" (40 §).
3. Förslagets huvuddrag
Ålands sjösäkerhetscentrum skall fortsättningsvis erbjuda kurser som lägst
tillgodoser internationella kvalitetskrav på sjösäkerhetsutbildning. Även om
de viktigaste målgrupperna kommer att vara studerande vid landskapets
sjöskolor och personal i landskapets sjöfartsnäring är avsikten att centret
genom marknadsföring skall kunna öka antalet kursdeltagare från andra
regioner. Förslaget är i sig ägnat att främja marknadsföringen genom att
härigenom tydliggörs den självständiga ställning Ålands
sjösäkerhetscentrum har vid planering, samordning och ordnande av
sjösäkerhetskurser.
Landskapsstyrelsen bedömer att Ålands sjösäkerhetscentrum med
nuvarande moderna lokaler och anläggningar betydligt kan utöka sin
verksamhet. Förutsättningar finns dessutom att ytterligare utveckla
samarbetet med sjöskolorna, särskilt i frågan om tillgången till landskapets
fartygs- och maskinrumssimulatorer. Landskapsstyrelsen bedömer härvid
att Ålands sjösäkerhetscentrum inte inom överskådlig tid kommer att vara i
behov av större investeringar. Behovet av kompetenta lärare och
instruktörer tillgodoses dessutom genom anställande av extern personal.
4. Förslagets verkningar
För verksamheten har i landskapsbudgeten för år 2002 anslagits 504 000
euro, varav 300 000 euro har budgeterats som inkomst från
kursverksamheten. Förslaget bedöms på kort sikt inte få några nämnvärda
ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet. På längre sikt
bedöms det dock vara avgörande för att trygga verksamheten vid Ålands
sjösäkerhetscentrum och för att det skall kunna utvecklas till ett
sjösäkerhetscentrum inte bara för landskapet. Härigenom kan verksamheten
genom att utbilda kursdeltagare från andra regioner också få viss betydelse
7
för omsättningen inom andra näringar, såsom inom handeln och
hotellbranschen.
Förslaget har inte några kända följder för miljön eller för jämställdheten
mellan kvinnor och män.
Detaljmotivering
Landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum
1 § Syfte och uppdrag. De grundläggande syftena med centrets verksamhet
är samordna och erbjuda utbildning i sjösäkerhetsfrågor. Uppdraget att följa
utvecklingen av utbildning i sjösäkerhetsfrågor främjar därvid att den
sjösäkerhetsutbildning som ges i landskapet fortsättningsvis följer
internationella och högt ställda krav, samt att centret fortlöpande har bra
möjligheter att bidra till en hög medvetenhet i sjösäkerhetsfrågor. Utöver
att erbjuda grund- och fortbildningskurser i sjösäkerhet för såväl
sjöfartsnäringen som sjöfartsinriktad utbildning på gymnasial- och
högskolenivå skall Ålands sjösäkerhetscentrum således på lämpligt sätt
också främja att kunskaper om sjösäkerhet förmedlas och stärks hos
landskapets samtliga invånare. Därutöver kan centret marknadsföra och
sälja kurser utom landskapet.
2 § Ställning. Ålands sjösäkerhetscentrum är en del av landskapets
förvaltning som i stor utsträckning, i enlighet med lagen och inom av
landskapsstyrelsen fastställda ramar, kan besluta i frågor som rör den egna
verksamheten. Landskapsstyrelsen skall bl.a. fastställa centrets reglemente
och kan ange närmare mål för verksamhetens utveckling.
3 § Ledning. Chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum skall svara för den
operativa ledningen av centret, med ansvar inför styrelse och
landskapsstyrelse.
4 § Styrelse. Styrelsen skall styra och övervaka verksamheten. Utöver
verksamheten i sig hör till detta också ekonomi- och budgetfrågor, frågor
om utveckling av verksamheten samt andra viktiga verksamhetsfrågor.
Bl.a. skall styrelsen fastställa de grunder för avgifter om vilka chefen för
Ålands sjösäkerhetscentrum därefter närmare beslutar. Landskapsstyrelsen
utser inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande samt fastställer
dess reglemente. Avsikten är att det bland de medlemmar som skall
företräda utbildningsfrågor samt frågor som rör brand- och
räddningsväsendet skall finnas personer med erfarenhet av
kompetensområden med nära anknytning till centrets verksamhetsområde.
Då medlemskap i styrelsen för Ålands sjösäkerhetscentrum är ett
förtroendeuppdrag, tillsätts medlemmarna för högst fyra år i sänder.
Landskapsstyrelsen kan följaktligen skilja hela styrelsen eller en medlem av
den från uppdraget innan fyraårsperioden avslutats, exempelvis i det fall
verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum inte följer det anförtrodda
uppdraget. En styrelsemedlem kan också frånträda sitt uppdrag innan
mandattiden utgår.
Bestämmelser om jäv för medlem av landskapsstyrelsen finns i 16 §
landskapslagen om Ålands landskapsstyrelsen (42/1971).
5 § Styrelsens uppdrag. I reglementet för Ålands sjösäkerhetscentrum bör
bl.a. framgå hur ansvaret för centrets ledning fördelas samt vilka
behörighetskrav och befattningsbeskrivningar som gäller för tjänsten som
chef för Ålands sjösäkerhetscentrum ävensom för övriga tjänster. I
reglementet för Ålands sjösäkerhetscentrum skall dessutom ingå närmare
8
bestämmelser om kursplan och kursintyg samt kan intas bestämmelser
enligt vilka styrelsen ger chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum behörighet
att anställa personal.
6 § Tjänster. Tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987) skall vara
tillämplig såväl på chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum som på övriga
tjänster. För att underlätta centrets löpande förvaltning föreslås att styrelsen
eller chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum ges rätt att besluta i frågor om
anställning och ledigheter. Landskapsstyrelsen föreslås fortsättningsvis besluta om ålders- och lönetillägg, årsförhöjningar, tjänstetillägg och dylikt.
7 § Kursverksamhet. Utöver att förmedla kurser i sjösäkerhet till
sjöfartsskolorna och sjöfartsnäringen i landskapet är avsikten att sälja
sådana kurser i den närliggande regionen, då den ges i enlighet med
STCW-konventionen och det finns en internationell marknad för sådan
kursverksamhet. En viktig förutsättning för centrets möjligheter att skapa
intresse för sina kurser utanför landskapet är att det får möjligheter att
anpassa sina kurspaket till möjliga köpares olika önskemål. En viktig sådan
förutsättning är att kunna erbjuda en kvalificerad undervisning på
kursdeltagarnas modersmål, oavsett om detta är svenska eller inte.
8 § Kursintyg. Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen av
kursintyg med beaktande av nationella och internationella krav.
9 § Avgifter. I enlighet med landskapslagen den 17 juni 1993 om grunderna
för avgifter till landskapet (27/1993) skall avgifter för offentligrättsliga
prestationer som regel inte beräknas till ett högre belopp än så att full
kostnadstäckning uppnås. Då Ålands sjösäkerhetscentrums verksamhet har
karaktär av affärsverksamhet, genom att utbildning skall marknadsföras i
och utanför landskapet, föreslås att kursavgifter samt andra avgifter såväl
för enskilda som offentliga och privaträttsliga organisationer som regel
skall grundas på företagsekonomiska och marknadsmässiga grunder.
Landskapsstyrelsen skall dock kunna besluta att de avgifter som
landskapets sjöskolor skall betala skall grundas på full kostnadstäckning.
Företagsekonomiska grunder innebär att prissättningen bestäms utifrån ett
ospecificerat lönsamhetskrav med beaktande av den efterfrågan och
konkurrens som råder.
10 § Rättsförmåga. För att Ålands sjösäkerhetscentrum på ett
ändamålsenligt sätt kunna sköta sitt uppdrag måste centret ha möjligheter
att sluta avtal inom ramen för sitt uppdrag. Därutöver begränsas
avtalsmöjligheterna av centrets budgetramar samt kan på annat sätt
begränsas av landskapsstyrelsen.
11 § Besvär. Innan ett beslut kan överklagas hos Ålands
förvaltningsdomstol måste sakägaren ha begärt rättelse hos Ålands
sjösäkerhetscentrum.
12 § Ikraftträdande. I syfte att främja Ålands sjösäkerhetscentrums
möjligheter att internationellt marknadsföra egna kurser är det angeläget att
dess organisation formaliseras, vilket är en viktig del i den kvalitetssäkring
av sjösäkerhetsutbildning som krävs enligt STCW-konventionen.
9
Lagtext
Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.
1.
LANDSKAPSLAG
om Ålands sjösäkerhetscentrum
Utfärdad i Mariehamn den
I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:
1§
Syfte och uppdrag
Ålands sjösäkerhetscentrum skall i samverkan med landskapets skolor
och näringsliv samt på annat ändamålsenligt sätt verka för att kunskaper om
sjösäkerhet förmedlas och stärks.
Ålands sjösäkerhetscentrum skall följa den utveckling som sker av
utbildning inom sjösäkerhet, samordna kurser i sjösäkerhet samt planera
och ordna kurser i sjösäkerhet. Ålands sjösäkerhetscentrum kan inköpa,
marknadsföra och sälja kurser i sjösäkerhet.
2§
Ställning
Ålands sjösäkerhetscentrum är underställd landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen ansvarar för tillsyn samt allmän ledning och utveckling
av verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum.
3§
Ledning
Ålands sjösäkerhetscentrum leds av en styrelse och en chef.
4§
Styrelse
Styrelsen för Ålands sjösäkerhetscentrum tillsätts av landskapsstyrelsen
för högst fyra år i sänder. I styrelsen skall ingå minst fem och högst sju
medlemmar. Av dessa skall minst två representera sjöfartsnäringen. Övriga
medlemmar skall företräda sakkunskap i utbildningsfrågor och frågor som
rör brand- och räddningsväsendet. Landskapsstyrelsen utser en ersättare för
varje medlem samt inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har
understött eller om rösterna faller lika den åsikt som mötesordföranden har
biträtt. Om jäv för medlem och föredragande gäller vad som om jäv
beslutats för medlem av landskapsstyrelsen.
5§
Styrelsens uppdrag
Styrelsen skall
a) göra förslag till reglemente för Ålands sjösäkerhetscentrum, som skall
underställas landskapsstyrelsen för fastställelse,
b) lägga fram förslag till årlig budget,
c) godkänna verksamhets- och ekonomiplan,
d) godkänna kursplaner,
e) fastställa grunderna för avgifter samt
f) handlägga andra ärenden som åläggs styrelsen.
10
6§
Tjänster
En chef för Ålands sjösäkerhetscentrum skall av landskapsstyrelsen
utnämnas för att leda verksamheten. Utnämningen kan ske för viss tid. Vid
förhinder för chefen förordnar landskapsstyrelsen en ställföreträdare. Vid
Ålands sjösäkerhetscentrum kan dessutom finnas andra behövliga tjänster,
till vilken personal anställs av styrelsen om inte detta i enlighet med
reglementet uppdragits åt chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum.
7§
Kursverksamhet
Om det är förenligt med målen för kursverksamheten kan
landskapsstyrelsen medge att som undervisningsspråk vid Ålands
sjösäkerhetscentrum används andra språk än svenska.
8§
Kursintyg
En kursdeltagare har rätt att få intyg över genomgången kurs. Kursintyg
utfärdas av Ålands sjösäkerhetscentrum om inte intyg ges av annan
kursarrangör. Närmare bestämmelser om utfärdande av kursintyg intas i
reglemente.
9§
Avgifter
Avgifter för prestationer från Ålands sjösäkerhetscentrum bestäms
enligt företagsekonomiska grunder om inte landskapsstyrelsen beslutar
annat.
10 §
Rättsförmåga
Ålands sjösäkerhetscentrum kan sluta avtal inom ramen för sitt uppdrag,
om inte landskapsstyrelsen beslutar annat.
11 §
Besvär
Beslut som Ålands sjösäkerhetscentrum fattat med anledning av ett
rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.
12 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
__________________
Mariehamn den 18 april 2002
Lantråd
Roger Nordlund
Föredragande ledamot
Gun Carlson
Download