Social hållbarhet - Aktuell Hållbarhet

advertisement
Social hållbarhet
Hur ska vi arbeta?
David Carlsson
2017-09-05
Social hållbarhet
Do no harm
FN:s vägledande principer om företag och
mänskliga rättigheter:
Företag ska vidta lämpliga åtgärder för
att förhindra, begränsa […] kränkningar
av mänskliga rättigheter som de är
inblandade i.
2
Omfattar alla universellt erkända
rättigheter och alla intressenter som
kan påverkas genom hela värdekedjan
3
Ekonomiska
rättigheter
• Rätten till arbete
• Rätten att ha en
tillfredsställande
levnadsstandard
• Rätten att äga, m.m.
Kulturella rättigheter
• Rätten att ta del av
vetenskapliga
framsteg och deras
tillämpning
• Rätten att delta i
kulturlivet, m.m.
Särskilt utsatta
gruppers rättigheter
• Kvinnor
• Barn
• Funktionsnedsatta
• Migrantarbetare
• Ursprungsbefolkning
• Minoriteter
Sociala rättigheter
• Rätten till social
trygghet
• Rätten till hälsa
• Rätten till utbildning
• Rätten att ingå
äktenskap och bilda
familj, m.m.
Medborgerliga och
politiska rättigheter
• Rätten till tanke- och
religionsfrihet
• Rätten till
yttrandefrihet
• Rätten till lika skydd
Name of
inför lagen, m.m.
presentation
Rättigheter på
arbetsplatsen
• Föreningsfrihet
• Säker arbetsmiljö
• Drägliga arbetstider
• Lika lön
• Barnarbete
• Slavarbete, m.m.
4
Vad göra?
Inom organisationen:
• Gör ett åtagande
• Utgå från BVB:s kriterier; vilka risker
ser vi och hur arbetar vi idag inom de
olika områdena?
•
• T.ex. hur säkerställer vi att det inte
förekommer någon diskriminering?
5
Vad göra?
I leverantörsledet:
• Riskanalys – kartlägg leverantörsledet
och spåra produkten bakåt
• Kommunicera krav
• Utvärdering och revisioner
• Strategiskt stöd
Mål: visa att ni analyserat era risker och
vidtagit åtgärder utifrån det
6
Exempel: riskanalys
7
Download