EUROPEISKA UNIONENS RÅD SV P/07/22 Bryssel den 21 mars

SV
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
P/07/22
Bryssel den 21 mars 2007
7198/07 (Presse 56)
(OR. en)
Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska Unionens
vägnar med anledning av Internationella dagen för
avskaffandet av rasdiskriminering den 21 mars 2007
Den 21 mars, dagen för "Sharpevillemassakern" som ägde rum 1960, uppmärksammar FN
Internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. Nästan 50 år senare gör
lärdomarna från Sharpeville det fortfarande lika angeläget med en världsomfattande aktion
mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, som fortfarande är en daglig realitet i
många länder.
Ny former av rasism har utvecklats i och med globaliseringen, bildandet av multietniska
samhällen och kampen mot terrorismen, något som särskilt drabbar etniska och religiösa
minoriteter, immigranter, flyktingar och asylsökande. Rasistiskt tänkande växer också fram
ur antisemitism, fientlighet mot kristna och muslimer och ur en hopflätning av frågor som
gäller ras, etnicitet, kultur och religion, och som hotar att få existerande människorättsliga
värden att vittra sönder.
EU fördömer skarpt alla former av rasism, rasdiskriminering, intolerans och diskriminering
och uppmanar staterna att anta effektiva åtgärder för att bekämpa symptom på och upphov
till rasism och diskriminering och för att effektivt garantera tankefrihet, samvetsfrihet,
religionsfrihet och trosfrihet för alla utan åtskillnad. Utifrån övertygelsen om att alla
människor är födda fria och jämlika i fråga om värdighet och rättigheter, förbjuder
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna uttryckligen diskriminering på grund av
kön, ras eller hudfärg, ursprung, religion eller tro, eller på grund av en persons åsikter eller
sexuella läggning.
PRESS
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRYSSEL
Tfn: +32 (0)2 281 6319
Fax: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
7198/07 (Presse 56)
1
SV
Under 2007, som har utsetts till "Europeiska året för lika möjligheter för alla", kommer en
stor diskussion att inledas i Europa om de vinster mångfalden ger de europeiska
samhällena. Parallellt med detta inrättades EU:s byrå för grundläggande rättigheter i
mars 2007.
På grundval av det europeiska centrumet för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet, kommer byråns arbete att fortsätta att omfatta fenomenen rasism,
främlingsfientlighet och antisemitism, skydd av rättigheter för personer som hör till
minoriteter, och även jämställdhet mellan män och kvinnor, som väsentliga inslag till
skydd för de grundläggande rättigheterna.
I syfte att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering världen över
samarbetar EU också nära med alla relevanta internationella aktörer och i alla relevanta
internationella forum, särskild Förenta nationerna och dess speciella mekanismer,
Europarådet, OSSE, Högkommissarien för mänskliga rättigheter och relevanta civila
samhällsorganisationer.
I detta sammanhang fortsätter EU att vara starkt engagerat i att genomföra mål och
målsättningar i enlighet med Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering,
främlingsrädsla och besläktad intolerans (WCAR) i Durban/Sydafrika under 2001. EU
betonar att processen med uppföljning av Durban måste överenskommas genom konsensus
och utföras som en gemensam uppgift av den internationella gemenskapen.
Internationella människorättsnormer för icke-diskriminering utgör en grund för kampen
mot rasism. EU upprepar en uppmaning till alla de stater, som ännu inte gjort detta, att som
en prioriterad fråga underteckna, ratificera och genomföra den internationella
konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, som ett internationellt
rättsligt nyckelinstrument i detta avseende.
På europeisk nivå har Europarådet varit engagerat i kampen mot rasism mycket länge.
Europarådet inrättade Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för
operativa uppgifter, däribland antagandet av politiska rekommendationer för
medlemsstaternas regeringar. I protokoll 12 till Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna förbjuds alla former av diskriminering vid myndighetsutövning.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna övervakar hur dessa bestämmelser
efterlevs. Sedan 2006 har ett tilläggsprotokoll till konventionen om IT-relaterad
brottslighet hejdat spridningen av rasism och främlingsfientlighet via datasystem.
EU stöder också pågående OSSE-ansträngningar att bekämpa rasism och diskriminering,
och även det arbete som utförs av de tre särskilda företrädare som utsågs 2004 för att
främja större tolerans och bekämpa rasism, antisemitism, främlingsfientlighet och
diskriminering i de stater som deltar. EU anser att genomförandet av de nyligen skapade
OSSE-normerna på detta område är en nyckelaktivitet i kampen för tankefrihet,
samvetsfrihet, religionsfrihet och trosfrihet, och även mot alla yttringar av hat och
intolerans.
7198/07 (Presse 56)
2
SV
Att bekämpa rasism och främlingsfientlighet fortsätter att vara en världsomfattande
utmaning och kräver ett lika världsomspännande uppslutning. EU uppmanar enträget alla
stater att vidta kraftfulla åtgärder såväl på nationell som på internationell nivå för detta och
bekräftar sin beredskap att arbeta tillsammans med alla länder för att kämpa mot rasism,
främlingsfientlighet, diskriminering och besläktade former av intolerans, varhelst de dyker
upp.
Kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de
potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien, Bosnien
och Hercegovina, Montenegro samt Serbien, Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein
och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.
*
Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även
fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.
7198/07 (Presse 56)
3
SV