Sakråd om genomförandet av den nationella

advertisement
Sakråd om genomförandet av den
nationella planen mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott
Välkomna till ett sakråd om genomförandet
av planen mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott.
Sakrådet syftar till att vara ett uppstartsmöte för planen
och kommer att fokusera på genomförandet av denna
inom ramen för de strategiska områden som regeringen identifierat: mer kunskap, utbildning och forskning;
förbättrad samordning och uppföljning; civila samhället:
ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt förebyggande
arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende. Den nationella planen mot rasism och hatbrott finner ni via länken:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-greppmot-rasism-och-hatbrott/
Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet
Tid: 14 mars 2017
Till sakrådet bjuds särskilt berörda organisationer och
myndigheter in. Under sakrådet är representanter för organisationerna välkomna att kortfattat ge synpunkter på
hur planen bäst kan genomföras inom respektive strategiskt område. Återkoppling i form av minnesanteckningar ges några veckor efter sakrådet till de som deltagit.
Ekonomisk ersättning utgår ej. Vänligen meddela ert
deltagande (max 1 person per organisation/myndighet)
och om ni har några särskilda behov av hjälpmedel senast
den 7 mars till [email protected]
Med sakråd vill regeringen höja kvaliteten i arbetet i sakfrågor genom att fördjupa och bredda kunskap och perspektiv. Utifrån den särskilda kompetens och erfarenhet
som er organisation har i sakfrågan bedömer regeringen
att er organisation kan bidra på ett värdefullt sätt.
Varmt välkomna!
Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Anders Ygeman
Inrikesminister
Sändlista
Organisationer från civilsamhället
1. Afrosvenskarnas forum för rättvisa
2. Afrosvenskarnas riksförbund
3. Amnesty International
4. Civil rights defenders
5. É Romani Glinda
6. Fem i tolvrörelsen (5i12)
7. Fonden för mänskliga rättigheter
8.Jiddischförbundet
9. Judiska Centralrådet i Sverige
10. Judiska ungdomsförbundet i Sverige
11. Kulturgruppen för resandefolket
12. LSU-Sveriges ungdomsorganisationer
13. Muslimska kvinnors nätverk
14. Mångkulturellt centrum
15. Raoul Wallenberg Academy
16. RFSL
17. RFSL Ungdom
18. Riksförbundet Romer i Europa
19. Romano Pasos Research Centre
20. Romska ungdomsförbundet
21. Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige (SIOS)
22. Same Ätnam
23.Sáminuorra
24. Sensus studieförbund
25.Stiftelsen EXPO
26.Svenska FN-förbundet
27. Svenska kommittén mot
antisemitism
28. Svenska muslimer för fred
och rättvisa
29. Svenska Röda korset
30. Svenska Samernas Riksförbund
31. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
32. Sveriges Kommuner och Landsting
33. Sveriges Muslimska Råd
34.Teskedsorden
35.Transföreningen FPES
36. Ungdom mot rasism
Myndigheter
37.Barnombudsmannen
38. Brottsförebyggande rådet
39. Centrum för mångvetenskaplig
forskning om rasism vid Uppsala
universitet
40.Diskrimineringsombudsmannen
41. Forum för levande historia
42.Justitiekanslern
43.Kulturrådet
44. Länsstyrelsen i Dalarnas län
45. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
46. Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism
47. Nämnden för statligt stöd till
trossamfund
48.Polismyndigheten
49.Riksantikvarieämbetet
50.Sametinget
51. Segerstedtinstitutet vid Göteborgs
universitet
52.Skolverket
53. Statens medieråd
54. Totalförsvarets forskningsinstitut
55.Vetenskapsrådet
56.Åklagarmyndigheten
Download