Peter Nobel: OM RASISM -Föredrag inför Uppsala

advertisement
Peter Nobel:
OM RASISM
-Föredrag inför Uppsala kommunfullmäktige 2016-03-21
I antikens Grekland eller Rom fanns ingen rasism, slaveri ja, men inte rasism.
Inte heller har någon rasism uppstått utanför Europa, strider och grymheter,
ja, men inte rasism.
Kanske började den europeiska rasismen med det kristna hatet mot judarna,
sedda som Kristi mördare och tog fart med inkvisitionen och med spanjorernas
grymhet mot Central Amerikas indianer. Slaveri och kolonialism både
stimulerade och motiverades av tankar om underlägsna folkslag och skilda
raser. Rasismen följde sedan med slavhandeln och slaveriet till Amerika och
kläddes sedan i kvasivetenskaplig dräkt av fransmannen Gobineau m.fl. i mitten
av 1800-talet, utvecklades vidare av Uppsalas Herman Lundborg som
banbrytare följd av andra i Tyskland, England, Frankrike och Amerika
till den s.k. rasbiologin. Man mätte skallar och kroppar, noterade färg på
huvud- och könshår, ögonfärg m.m. in absurdum.
Man hävdade, att mänskligheten kan indelas i raser och att alla, som hör till
samma ras har samma nedärvda egenskaper, fysiska och psykiska. Raserna har
därför beroende på sina nedärvda egenskaper olika värde och kan rangordnas.
De europeiska raserna, framförallt den rena nordiska rasen var den
värdefullaste. Mindre värdefulla raser och mindervärdiga individer inom den
egna t.ex. sinnesjuka, funktionshindrade eller homosexuella kan exploateras,
förtryckas, fördrivas eller utrotas – det sistnämnda för att hindra överförande
av deras dåliga egenskaper till kommande släktled. Så skedde i Nazi Tyskland grymhet och fasa bortom allt förstånd!
Efter Tysklands och Japans kapitulationer i maj och augusti 1945 skulle en helt
ny och bättre värld skapas. Aldrig mer, never again: Rasism, folkmord,
kolonialförtryck, tortyr och slaveri!
Hur många minns nu det där ”Aldrig mer”? De flesta var inte födda då.
Men då 1945 var det angeläget och bråttom, mycket bråttom. Snabbt bildades
FN med sin stadga (Art.1:3 och 13) om mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion! Redan 10
december samma år: Kom den allmängiltiga deklarationen om mänskliga
rättigheter ( den officiella svenska översättningen har ”allmänna förklaringen”)
med sitt ”Alla människor är födda FRIA OCH LIKA I VÄRDE OCH RÄTTIGHETER..”
1
-En födslorätt, som ska förverkligas! Värde här är människovärde. Tätt följt av
en förtydligande Art.2: ” …utan åtskillnad p.g.a. ”ras, hudfärg, kön” etc.
Koffi Annan har sagt, att denna deklaration är ett universellt giltig rättesnöre
för civiliserat handlande och enligt min mening Den enda värdegrund som
egentligen behövs! Hur många vet vad som står i den och på hur många
arbetsplatser och skolor finns den omedelbart tillgänglig? Så att man kan veta:
Är det rätt eller fel, det vi beslutar och gör just nu?
Hur ser det ut i vår egen grundlag? RF 1:2 bekräftar ”alla människors lika
värde…” och RF 2:12 ska garantera skydd mot diskriminering.
Tillbaka till FN! Efter 1945 dröjde det innan staterna kunde enas om bindande
konventioner för att förverkliga det man deklarerat och sagt sig vilja
genomföra. Det kalla kriget kom emellan. Motsättningarna mellan öst och väst
fanns där redan från början och hade man inte gått med på att låta de fem
stormakterna få veto i säkerhetsrådet hade Sovjetunionen med sattelitstater
aldrig gått med och något meningsfyllt FN inte kommit till stånd.
Men till sist ledde den allmänna avskyn för Sydafrikas rasistiska
apartheidsystem, officiellt infört där 1948, till att man enades om en första
folkrättsligt bindande konvention 1965, i kraft 69 och ratificerad av Sverige
1970. Den avsåg ”Avskaffande av alla former av rasdiskriminering”. Den
definiierades (Art.1.1.) så:
Varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde p.g.a. ras, hudfärg,
härstamning, eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte
eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet
eller utövandet på lika villkor av MR och grundläggande friheter på
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det
offentliga livet.
”Ras!” Folkrätten använder ordet ras. Numera vet vi, att det inte finns
olika raser bland människorna. Vi är alla en enda ras. Det visar den genetiska
DNA-forskningens enorma framsteg under de senaste decennierna glasklart
och bortom allt tvivel. Alla nu levande människor har samma ursprung i Afrika
och, vilket nyligen framkommit, vi alla utom afrikanerna har fått en liten, liten
gen av neanderthalare. Att vi ändå ser så olika ut i olika delar av världen och
skiljer oss åt i seder och kultur trots allas vårt gemensamma ursprung beror på
Klimat, växtlighet, djurliv och därmed försörjning i den del av världen
vi tillslut har hamnat i: Grönland, Amazonas, Himalaya eller Nildalen!!
Våra olikheter är följden av årtiotusendens anpassning till omgivningen.
Så har folkslagen uppkommit. Därtill kommer det faktum att mänsklighetens
historia är dess vandringars med ständiga möten mellan olika folkslag.
2
(Se Jared Diamond: Vete, vapen och virus, Nordstedts 2006 och varför inte
Karin Bojs´ Augustprisbelönade: Min Europeiska Familj de senaste 54000 åren,
Bonniers 2015.)
Ras! Nu finns de, som stödda på vetenskap och anständighet vill avskaffa ordet
”RAS”, men det går inte så länge det finns rasister, som handlar efter
föreställningar om ras. I UNT läste vi om en demonstration av den s.k. Nordiska
motståndsrörelsen på Celsiustorget lördagen den 12 mars. En talesman för
nynazisterna förklarade, att sedan man tagit makten i Norden skulle alla som
invandrat efter 1975 utvisas, om de tillhör ”fel ras”. Genom DNA-prov ska vi
avgöra vilka som tillhör fel ras, sa han enligt UNT. Han har inte fattat och vill väl
inte heller, att det är just DNA, som visat, att alla hör till samma ras!
-Åter till definitionen på rasdiskriminering, som har till ”syfte eller
verkan” att någons rättigheter inskränks eller vägras. Det behövs alltså
inte något uppsåt. Det är effekten som räknas! Den svenska lagen mot
diskriminering bygger på samma princip.
Särskilt på 2 punkter har FN kritiserat Sverige för brister, när det gällt att följa
konventionen mot rasdiskrimering. Jag delar den kritiken! Det ena gäller
Europas enda urfolk samerna, som utsätts för rasism och kränkta rättigheter.
Samefrågorna är komplicerade, men intresset för att lösa dem förefaller
närmast präglat av beröringsskräck hos ansvariga politiker.
Det andra gäller organisatoriskt och ekonomiskt stöd till rasistpropaganda.
Art.4a ålägger staterna att kriminalisera all rasistisk propaganda inklusive stöd
till sådan SÄRSKILT FINANSIERING! och 4b att ”olagligförklara och förbjuda
organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och
uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagande i dylika organisationer
eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag.”
Det är alltså inte fråga om allt vad rasistiska organisationer heter utan
organiserad rasistpropaganda och ekonomiskt och annat stöd till sådant.
Sverige har besvarat kritiken med att det räcker med vårt straffbud
för HETS MOT FOLKGRUPP. Men Brottsbalken 16:8, handlar bara om
rasistbudskap,som sprids (vare sig det var uppsåtligt eller inte) men säger
ingenting om bakomliggande organisation eller finansiering!
Vad säger vår egen grundlag?
Regeringsformen 2:24 2st. ”Föreningsfriheten får begränsas …när det gäller
sammanslutningar vilkas verksamhet …innebär förföljelse av en
folkgrupp p.g.a. etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.
Detta undantag från organisationsfriheten infördes i RF 1974 just med hänsyn
till FN-kravet, men det har allstå ännu inte blivit något av med detta.
Även samernas rättigheter liksom renskötseln är grundlagsfästa, Men, men!
-1993 antog världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien bl.a.
3
den principen, att alla mänskliga rättigheter är lika viltiga. Det är alltså inte
något smörgåsbord, där en regering kan välja ut vissa rättigheter och strunta i
de andra. En diktator kan krossa den ene ekonomiskt och den andra i
tortyrkammaren.
Nu till s.k. hatbrott, brott, som begås av rasister och t.ex. homofober. Hatbrott
är inte någon särskild typ av gärningar utan det kan vara t.ex. misshandel, förtal
o.s.v. med den skillnaden att motivet är rasism eller homofobi. Det kan då bli
fråga om straffskärpning, t.ex. vid våldsbrott ”om gärningsmannen vid brottets
begående visat särskild hänsynslöshet eller råhet”. Alltså: Om man mördar
eller misshandlar en person av inget annat skäl än att denne råkar vara svart,
muslim eller homosexuell, så är rekvisitet ”hänsynslöshet eller råhet” väl
uppfyllt och det med råge.
Men jag frågar med oro, hur det nu har gått med den prioritering av kampen
mot hatbrott, som var på tapeten för 20 år sedan? 1996 dömde HD en ung man
för hets mot folkgrupp, sedan han en eftermiddag stått utanför ett snabbköp
på Gotland iförd en jacka full med nazistmärken. Men nu, den 1 maj av alla
dagar 2015 tilläts nynazister av polis och förvaltningsdomstol att demonstrera
med fanor och allt på Jönköpings huvudgata. Vart är vi på väg?
Till sist några reflexioner kring RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET=XENOFOBI,
FÖRDOMAR och GENERALISERINGAR!
De hänger ofta ihop och går i varandra. De är farliga därför att de kan se ut
att ge enkla svar på svåra frågor. Därför är de vilseledande, dumma och farliga!
Det är tankemässig och emotionell smitta, som knappast någon är helt immun
mot. Rasismen försvann inte efter nazismens nederlag och avslöjandena om
dess fasansfulla brott. Den gick bara i ide, vaknade till då och då och på
fullt allvar i mitten på 1980-talet med den våldsdyrkande skinnskallerörelsen,
morden på Ronny Landin midsommaren 1986 m.fl. mord, hot och misshandel,
”Bevara Sverige Svenskt”, korsbränningar, moské-attacker och mordbränder.
Det avtog, sedan flyktingströmmen från Balkan mattats, men nu? Ja, det vet vi!
Alla rasister är inte obildade eller korkade. Det finns en intelligent, ideologisk
kärna vars propaganda indoktrinerar fotfolket . Det finns också pengar, privata,
stiftelser och inkomster t.ex. från export av ”Vit makt musik”.
Synd, att det är tillåtet enligt svensk lag!
Bland det vidrigaste jag sett var en teckning, som de fått från USA. Den
föreställde en död man i sin kista med något konstigt runt halsen. Texten löd:
”Den vite mannen får ingen frid förrän den siste juden ligger strypt i den sista
negerns tarmar!”
Jag har inte sluppit hot, men aldrig talat med media om dem. Det skulle
knappast hjälpa kanske tvärtom, trodde jag. Därmed vare inte sagt, att den
4
hållningen alltid är den bästa. Varje fall får bedömas för sig. Bland andra hot
fick jag ett tag meddelanden av typen: ”Du skall mördas judedjävel!”
Jag har så vitt jag vet inte något judiskt påbrå, men det hör ju inte alls hit
vad jag är eller inte är. Någon, några hade fått för sig att jag är jude och att
detta gav dem rätt att hota mig.
Det är ALDRIG offrets identitet utan rasistens föreställning, som är det centrala,
roten till det onda.
Fördomen – domen som fälls före, inte efter det man stiftat närmare
bekantskap med gruppen eller individen i fråga – ofta färgad av XENOPHOBI,
känslan av obehag, osäkerhet, ja rädsla inför människor av främmande slag –
kanske ett arv från de längesedan gångna tider då man inte kunde veta om
främlingarna som kom ridande till häst eller i farkoster över vattnen var vänner
eller fiender. Men märk, att det grekiska ordet XENOS betyder både främling
och gäst! En lika lömsk som dum och farlig form av fördom är då man av
erfarenhet från enstaka grupper, rörelser, sekter eller t.o.m. från enstaka
individer drar slutsatser om hela folkslag. Fördomar har eller drabbar praktiskt
taget alla. Jag tänker inte bjuda på mina egna. Det kan missförstås och vändas
mot mig. MEN DET GÄLLER ATT VARA MEDVETEN OM DEM, ATT HÖRA
VARNINGSKLOCKORNA RINGA. ”ÄR DET INTE EN AV ”DOM” DÄR? MEN Inte
med en min, inte ett tonfall än mindre ord eller handling får vi spontant falla
offer för vad vi tror om HEN. Lär känna den människan först. Sedan kan vårt
tyckande och handlande grundas på kunskap och inte på fördom samt rasism
bemötas med insikten om alla människors medfödda rätt till lika behandling
och mänskliga värde.
Slut.
5
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards