Session: Rasism och antirasism i skolan

Sessionsansvariga: Emma Arneback och Jan Jämte, Örebro Universitet
Kontakuppgifter: [email protected] 019-301043
Session: Rasism och antirasism i skolan
Till denna session inbjuds forskare som på olika sätt har studerat och problematiserat
frågor om rasism och antirasism i relation till skolan. Det kan exempelvis handla om
uttryck för rasism i utbildningsväsendet, analyser av skolans uppdrag eller studier av
didaktiska strategier som syftar till att motverka rasism. Sessionen kommer att utformas
som ett rundabordssamtal, där deltagarna är välkomna att presentera avslutad,
pågående eller framtida forskning. Det kommer också att lämnas utrymme för
gemensamma samtal kring forskningsfältet i stort.
Bakgrund
Skolan spelar en nyckelroll i samhällets arbete mot rasism. Här ska barn och unga
utveckla de kunskaper och förhållningssätt som krävs för att kunna agera som aktiva
demokratiska medborgare, men också de värden det svenska samhället avser att vila
på. Skolan har ett uppdrag att aktivt motverka rasism och förmedla och gestalta värden
som står i stark kontrast mot rasistiska idéer och uttryck.
Samtidigt visar forskning rasism utgör ett allvarligt problem på många skolor. Problemen
tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer och får allvarliga konsekvenser för dem som
utsätts. Sammantaget formas en bild där rasistiska föreställningar, handlingar och
strukturer gör att vissa barn och elever löper högre risk än andra att utsättas för
kränkningar och diskriminering. Det förekommer också en ojämlikhet i fråga om
privilegier, inflytande och resurser. Därmed motverkar rasismen barns och elevers
likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.
Behovet av kraftfulla och verksamma insatser för att motverka rasism är således stort.
Samtidigt tycks det praktiska arbetet ofta omgärdat av utmaningar och svårigheter.
Tidigare studier visar hur personal ofta känner osäkerhet, villrådighet och frustration
inför arbetet mot rasism.
I denna session problematiseras skolans uppdrag och olika sätt att förstå och analysera
rasism och antirasism i skolan. Sessionen är öppen för alla som är intresserade av
frågor som berör problem med rasism i skolan, skolans uppdrag och didaktiska
strategier för att motverka rasism.