Elsäkerhetsverkets författningssamling

advertisement
FÖRTECKNING
2017-07-01
Utgivare: Karin Sjöberg
1 (5)
Dnr 17EV11212
ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING
Enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje
myndighet finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna
råd som har beslutats av myndigheten eller föregångare till denna.
Denna förteckning innehåller Elsäkerhetsverkets gällande författningar och
allmänna råd sorterat efter grundförfattningarna. Förteckningen innehåller också
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter som kungjorts i
Elsäkerhetsverkets författningssamling.
ELSÄK2000, v2.0, 2015-09-23
Författningar som föreskriver om ändringar i tidigare utgivna föreskrifter och
allmänna råd är noterade i anslutning till den grundförfattning som har ändrats.
ELSÄKERHETSVERKET
TEL
010-168 05 00
E - P O S T [email protected]
Box 4, 681 21 Kristinehamn
FAX
010-168 05 99
WEBB
www.elsakerhetsverket.se
ORG.NR
202100-4466
2 (5)
1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
Grundförfattning
Bemyndigande
Ändringsföreskrifter
ELSÄK-FS 2006:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
allmänna råd om elsäkerhet vid
arbete i yrkesmässig verksamhet
Förordningen (1957:601)
om elektriska starkströmsanläggningar
ELSÄK-FS 2008:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd om hur elektriska
starkströmsanläggningar ska vara
utförda
Förordningen (1957:601)
om elektriska starkströmsanläggningar
Ändrad genom
ELSÄK-FS 2010:1
och ELSÄK-FS
2015:3
Förordningen (1957:601)
om elektriska starkströmsanläggningar
Ändrad genom
ELSÄK-FS 2010:2
Förordningen (1957:601)
om elektriska starkströmsanläggningar
Ändrad genom
ELSÄK-FS 2010:3
ELSÄK-FS 2008:2
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd om varselmärkning vid
elektriska starkströmsanläggningar
ELSÄK-FS 2008:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd om innehavarens
kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska
anordningar
ELSÄK-FS 2008:4
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
upphävande av verkets föreskrifter
om utförande och skötsel av
elektriska starkströmsanläggningar
samt allmänna råd om tillämpningen
av dessa (ELSÄK-FS 1999:5)
Förordningen (1957:601)
om elektriska starkströmsanläggningar
3 (5)
ELSÄK-FS 2011:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektriska egenskaper för leksaker
Förordningen (2011:703)
om leksakers säkerhet
Celex 32009L0048
ELSÄK-FS 2011:2
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elstängselapparater och till dessa
anslutna elstängsel
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
ELSÄK-FS 2011:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
ansökan om drifttillstånd
Starkströmsförordningen
(2009:22)
ELSÄK-FS 2011:4
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
anmälan av ibruktagande av en
kontaktledning
Starkströmsförordningen
(2009:22)
ELSÄK-FS 2012:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
anmälan av olycksfall, allvarliga
tillbud och driftstörningar
Starkströmsförordningen
(2009:22)
ELSÄK-FS 2014:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
upphävande av Elsäkerhetsverkets
föreskrifter (2001:1) om avgift för
meddelande av behörighet att utföra
elinstallationsarbete
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
ELSÄK-FS 2015:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
stickproppar och uttag för allmänbruk
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
4 (5)
ELSÄK-FS 2016:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektrisk utrustning
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
Celex 32014L0035
ELSÄK-FS 2016:2
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektrisk utrustning och elektriska
skyddssystem avsedda för
användning i potentiellt explosiva
atmosfärer
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
Celex 32014L0034
ELSÄK-FS 2016:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektromagnetisk kompatibilitet
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
Celex 32014L0030
ELSÄK-FS 2017:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
ersättning och avgifter vid
marknadskontroll av viss elektrisk
utrustning
Förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel
ELSÄK-FS 2017:2
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd om elinstallationsarbete
Elsäkerhetsförordning
(2017:218)
ELSÄK-FS 2017:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elinstallationsföretag och om
utförande av elinstallationsarbete
Elsäkerhetsförordning
(2017:218)
ELSÄK-FS 2017:4
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
auktorisation som elinstallatör
Elsäkerhetsförordning
(2017:218)
Ändrad genom
ELSÄK-FS 2016:4
5 (5)
2
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter
Grundförfattning
Bemyndigande
Ändringsföreskrifter
Gruvkungörelsen
(1974:344)
och kungörelsen
(1974:893)
om vissa
mineralfyndigheter
Ändrad genom
SIND-FS 1977:3,
SIND-FS 1979:5 och
STEV-FS 1990:9
Mineralförordningen
(1992:285)
Ersatts partiellt med
tillämpningsföreskrifterna
dnr 75-5/1973
SIND-FS 1976:04
Statens industriverks kungörelse
angående gruv- och borrhålskartor
ELSÄK-FS 1997:2
Sveriges geologiska undersöknings
(SGU) föreskrift om tillämpningen av
Statens industriverks kungörelse
(SIND-FS 1976:04) angående gruvoch borrhålskartor
Download