European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 4 oktober 2012
Miljö: Kommissionen föreslår åtgärder för att bekämpa
biopirateri och underlätta naturbaserad forskning
I dag fick forskare och företag i EU anledning att glädja sig åt ett nytt förslag som ska ge
tillförlitlig åtkomst till genetiska resurser utanför EU. Förslaget (ett utkast till en förordning
om genomförande av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster
från nyttjande av genetiska resurser) ska skydda länders, ursprungsfolks och lokala
samhällens rättigheter att använda sina genetiska resurser och tillhörande traditionella
kunskaper, samtidigt som forskare i EU får bättre och tillförlitligare tillgång till prover av
genetiska resurser av hög kvalitet, till låga priser och med hög rättslig säkerhet.
Genetiska resurser spelar en viktig och ökande roll i många ekonomiska sektorer som
växtodling och djuravel, kosmetika och läkemedel. Många sådana resurser kommer från
områden med hög koncentration av biologisk mångfald i utvecklingsländerna. Avsaknaden
av entydiga regler har fått vissa länder att hävda att utländska forskare har inkräktat på
deras rättigheter, något som brukar kallas för biopirateri. Bristen på förtroende har ibland
lett till att restriktiva villkor införts som hindrar tillgången till genetiska resurser. Dagens
förslag ska undanröja sådana farhågor samtidigt som det ska ge forskning, innovation och
utveckling kring naturbaserade produkter och tjänster optimala möjligheter. Lika
konkurrensvillkor för alla användare av genetiska resurser i EU bör medföra särskilda
fördelar för små och medelstora företag och offentligfinansierade, icke vinstdrivande
forskning, samt underlätta internationellt samarbete.
Den föreslagna förordningen skulle innebära att användare måste kontrollera att genetiska
resurser och tillhörande traditionella kunskaper utnyttjas i enlighet med gällande rättsliga
krav i ursprungslandet, och att vinsterna delas rättvist och jämt. Användarna skulle också
vara tvungna att visa att de handlat med den aktsamhet som föreskrivs i förordningen
(eller att de kommer att göra det i framtiden). Brott mot förordningen medför påföljder.
Förordningen ska också göra det lättare för forskare och företag att följa reglerna.
Metoder som fungerar särskilt väl i de olika sektorerna kommer att spela en viktig roll, och
användargrupperingar kommer att kunna begära formellt erkännande av bästa praxis i
fråga om tillgång och vinstdelning utgående från befintliga uppförandekoder för tillgång
och vinstdelning inom den akademiska världen och i olika branscher.
Det skulle inrättas ett EU-register över tillförlitliga samlingar som fröbanker och botaniska
trädgårdar, med samlingar som åtagit sig att endast tillhandahålla fullståndigt
dokumenterade prover av genetiska resurser. Användare som får sitt forskningsmaterial
från tillförlitliga samlingar skulle anses ha uppfyllt de flesta kraven på aktsamhet. Det
skulle dessutom inrättas en EU-plattform för att förenkla åtkomstvillkoren i
medlemsstaterna.
IP/12/1063
Nästa steg
De föreslagna åtgärderna kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet, och
så snart en överenskommelse nåtts om texten kommer den att bli EU-lag.
Vid den kommande elfte partkonferensen för konventionen om biologisk mångfald i
Hyderabad senare denna månad kommer det att ges tillfälle att redogöra för
lagstiftningsförslagets
grundläggande
struktur
och
fortsätta
samarbetet
med
internationella parter för att i praktiken genomföra Nagoyaprotokollet.
Bakgrund
Genetiska resurser är av stor vikt för många branscher i EU: 26 % av alla nya godkända
läkemedel under de senaste 30 åren är exempelvis antingen naturprodukter eller utvunna
ur naturprodukter.
Konventionen om biologisk mångfald, som EU är part till, förpliktar signatärerna att
underlätta tillgången till sådana genetiska resurser som de har suveräna rättigheter till,
och att på ett rättvist och jämlikt sätt dela resultat av forskning och utveckling och
vinsterna från kommersiellt utnyttjande av sådana resurser. Men konventionen är inte
särskilt detaljerad när det gäller hur tillgång och vinstdelning ska gå till i praktiken, och
industriländerna har varit motvilliga mot åtgärder som stödjer en effektiv vinstdelning.
Detta har allvarligt undergrävt de globala satsningarna för att bevara den biologiska
mångfalden och utnyttja den på ett hållbart sätt, vilket är olyckligt, eftersom områden
med hög koncentration av biologisk mångfald har mest att vinna på att Nagoyaprotokollet
tillämpas effektivt. I oktober 2010 överenskoms protokollet Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and Benefit-sharing, som fyller många av luckorna genom att
signatärerna blir skyldiga att se till att endast genetiska resurser och tillhörande
traditionella kunskaper som erhållits legalt används inom deras jurisdiktion. Den
föreslagna förordningen tillhandahåller en mekanism för att omsätta detta krav i praktiken
inom EU.
Ytterligare upplysningar:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS
Contacts :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
2
Download