1 . 1. ------IND- 2014 0470 HU- SV- ------ 20141007 --- --

advertisement
1. ------IND- 2014 0470 HU- SV- ------ 20141007 --- --- PROJET
Förordning
……./2014 (….) från ministern för nationell ekonomi om ändring av förordning 23/2014
(30 juni) från ministeriet för nationell ekonomi om identifiering av fakturor och kvitton för
skatteadministration samt om skattemyndighetens kontroll av fakturor som arkiveras i
elektronisk form
I enlighet med det bemyndigande som undertecknad tilldelats enligt stycke 28 i § 175 i lag nr
XCII från 2003 om beskattning, samt leden d och i) i stycke 1 i § 1 i lag nr CXXVII från 2007
om mervärdesskatt, och genom att vidta åtgärder inom det verksamhetsområde som fastställs i §
90.1 i regeringsdekret nr 152/2014 (6 juni) om uppgifter och befogenheter för regeringens
medlemmar föreskriver jag härmed följande:
1. § Paragraf 2 i förordning 23/2014 (30 juni) från ministeriet för nationell ekonomi om
identifiering av fakturor och kvitton för skatteadministration samt om skattemyndighetens
kontroll av fakturor som arkiveras i elektronisk form (nedan kallad förordningen) kompletteras
med följande punkt 5:
[I denna förordning gäller följande definitioner]
”5. dataexport: överlämning av uppgifter som förvaras av beskattningsbara personer till
skattemyndigheten enligt bilaga 2 och i den datastruktur som anges i bilaga 3.”
2. § Stycke 1 i § 8 i förordningen kompletteras med följande punkt c:
[Faktureringsprogrammet ska]
”c) ha en funktion som har beteckningen ’uppgiftslämning vid kontroll av skattemyndigheten’
och definieras i § 11 A.”
3. § Förordningen kompletteras med följande § 11 A:
Ӥ 11 A Faktureringsprogrammet ska ha en separat inbyggd funktion som har beteckningen
’uppgiftslämning vid kontroll av skattemyndigheten’, och som möjliggör dataexport för
a) fakturor som utfärdats under en period som kan avgränsas med hjälp av inledningsdatum
och slutdatum (år, månad, dag)
b) samt fakturor som ingår i ett nummerintervall som kan avgränsas med hjälp av det första
och det sista fakturanumret.”
4. § Förordningen kompletteras med följande § 24:
”§ 24 Förslaget till förordning har föranmälts i enlighet med artiklarna 8–10 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster.”
5. § Stycke 1 i § 8 i förordningen ”anmälas i enlighet med § 11” i led b i stycke 1 i § 8 i
förordningen ersätts med texten ”anmälas i enlighet med § 11 och”.
Slutbestämmelser
6. § Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2
.
7. § Förslaget till förordning har föranmälts i enlighet med artiklarna 8–10 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster.
Budapest den ”….” augusti 2014
Mihály Varga
minister för nationell ekonomi
Download