1. ------IND- 2016 0217 NL- SV- ------ 20160520 --- --

advertisement
1. ------IND- 2016 0217 NL- SV- ------ 20160520 --- --- PROJET
Förordning från statssekreteraren för ekonomi av den
, nr
WJZ/16006279, om några tekniska ändringar av 2015 års förordning om
hästsperma med avseende på användning av stimulansston vid nationella
insamlingscentrum för hästsperma
(22 april 2016)
Statssekreteraren för ekonomiska frågor,
med beaktande av artiklarna 15 och 18 i beslutet om krav på djursperma och
insamlingscentrum för sperma,
föreskriver härmed följande:
Artikel I
2015 års förordning om hästsperma ändras enligt följande:
A
Artikel 27 ändras enligt följande:
1. I punkt 2 infogas efter “representant”: varje år, minst trettio dagar.
2. I punkt 4 ersätts ”CEM- eller EVA-undersökning” med: CEM-undersökning.
3. Efter punkt 4 läggs två led med följande lydelse till:
5. Om EVA-undersökningen av den berörda hingsten ger ett positivt resultat är
punkt 4 tillämplig.
6. Om EVA-undersökningen ger ett negativt resultat ska stimulansstoet avlägsnas
från insamlingscentrumet.
B
Bilaga 1 ändras enligt följande:
1. I punkt 2, led b, ersätts “seronegativ” med: seropositiv.
2. I punkt 3, led b, sista meningen, ersätts “positiv” med: negativ.
Artikel II
Denna förordning träder i kraft från och med den
.
Denna förordning ska offentliggöras med motivering i Nederländernas officiella
tidning (Staatscourant).
Haag,
Statssekreteraren för ekonomiska frågor,
Sida 1 av 2
Motivering
1. Allmänt
Till följd av nya veterinära rön avseende användningen av stimulansston vid
nationella insamlingscentrum för hästsperma, vilka endast samlar in för den
nederländska marknaden, har 2015 års förordning om hästsperma ändrats.
Tidigare var det endast tillåtet att använda EVA-negativa stimulansston vid ett
nationellt insamlingscentrum för hästsperma. Det var förbjudet att använda EVApositiva stimulansston och EVA-positiva stimulansston måste avlägsnas från
centrumet.
Vid nationella insamlingscentrum för hästsperma
–
till skillnad från
insamlingscentrum för hästsperma som även producerar för utlandet – testas
dock stimulansston före, men inte under, betäckningssäsongen på EVA. Om ett
seronegativt stimulanssto infekteras med EVA-viruset under betäckningssäsongen
kan hon under perioden fram till nästa EVA-test smitta andra hästdjur.
För att utesluta denna spridningsrisk får ett nationellt insamlingscentrum för
hästsperma endast använda EVA-positiva stimulansston som inte utsöndrar några
virus. EVA-positiva stimulansston kan inte längre infekteras av viruset eftersom de
redan har genomgått infektionen och kan cirka 30 dagar efter att ha smittats inte
längre smitta andra hästdjur. Stimulansston på nationella insamlingscentrum för
hästsperma måste därför fortsättningsvis kontrolleras och testas minst 30 dagar
före betäckningssäsongen. På det sättet säkerställs att det på nationella
insamlingscentrum för hästsperma endast används seropositiva stimulansston och
att risken för EVA-smitta minimeras.
2. Anmälan
3. Regelbörda
Denna ändring av förordningen påverkar inte regelbördan. I stället för att positiva
stimulansston inte längre fick användas och skulle avlägsnas är det nu de
negativa stimulansstona som inte längre får användas och ska avlägsnas.
4. Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft från och med den
. Detta innebär en
avvikelse från policyn med fasta tidpunkter för förändringar. Denna policy innebär
att ministerförordningar träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober
och att tillkännagivandet i den officiella tidningen (Staatscourant) ska ske minst
två månader tidigare.
Statssekreteraren för ekonomiska frågor,
Sida 2 av 2
Download