rengöring rengöring rengöring rengöring rengöring

advertisement
rengöring
desinfektion
Livsmedelshygien
&
Med egen produktutveckling, tillverkning och specialkompetens
försöker vi möta våra kunders högt ställda krav på produkter,
service och utbildning. Lahegas produkter är formulerade och
anpassade efter gällande EU-direktiv samt regler och förordningar
från Kemikalieinspektionen och från Livsmedelsverket.
Lahegas miljösatsning är långsiktig och global.
Sortimentet består av:
Industrirengöring
Sura rengöringsmedel
Alkaliska rengöringsmedel
Desinfektionsmedel
Skumdämpare
Alkaliska
Rengöringsmedel
ALKACIP 9
Effektivt alkaliskt flytande maskindisk­
medel samt CIP-diskmedel för slutna
system. Avlägsnar effektivt orena
beläggningar.
ALKACIP 28
Hud och handvård
Hand- och ytdesinfektioner
Flytande tvålar
Hand- och hudkrämer
Effektivt alkaliskt flytande maskindisk­
medel. Specialutvecklat för knivdisk­
maskiner. Avlägsnar effektivt orena
beläggningar.
ALKACIP 45
Effektivt högalkaliskt rengöringsmedel
för tankar, rörledningar, backar,
rökskåp m m.
ALKACIP 55
Sura
Rengöringsmedel
ACICIP 5
Surt rengörings och avkalkningsmedel
för rörsystem, värmeväxlare m m.
ACICIP 51
Extra kraftfullt ickeskummande surt
rengöringsmedel. Utmärkt för CIPdiskning. För borttagning av kalkoch proteinbeläggningar.
ACIFOAM 40
Kraftfullt skummande surt allround
rengöringsmedel. För borttagning av
kalk- och proteinbeläggningar. Gör
rostfria ytor blanka.
Effektivt högalkaliskt rengöringsmedel
för tankar, rörledningar, rökskåp m m.
Specialutvecklat för rökvagnsdiskmaskiner och rökskåp. Avlägsnar effektivt
inbrända fett- och proteinrester.
ALKACIP CL10
Kraftfullt kloralkaliskt maskin- och CIPdiskmedel med desinficerande verkan.
Mycket bra för backdiskmaskiner.
ALKACIP NC12
Effektivt alkaliskt CIP-diskmedel för
utrustning och maskiner med känsliga
metaller.
ALKAFOAM 11
Effektivt skummande alkaliskt ren­
göringsmedel, utmärkt för rengöring
av golv med gummi- och truckspår.
ALKACLEAN 28
Effektivt medelskummande alkaliskt
rengöringsmedel för många applikationsområden som tex kokgrytor, mindre
rökskåp m m.
ALKACLEAN 50
Mycket kraftfullt medelskummande
alkaliskt rengöringsmedel. För rengöring
av maskiner och utrustning med inbrända
grillrester o s v.
ALKAFOAM CL14
Extremt effektivt kloralkaliskt skummande rengöringsmedel mot svårt fett.
För utrymmen, golv och produktionsutrustning. Rekommenderas för rengöring
av slakterier av nöt, gris, fisk, kyckling,
kalkon m m.
ALKAFOAM CL18
Extremt effektivt kloralkaliskt skummande rengöringsmedel mot svårt fett.
För utrymmen, golv och produktions­
utrustning inom charktillverkning.
ALKAFOAM NC20
Alkaliskt skumrengöringsmedel för
utrustning och maskiner med känsliga
metaller.
ALKAFOAM MAX23
Alkaliskt högskummande rengörings­
medel med ett skum med extremt bra
vidhäftning på såväl vertikala som
horisontella ytor.
ALLRENT LIVS
Alkaliskt oparfymerat rengöringsmedel.
Avsedd för golv, ytor och utrustning
inom restaurang, bageri, storhushåll
där ett traditionellt rengöringsmedel
inte räcker till.
Kvalitetskontroll och spårbarhet
Lahega Kemi AB har 9 kemister och ett eget laboratorium.
Samtliga inkommande råvaror och färdigblandade produkter
kontrolleras och märks med artikel- och batchnummer. Det sparas
också ett referensprov för att uppfylla kravet på spårbarhet.
Desinfektionsmedel
ACIDES
Dokumenterat effektivt surt desinfektionsmedel mot såväl gramnegativa som
grampositiva bakterier som mot jäst och
mögel. Kvartär ammoniumförening.
Användes växelvis med Alkades för att
undvika resistens.
ALKADES
Dokumenterat effektivt alkaliskt desinfektionsmedel mot såväl gramnegativa
som grampositiva bakterier som mot jäst
och mögel. Kvartär ammoniumförening.
Användes växelvis med Acides för att
undvika resistens.
ALKADES CL
Natriumhypokloritbaserat alkaliskt
desinfektionsmedel mot såväl gramnegativa som grampositiva bakterier
som mot jäst och mögel.
Kan används som punktinsats vid
problem eller vid sanering.
VIRKON S
Kaliumperoximonosulfatbaserat surt
desinfektionsmedel mot virus, bakterier,
myko­plasma, svampar och sporer.
Används med fördel inom djurstallar
och slakt.
HYDRO DES
Väteperoxidbaserat desinfektionsmedel
som är extremt effektivt redan vid låga
koncentrationer. Rekommenderas för
exempelvis automatiska sprinklersystem.
Kan användas som punktinsats eller vid
sanering.
IPA
Isopropanolbaserat desinfektionsmedel,
dokumenterat effektivt mot såväl
bakterier, virus som jäst och mögel.
Används bl a för att desinficera transportband, där kontakt med mycket
känsliga produkter äger rum.
LIV YTDES 70
Etanolbaserat desinfektionsmedel avsedd
för desinfektion av mindre ytor, fuktkänslig utrustning och manöverpaneler.
Skumdämpare
ANTIFOAM
Silikonfri skumdämpare avsedd för
applikationer och processer som
skummar.
ANTIFOAM SA
Silikonbaserad skumdämpare avsedd
för applikationer och processer som
skummar.
Hand & hudvård
LIV Hand & Hudtvål
Krämig mild flytande tvål för hela
kroppen och håret. Oparfymerad
med pärlemoeffekt. Torkar inte ut
huden. Hudnära pH.
LIV Handtvål
Mild flytande oparfymerad
handtvål. Torkar inte ut huden.
LIV Handdes
GEL EN-1500
Etanolbaserad gelaktig handdesinfektion med återfettande verkan för
att motverka uttorkning vid frekvent
användning. Dokumenterat effektiv
mot bakterier och virus.
LIV Handdes EN-1500
Etanolbaserad flytande hand­
desinfektion med återfettande
verkan för att motverka uttorkning
vid frekvent användning.
Dokumenterat effektiv mot
bakterier och virus.
LIV Hand & Hudkräm
Oparfymerad återfuktande kräm för
torr och känslig hud. Hudnära pH.
Torkar in snabbt i huden.
LIV Hand & Hudsalva
Oparfymerad fet salva för extra
känslig hud. Hudnära pH. Bör
användas efter arbetet slut.
Service
Förutom att vi som er representant ska vara ert bollplank vad gäller
kemi och utrustning, kan vi även säkerställa att kemikaliekoncentrationen
håller sig inom gränsvärdet genom regelbundna mätningar.
Mätningarna dokumenteras i en kemikalierapport.
pH 13,5
3
Uppdaterad: 2003.06.0
2002.06.19
Ersätter:
™ 28
ALKACLEANedel för livsmedelssektorn
ringsm
; Kaliumhydroxid
hydroxid
Innehåller: Natrium
Vid olycksfall:
Hudkontakt:
Stänk i ögonen:
Inandning:
Förtäring:
ationsblad
ättning se Varuinform
Komplett sammans
mation” för råd.
och begär ”Giftinfor
sdatablad för läkare.
ndelse, ring 112
lad samt Säkerhet
tvål och vatten.
tralen. Vid olyckshä
Visa detta Skyddsb
Tvätta noga med
,
Giftinformationscen
ngd i minst 30 minuter.
Registrerad hos
ta kläder, skor, smycken
och riklig vattenmä duschning av alla nedstänk
ljummet vatten
Spola genast med duscha genast och tag under fortsatt alltid läkare / sjukhus.
undersökas av läkare)
Vid kroppskontakt, och duscha därefter vidare. Kontaktaskall vid sådana symtom alltid
m
da och
vattenmängd och
brännska
om
riklig
klockarmband m
t
Spola med
r till utseende
a kontaktlinser,
åle i minst 15 minuter.
(Frätskada påminne
tag ut eventuell
och mjuk vattenstr
ögonspolningen, / sjukhus. Använd en ögonvatten
Under
ljummet
ngen.
behandli
art läkare
Spola genast med
t tills läkare tar över
håll. Uppsök omedelbtransporttiden till sjukhuset.
fortsätt spola oavbruteisär och vänd blicken åt olika
i ögat under hela
brett
ma.
en flaska strila ned
håll ögonlocken
eller låt vatten från
inandning av spraydim
sker,
spolningsflaska
andnöd samt vid
spontan kräkning
alltid läkare vid
a ej kräkning. Om
och vila. Kontakta
eller mjölk. Framkall
Inandas frisk luft
art läkare / sjukhus.aldrig kräkning)
ett par glas vatten
Uppsök omedelb
munnen och drick
skadade och framkalla
e något glas vatten.
Skölj genast ur
el förtäring till den
och drick ytterligar
skölj åter ur munneneller chocktillstånd, ge aldrig dryck
(Vid medvetslöshet
Produktinformation / Statistik
h finns.
ögon- och nöddusc
larmtelefon samt
mi.
Undersök var närmaste
- eller Naturgum
stövlar.
Nitril-, Neopren
, skyddshuva och
ndskar av PVC,
skyddsoverall /förkläde
Använd skyddsha
äder. Vid behov
beständiga skyddskl
Använd kemikalie
ärm.
ögon eller ansiktssk
P2 eller P3.
Använd korgglas
med partikelfilter
använd helmask
ildning,
Vid aerosolb
Generellt:
Handskydd:
Kroppsskydd:
Ögonskydd:
Andningsskydd:
Akut åtgärd:
Sanering:
:
Andra åtgärder
i slutna utrymme
– Släck. (Brand
)
s av utbildad personal
n får endast bekämpa
Rädda – Larma
Ej brandfarlig.
Akut åtgärd:
Brandfarlighet:
g.
i avlopp / vattendra
e d. Förhindra utsläpp
n för destruktion. er.
med sand, jord
sedan behållare
genom invallning
g och lokala föreskrift
n tydligt och skicka
Begränsa spridning
, märk behållare
gällande lagstiftnin
g.
farligt avfall enligt
i en lämplig behållare
t når avlopp / vattendra
Samla upp spillet hanteras och transporteras som
r eller om utsläppe
ska
även vattenverket.
Uppsamlat spill
miljöskada föreligge
eter om risk för
utsläpp skett i vatten
om
myndigh
och
lokala
stjänst / brandkår
Underrätta genast
genast räddning
Vid större spill kontakta
Lahega Kemi AB,
Tel: 042-25 67 00
50
Fax: 042-25 67
13 Helsingborg
Box 13073, 250
http://www.lahega.se
ga.se
E-post: [email protected]
D06CW
På vår hemsida www.lahega.se finns förutom vårt kompletta
sortiment även säkerhetsdatablad, produktinformation
och skyddsblad tillgängligt dygnet runt.
Som kund kan gå in på vår hemsida och hämta statistik över
kemikalieförbrukning. Där kan ni även få ut en kemikalieförteckning
med klassificering, miljödata m m.
Kemikalieförteckning är ett krav att skicka till Miljökontoret.
Beställningar
Beställningar kan göras via order på telefon 042-25 67 00
eller via vår hemsida www.lahega.se
För att kunna beställa via internet krävs ett specifikt inloggningsnummer.
Lahega Kemi AB
Makadamgatan 16
Box 13073, 250 13 Helsingborg
Telefon: 042-256700, Telefax: 042-256750
[email protected], www.lahega.se
Lahega Communication HY_j06_RP
Högalkaliskt rengö
Frätande
Download