Beslut - Konkurrensverket

advertisement
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
1 (6)
Anmälande företag
ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA
Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB,
Box 1703, 111 87 STOCKHOLM
Saken
Anmälan enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration;
detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
_____________________________
Beslut
KKV2023, v1.3, 2011-05-15
Konkurrensverket lämnar ApoPharm AB:s förvärv av ensam kontroll över
Vårdapoteket i Norden AB, 556790-3116, utan åtgärd.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
2 (6)
Anmälan
1.
ApoPharm AB (ApoPharm) har den 12 april 2013 enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Vårdapoteket i Norden AB (Vårdapoteket) och dess dotterbolag.
Företagen
ApoPharm
2. ApoPharm är dotterbolag till ApoPharm Holding AB. ApoPharm Holding
AB:s dotterbolag bedriver apoteksverksamhet i Sverige under varumärket
Apotek Hjärtat. Apotek Hjärtat har 276 helägda öppenvårdsapotek.
3.
Sedan 2012 har ApoPharm en egen varuförsörjning för Apotek Hjärtat genom
koncernbolaget ApoPharm Distribution AB (ApoPharm Distribution).
Vårdapoteket
4. Vårdapoteket och dess dotterbolag bedriver apoteksverksamhet i Sverige
under varumärket Vårdapoteket. Vårdapoteket har 27 egna öppenvårdsapotek.
5.
Vårdapoteket driver för nuvarande sjukhusapotek för Kronobergs landsting,
Kalmar landsting, Blekinge landsting, Västmanland landsting, Region Skåne
och Region Gotland.
Bedömning
Utredningsåtgärder
6. Under utredningen av ärendet har Konkurrensverket begärt in och analyserat
uppgifter rörande öppenvårdapotek på lokalnivå. Konkurrensverket har vidare intervjuat ett urval av apoteksaktörer, läkemedelspartihandlare och
läkemedelsbolag som skulle kunna påverkas av en koncentration på marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
Allmänt om apoteksmarknaden
7. Öppenvårdsapotek tillhandahåller och säljer huvudsakligen receptbelagda
läkemedel, receptfria läkemedel och vissa handelsvaror. För att bedriva
detaljhandel med såväl receptbelagda som receptfria läkemedel krävs tillstånd från Läkemedelsverket.
8.
Öppenvårdsapotek är skyldigt att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel. Tillhandahållandeskyldigheten omfattar även förordnade varor som
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner och vissa livsmedel Receptfria läkemedel omfattas av tillhandahållandeskyldigheten endast om de har
förordnats.
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
9.
3 (6)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer apotekens inköpspris
och försäljningspris för receptbelagda läkemedel inom förmånen. Detta innebär att öppenvårdsapoteken inte styr över prissättningen avseende receptbelagda läkemedel inom förmånen.
10. Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhus. De
läkemedel som behövs för sjukhusens verksamhet upphandlas och finansieras också av landstingen. Tidigare drev Apoteket AB samtliga sjukhusapotek.
Sedan hösten 2008 upphandlas driften av sjukhusapotek av landstingen på en
konkurrensutsatt marknad.
11. Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Den detaljhandlare som vill sälja receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till
Läkemedelsverket. Det finns enligt anmälan för nuvarande ca 6 000 sådana
försäljningsställen och drygt 2 000 olika artiklar som är godkända för försäljning utanför öppenvårdsapotek.
Distribution av läkemedel
12. Distribution av läkemedel kräver särskilt partihandelstillstånd. En läkemedelspartihandlare har en leveransskyldighet till apoteken i Sverige avseende
receptbelagda läkemedel inom förmånen. Leverantörerna väljer normalt att
låta distributionen av samtliga sina receptbelagda läkemedel ske genom någon av de två läkemedelspartihandlarna Tamro AB och Oriola AB. Vad gäller
receptfria läkemedel har det efter omregleringen av apoteksmarknaden emellertid börjat ske vissa förändringar, såtillvida att större apotekskedjor väljer
att själva sköta distributionen av dessa till sina apotek.
13. ApoPharm Distribution har ett partihandelstillstånd för läkemedel.
ApoPharm Distribution levererar huvudsakligen parallellimporterade
läkemedel, receptfria läkemedel och handelsvaror.
Relevant marknad
Distribution av läkemedel
14. ApoPharm distribuerar läkemedel och handelsvaror till sina egna öppenvårdsapotek genom ApoPharm Distribution. Vårdapoteket har ingen partihandelsverksamhet.
15. Konkurrensverket har i tidigare beslut som rör partihandel med läkemedel
konstaterat att den relevanta produktmarknaden är distribution av läkemedel
och att den relevanta geografiska marknaden är nationell1 . För bedömningen
av denna koncentration saknas det anledning att ta ställning till marknadsdefinitionen för partihandel med läkemedel.
1
Konkurrensverkets ärenden dnr 1220/93, dnr 1434/94 och dnr 800/95.
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
4 (6)
Detaljhandelsförsäljning av läkemedel
16. Såväl ApoPharm som Vårdapoteket driver öppenvårdsapotek. Sortimentet
hos Apoteket Hjärtats öppenvårdsapotek och Vårdapotekets öppenvårdsapotek skiljer sig inte från andra apotek.
17. Parterna har angett att den anmälda koncentrationen kan bedömas mot bakgrund av en svensk marknad för öppenvårdsapotek.
18. Kommissionen har i tidigare beslut som rört öppenvårdsapotek konstaterat
att detaljhandelsförsäljning av läkemedel kan utgöra en separat relevant
produktmarknad. Kommissionen har lämnat frågan öppen huruvida en ytterligare segmentering mellan detaljhandelsförsäljning av receptbelagda läkemedel respektive receptfria läkemedel är ändamålsenlig.2
19. För bedömningen av denna koncentration har det inte bedömts nödvändigt
att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta produktmarknaden
avseende detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
20. Parterna har föreslagit att den relevanta geografiska marknadsavgränsningen
för bedömningen av den anmälda koncentrationen ska anses nationell.
21. Kommissionen har uttalat att det finns såväl nationella som lokala
dimensioner som påverkar avgränsningen vad gäller den relevanta geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Kommissionen
har dock inte tagit ställning vad gäller den relevant geografiska marknaden
för detaljhandelsförsäljning av läkemedel.3
22. Från ett efterfrågeperspektiv är det sannolikt fråga om lokala marknader.
Apotekskunder besöker normalt det apotek som är mest tillgängligt, exempelvis närmast förskrivningsstället, bostaden eller arbetsplatsen.
23. Från ett utbudsperspektiv kan det finnas anledning att anse att hela Sverige
utgör en geografisk marknad. Sortimenten på apotek är relativt homogena.
Beslut om prissättning och reklamkampanjer fattas normalt på central nivå
och tillämpas lika över landet. Lokala avvikelser vad gäller läkemedel förekommer men i begränsad utsträckning. Kampanjer förekommer främst vad
gäller handelsvaror. Även om ett företag fastställer priser och kampanjer
centralt, behöver detta dock inte utesluta att sådana beslut avser lokala
Se M.716, GEHE/Lloyds, Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990, Boots/Alliance
UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006.
3 Se M.716, GEHE/Lloyds, Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990, Boots/Alliance
UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006.
2
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
5 (6)
anpassningar beroende på vilket konkurrenstryck företaget möter på olika
orter.
24. För bedömningen av denna koncentration har det emellertid inte bedömts
nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
Inget påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens
25. Konkurrensverket ska bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt
skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom
landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
26. Koncentrationen innebär en horisontell överlappning mellan ApoPharms och
Vårdapotekets respektive verksamheter inom öppenvårdsapotek. ApoPharm
uppskattas efter koncentrationen få ca en fjärdedel av den totala omsättningen för svenska öppenvårdsapotek. Vårdapoteket har emellertid endast 27 öppenvårdsapotek, att jämföra med Apotek Hjärtats 276. Den anmälda koncentrationen innebär därför ingen stor ökning av ApoPharms andel av den
svenska öppenvårdsapoteksmarknaden.
27. Den största aktören på marknaden för öppenvårdsapotek kommer även fortsättningsvis att vara Apoteket AB, med ca 370 apotek. Andra större konkurrenter på marknaden är Kronans Droghandel, Medstop, Apoteksgruppen,
Curaapoteket och DocMorris Apotek.
28. Något horisontellt samband föreligger inte mellan ApoPharm och Vårdapoteket avseende drift av sjukhusapotek eftersom ApoPharm före koncentrationen inte har någon sådan verksamhet.
29. Konkurrensverket har genom kontakter med apoteksaktörer uppfattat att
apotekens sortiment skiljer sig åt beroende på storleken på ett apotek, det vill
säga lokalens fysiska förutsättningar. I övrigt är det inte särskilt stor skillnad
på öppenvårdsapotek i olika delar av Sverige. De flesta kunderna gör inte
skillnad mellan olika apotekskedjor utan går till det vid behovstillfället
närmaste apoteket. Av utredningen framgår att ingen av de konkurrenter
som Konkurrensverket har haft kontakt med har några allvarliga synpunkter
vad gäller den anmälda koncentrationen. Det har framförts att konkurrensen
kommer att hårdna i och med att en stor aktör blir ännu större. Andra aktörer
har förklarat att det är av mindre betydelse vem som äger ett apotek, särskilt
för kunden. Konkurrenterna har bekräftat att apoteksmarknaden alltjämt är i
en fas av förändringar och att konsolideringen är en naturlig del av marknadens utveckling. Det har vidare framförts att koncentrationen skulle kunna
medföra positiva effekter för apoteksaktörer om Apotek Hjärtat får möjlighet
att utveckla sin distributionsverksamhet eftersom denna ambition finns hos
fler aktörer.
BESLUT
2013-05-17 Dnr 234/2013
6 (6)
30. Genom koncentrationen uppstår också ett vertikalt förhållande mellan
ApoPharms distributionsverksamhet och Vårdapoteket. I och med att
ApoPharm hanterar delar av Apotek Hjärtats distribution och avser att göra
detsamma för nuvarande Vårdapoteket efter koncentrationens genomförande, uppstår frågan om koncentrationen medför en risk för att leverantörer
av läkemedel helt eller delvis avskärmas från en inte obetydlig del av kundmarknaden om ApoPharm inte tar in deras produkter eller på annat sätt
försämrar villkoren.
31. För detaljhandelsförsäljning av receptbelagda läkemedel finns omfattande
reglering som omöjliggör en sådan utestängning. Receptbelagda läkemedel
står för den övervägande delen av öppenvårdsapotekens försäljning. Avseende receptfria läkemedel möter öppenvårdsapoteken även konkurrens från
övrig detaljhandel. Den andel av inköpsmarknaden som Apoteket Hjärtat
och Vårdapoteket tillsammans får genom koncentrationen medför därmed
inte att ett tillräckligt kundunderlag undantas marknaden för distribution av
läkemedel för att det ska leda till några påtagligt negativa effekter i leverantörsledet.
Slutsats
32. Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att det saknas skäl att
anta att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av det.
Koncentrationen ska därför, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas
utan åtgärd.
_____________________________
Detta beslut har fattats av konkurrensrådet Maria Ulfvensjö Baltatzis.
Föredragande har varit konkurrenssakkunniga Karin Roberts.
Maria Ulfvensjö Baltatzis
Karin Roberts
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
Download