Geberits uppförandekod

advertisement
Uppföran
dekod
Gäller från januari 2015
1
UPPFÖRANDEKOD
Innehållsförteckning
1.
Vårt åtagande ..................................................................................... 5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
Värderingar och principer ....................................................................... 5
Lagefterlevnad ......................................................................................... 5
Uppförandekodens mål och målgrupper ............................................... 5
Förebild och utbildning ........................................................................... 5
Integrity Line ............................................................................................ 6
Brott och konsekvenser .......................................................................... 6
Regelbunden kontroll .............................................................................. 6
Giltighet .................................................................................................... 6
Rättigheter och arbetsvillkor ............................................................ 7
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Företagskultur .......................................................................................... 7
Mänskliga rättigheter ............................................................................... 7
Mångfald ................................................................................................... 7
Diskriminering, trakasserier och mobbning .......................................... 8
Lön och vidareutbildning ........................................................................ 8
Delta i företagets framgångar ................................................................. 8
Delaktighet................................................................................................ 8
3.
Konkurrenslagar ................................................................................ 8
4.
Mutor, korruption och favörer........................................................... 9
5.
Hälsa, säkerhet på arbetsplatsen och miljö ..................................... 9
5.1.
5.2.
6.
2
Hälsa, säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande arbete................ 9
Miljöskydd och resursförvaltning ......................................................... 10
Samhället.......................................................................................... 10
6.1.
6.2.
6.3.
Lokalområdet ......................................................................................... 10
Dialog med berörda parter .................................................................... 11
Socialt ansvarstagande ......................................................................... 11
6.4.
Uppförandekod för leverantörer och affärspartner ............................. 11
UPPFÖRANDEKOD
7.
Integritet – medarbetare och företag .............................................. 11
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
8.
Produktansvar.................................................................................. 15
8.1.
8.2.
3
Modern informationsteknik ................................................................... 12
Dataskydd, sekretess och företagets egendom .................................. 12
Intressekonflikter och gåvor ................................................................. 12
Påverkansarbete och lobbyverksamhet............................................... 13
Kommunikation, mediekontakter och kontakter med investerare ..... 13
Reklam, marknadsföring och försäljning ............................................. 13
Skydd av tillgångar ................................................................................ 14
Avtalsskyldigheter och dokumentationsstandarder ........................... 14
Bedrägeri och stöld ............................................................................... 14
Insiderhandel och insideraffärer........................................................... 14
Donationer, sponsring och bidrag till politiska partier och poster.... 15
Internationella handelsrestriktioner och bojkotter ............................. 15
Totalitära regimer ................................................................................... 15
Produktansvar – skadesansvar ............................................................ 16
Immateriell egendom – patent .............................................................. 16
UPPFÖRANDEKOD
Förord
Kära medarbetare!
Som internationellt verksamt företag tillhandahåller vi sanitetstekniska produkter och tjänster av toppkvalitet
över hela världen. Vårt engagemang är avgörande för våra framgångar, både idag och i framtiden. Vi
eftersträvar en hållbar utveckling där socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar väger lika tungt.
De berörda parternas förtroende för Geberit och vårt rykte har en stor betydelse för företagets goodwill och
bidrar till våra framgångar på lång sikt. Därför måste vi sträva efter att agera efter de högsta standarderna
vad gäller etik och integritet.
Var och en av er präglar vår företagskultur. Det innebär att vi alla måste vara medvetna om och ta vårt
ansvar. Den uppdaterade uppförandekoden fastställer vad Geberit som arbetsgivare förväntar sig av er.
Den bygger på och ersätter den första uppförandekoden som publicerades 2007. Den är bindande för alla
anställda på Geberit och fungerar som orienteringsram för ett etiskt och lagenligt agerade. Den innehåller
praktiska riktlinjer och länkar till annan nyttig information.
Uppförandekoden utgör grunden för vårt dagliga arbete på en internationell marknad som befinner sig i
ständig förändring. Vi förväntar oss att alla medarbetare på företaget känner till, förstår och alltid agerar
enligt uppförandekoden utan undantag.
Vi är medvetna om att vi inte med ord kan beskriva varje möjlig vardagssituation och tillhandahålla
anvisningar för hur de ska hanteras. Kontakta en överordnad om det råder tveksamheter kring rätt
uppförande i en viss situation. Prata öppet om du upplever att uppförandekoden inte följs. Vi ser till att
utreda brott mot koden och att brotten leder till konsekvenser för de delaktiga.
Vi mäter framgångarna inte bara i resultat utan även i hur vi har nått dem. Om vi alla håller oss till
riktlinjerna i uppförandekoden kan vi vara stolta över vårt agerande och uppdrag.
Ta dig tid att läsa vår uppförandekod och använd den i ditt dagliga arbete.
Jag räknar med ditt stöd. För Geberitkoncernens styrelse
4
UPPFÖRANDEKOD
1.
Vårt åtagande
Som världsledande företag i sanitetsbranschen tar vi vårt ansvar på allvar. Geberit följer nationella
och internationella lagar för en fri och rättvis internationell handel och vill vara en förebild för etiska,
miljövänliga och socialt hållbara företag.
1.1. Värderingar och principer
Vi har sammanfattat våra viktigaste riktlinjer och grundvärderingar i Geberit kompassen. Den utgör
en ram för vår internationellt verksamma organisation, där vi arbetar för att uppnå vår vision och
våra mål. Det är inte bara önskvärt med transparent information, en intensiv dialog och personlig
integritet – det är nödvändigt. Kompassen är ett konkret uttryck för vår företagskultur och en viktig
komponent för vår framgång.
1.2. Lagefterlevnad
Vi följer alla lokala, nationella och internationella lagar, direktiv, normer och standarder som gäller
för vår verksamhet. Ofta går vi utöver de lagstadgade minimikraven. Detta gäller inte endast
affärsverksamheten i ett visst land eller område, utan även sakförhållanden utanför landet, när
dessa har en betydande påverkan på konkurrensen i landet eller området.
1.3. Uppförandekodens mål och målgrupper
Affärsvärlden blir alltmer komplex och våra affärsbeslut styrs av talrika bestämmelser och
föreskrifter. Som multinationell koncern som tillhandahåller sanitetstekniska produkter och tjänster
av toppkvalitet över hela världen behöver vi tydliga förhållningsregler för ett lyckat samarbete med
interna och externa parter och institutioner. Dessa förhållningsregler beskrivs i denna fullständigt
reviderade uppförandekod. Den bygger på och ersätter uppförandekoden från 2007.
Uppförandekoden visar Geberitkoncernens förväntningar som arbetsgivare. Den gäller alla
anställda inom Geberit inklusive cheferna, ledningen och styrelsen.
Uppförandekoden ska fungera som riktlinje för vårt dagliga agerande i företaget och hjälpa oss att
bedriva verksamheten enligt vår höga etiska standard och gällande lagstiftning.
1.4. Förebild och utbildning
Såväl chefer som enskilda medarbetare ska vara förebilder. Du måste alltid följa och agera enligt
vår uppförandekod.
För att hantera etiska frågor på ett korrekt sätt krävs kontinuerlig information och utbildning till alla
medarbetare. Det gör att vi tillsammans kan leva upp till våra åtaganden på ett medvetet sätt – när
som helst och överallt. Våra chefer måste därför se till att deras medarbetare har läst och förstått
uppförandekoden och använder den i sitt dagliga arbete.
5
UPPFÖRANDEKOD
Vi har utvecklat ett interaktivt tillhörande program som ska hjälpa till att tydliggöra vikten av
integritet i affärsverksamheten. Det handlar om de viktigaste riktlinjerna som vår uppförandekod
bygger på.
1.5. Integrity Line
Medarbetare som öppet vidtalar brott mot gällande bestämmelser, etiska standarder eller denna
uppförandekod handlar rätt och i enlighet med våra värderingar och koncernprinciper. Geberits
koncernledning måste få reda på integritetsproblem för att snabbt och tillförlitligt komma till bukt
med dem. Genom att öppet vidtala betänkligheter bidrar medarbetarna hos Geberit till att skydda
sig själva, sina kollegor och Geberits rättigheter och intressen. I allmänhet bör medarbetaren göra
detta i ett enskilt samtal med sin överordnade.
Dessutom har vi inrättat Geberit Integrity Line för allvarliga brott mot uppförandekoden. Geberit
Integrity Line är en möjlighet att anonymt rapportera brott som sexuella trakasserier från en
överordnad eller mörkläggning av mutor. Vår Integrity Line drivs av en extern expert med
erfarenhet av detta område och är tillgänglig dygnet runt, året om. Den kan nås per telefon eller via
en säker webbplats från alla länder där vårt företag bedriver verksamhet.
Anmälningarna behandlas självklart konfidentiellt. När vi får in en anmälning genomför vi en
grundlig utredning för att fastställa om det faktiskt har skett ett brott mot uppförandekoden. Om så
är fallet kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.
(Mer information om Geberit Integrity Line finns på intranätet.)
1.6. Brott och konsekvenser
Uppförandekoden är bindande för alla medarbetare. Brott medför konsekvenser som motsvarar hur
allvarligt brottet mot uppförandekoden är. Förutom varningar kan allvarliga brott mot
uppförandekoden leda till uppsägning.
1.7. Regelbunden kontroll
Efterlevnaden av uppförandekoden kontrolleras inom ramen för den årliga externa rapporteringen
om det aktuella verksamhetsåret. Detta görs i en omfattande enkät som ska besvaras av
direktörerna för respektive organisation. Resultaten används i hållbarhetsrapporten.
(http://www.geberit.com/master/content/media/global_media/group/unternehmen/nachhaltigkeit/Su
stainability_perfomance_report_fy2013_de.pdf)
1.8. Giltighet
Denna uppförandekod gäller i fem år. Vid större förändringar kan uppförandekoden justeras redan
innan dess. Andra dokument, regler och riktlinjer med koppling till koden omfattas inte av
giltighetstiden och kan justeras enskilt.
6
UPPFÖRANDEKOD
2.
Rättigheter och arbetsvillkor
Vi uppfyller alla lagar om arbetsrätt samt lokala, nationella och internationella uppförandekoder och
konventioner. Vi strävar efter att värna om alla principer i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna och den internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner.
2.1. Företagskultur
Våra framgångar har sin grund i en hög etisk standard, stark laganda, engagemang i företaget,
ödmjukhet och viljan att hela tiden anpassa sig till förändringar.
Det är bara en sund och levande företagskultur som kan säkra våra framgångar i dagens krävande
affärsklimat. Ryggraden i denna kultur är våra medarbetare i hela världen. Därför tar vi vårt ansvar
som arbetsgivare på allvar och strävar efter att vara förebilder. Vi är transparenta och
ansvarsmedvetna och håller oss till tillämplig lag. Förtroende och ömsesidig respekt samt öppen
och ärlig kommunikation är avgörande för vårt förhållningssätt. Dessa standarder styr vårt dagliga
agerande och umgänge med varandra och med berörda parter.
2.2. Mänskliga rättigheter
Vi motsätter oss helt alla former av barn- och tvångsarbete och vi förväntar oss att våra
leverantörer och övriga affärspartner gör detsamma.
Vi gör därför allt för att minimera risken för barn- och tvångsarbete och våra leverantörer måste
följa omfattande standarder och arbetsrättsliga bestämmelser. (Se även uppförandekoden för
leverantörer,
http://www.geberit.com/media/local_media/publikationen/allgemein/Lieferanten_Verhaltenskodex.p
df)
Vi åtar oss att respektera människovärdet och de mänskliga rättigheterna och skydda den
enskildes rätt på arbetsplatsen.
Medarbetare har rätt att utan begränsning eller konsekvenser organisera sig i fackföreningar eller
ansluta sig till andra föreningar.
2.3. Mångfald
Som företag lägger vi stor vikt vid att främja mångfald och en kultur som gör det möjligt för alla
medarbetare att bidra till företaget med sin fulla potential.
Vi strävar efter mångfald och lika möjligheter oberoende av kön, etnisk tillhörighet, hudfärg, ålder,
religion, nationalitet eller andra möjliga diskrimineringsgrunder.
Vi har en rättvis och diskrimineringsfri anställningspraxis i enlighet med gällande nationell och
internationell lagstiftning. Det är endast den enskildes prestationer, kompetens och potential i
förhållande till kraven på den aktuella arbetsplatsen som är avgörande för anställning,
vidareutbildning och befordran.
7
UPPFÖRANDEKOD
2.4. Diskriminering, trakasserier och mobbning
Eftersom vi är verksamma över hela världen ser vi mångfald som en del av vår inspirerande
arbetsmiljö. Mångfald har många fördelar men kräver även medvetenhet i umgänget med andra för
att undvika missförstånd och konflikter.
Vi tolererar varken diskriminering eller mobbning på grund av ras, kön, religion, trosuppfattning,
nationell härkomst, invaliditet, ålder, sexuell läggning, fysiska funktionshinder eller nedsatt kognitiv
förmåga, familjestatus, politiska åsikter eller andra diskrimineringsgrunder.
Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Alla typer av våld på
arbetsplatsen, inklusive hot, hotfullt beteende, skrämseltaktik, angrepp och liknande ageranden är
förbjudna.
Rättvisetanken står i första rummet hos oss. Vi uppmuntrar alla medarbetare som blir
diskriminerade eller trakasserade eller som ser andra bli trakasserade, att rapportera det till sin
överordnade eller via vår Integrity Line.
2.5. Lön och vidareutbildning
Geberit betalar marknadsmässiga löner och underskrider inte lagstadgade minimilöner. Dessutom
främjar vi personlig och professionell utveckling hos våra medarbetare. Vi erbjuder våra
medarbetare program för potentialutveckling på olika nivåer för tillträdande och erfarna chefer.
Vi erbjuder ungdomar ett brett utbud av grundutbildningar med avsikten att behålla dem i företaget
efter avslutad utbildning. Vid sidan av fackspecifika kunskaper främjar vi även eget initiativ, eget
ansvar och samarbetsförmåga hos unga människor och stöder deras utveckling under
ungdomsåren.
2.6. Delta i företagets framgångar
Incitamentsprogram till förmånliga villkor gör att medarbetarna kan dela företagets framgångar.
2.7. Delaktighet
Medarbetarna ska aktivt kunna bidra till att forma företaget. De är självklart fria att nyttja sin
lagstadgade och avtalsenliga rätt till delaktighet. Geberit försöker proaktivt skapa en dialog med
fackförbund och personalorganisationer.
3.
Konkurrenslagar
Företaget står helt och förbehållslöst bakom rättvis konkurrens. Vi förväntar oss att våra
medarbetare följer bestämmelserna i alla gällande konkurrens- och antitrustlagar.
8
UPPFÖRANDEKOD
Vi garanterar att våra affärsmetoder gentemot leverantörer, kunder och konkurrenter är förenliga
med konkurrenslagstiftningen oberoende av var affärerna äger rum.
Vi följer konkurrenslagstiftningen vid all affärsverksamhet och alla affärsöverenskommelser. Vi
motsätter oss av princip prisöverenskommelser, kartellbildningar och övrig konkurrenshindrande
aktiviteter.
4.
Mutor, korruption och favörer
Vi håller oss strikt till alla gällande bestämmelser om korruption och mutor. Som medlemmar i
Transparency International följer vi höga standarder för korruptionsbekämpning.
Geberit har åtagit sig att följa högt ställda integritetsstandarder i all kontakt med affärspartner. Vi
tolererar varken att våra medarbetare ger eller tar emot mutor eller begår några andra korrupta
affärshandlingar.
Den som agerar för Geberits räkning får varken erbjuda eller garantera enskilda personer eller
företag orättvisa fördelar, varken direkt eller indirekt, för att avsluta en affär. Orättvisa fördelar kan
vara otillåtna rabatter, mutor, bestickningar, betalningar under bordet och alla jämförbara orättvisa
materiella fördelar. Denna princip gäller över hela världen för samtliga affärstransaktioner som
Geberit deltar i.
Brott mot bestämmelser och lagar som förbjuder illojal konkurrens kan leda till straffrättsliga och
civilrättsliga förfaranden mot både Geberit och ansvariga medarbetare.
För att bekämpa korruption finns det interna riktlinjer om gåvor och våra medarbetare får utbildning
inom området. Den interna revisionen tar korruptionsaspekter i beaktande när den kontrollerar
produktionsanläggningar och distributörer. Om Transparency International anger att det finns en
ökad korruptionsrisk för ett land kontrolleras organisationen i detta land särskilt noggrant.
Våra medarbetare har endast rätt att ta emot gåvor, tjänster och inbjudningar inom ramen för en
rimlig, laglig affärsrelation. Det är inte tillåtet att använda tredje man för att kringgå gällande regler.
5.
Hälsa, säkerhet på arbetsplatsen och miljö
Medarbetarnas hälsa och säkerhet har högsta prioritet för oss. Vi följer alla relevanta
arbetarskyddslagar och säkerhetsstandarder strikt och eftersträvar säkra arbetsplatser. Vi strävar
efter jämnvikt mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Vi motsätter oss skoningslösa
vinstintressen på bekostnad av miljön.
5.1. Hälsa, säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande arbete
Vi lägger värde på höga arbetsmiljöstandarder för medarbetarna och har en nollvision för olycksfall
i arbetet. Om det ändå inträffar olycksfall analyserar vi dessa systematiskt. Därefter fastställer vi
åtgärder och kontrollerar att de är effektiva. Inom ramen för Geberits säkerhetssystem (GSS)
9
UPPFÖRANDEKOD
formulerar vi löpande mål och förbättringar.
Våra medarbetare måste se till att arbetsplatsen är säker och fri från hälsofaror. Alla miljö- och
arbetarskyddsbestämmelser måste följas. Eventuella brott eller brister måste omedelbart
rapporteras in och åtgärdas så snart som möjligt.
Som förebyggande åtgärd utbildar vi regelbundet våra medarbetare i säkerhet och hälsa. Vi sörjer
för en arbetsplats och arbetsmiljö som möjliggör ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. I svåra
situationer och sociala nödfall ger vi våra medarbetare bästa möjliga råd och stöd. Vid behov
förmedlar vi även extern experthjälp.
5.2. Miljöskydd och resursförvaltning
Geberit är över hela världen känt och respekterat som ett av de företag som gjort störst framsteg
inom hållbarhet. Vi strävar efter att fortsätta uppnå samma höga standard inom hållbarhet även i
framtiden.
Som miljömedvetet företag arbetar vi sedan många år med aktsam användning av energi, vatten
och övriga naturresurser. Tack vare våra många åtgärder och framåtblickande agerande bidrar vi
till att minska de globala koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön
med de åtgärder vi vidtar och genom att konsekvent följa alla tillämpliga lagar, internationella
riktlinjer och branschstandarder. Många av de initiativ vi omsätter i praktiken går utöver lagar och
myndighetsföreskrifter.
Vi har klara hållbarhetsmål inom ramen för vår miljö- och energistyrning och möjliggör därmed en
löpande förbättring av vårt miljöprogram och en minskning av vår energiförbrukning. Vi införlivar
miljökriterierna i alla verksamheter och beslutsprocesser genom hela värdekedjan och redovisar
dem på ett transparent sätt. Detta gör vi även inom ramen för Ecodesign-workshops
(producentansvar) under produktutvecklingen och säkerställer därmed att våra produkter uppfyller
högsta miljöstandard och passar för hållbara byggnader.
Vi utbildar och informerar våra medarbetare över hela världen i miljöaspekter och involverar även
kunder, leverantörer och berörda parter i vårt arbete. Det är endast tillsammans som vi kan bära
vårt ansvar på ett meningsfullt sätt och bidra till en verkligt hållbar utveckling på lång sikt.
6.
Samhället
Vi är en del av samhället och vill bidra till det. Vi är öppna för att föra en dialog kring de frågor som
de olika berörda parterna i vår omgivning driver och försöker lösa möjliga konflikter på ett proaktivt
sätt. Som ledande företag inom branschen tar vi vår roll som förebild på största allvar.
6.1. Lokalområdet
Det är viktigt för oss att bidra på det lokala planet i områden där vi bedriver verksamhet. Detta gör
vi bland annat genom att bidra till kultur- och sportevenemang eller skyddade verkstäder.
10
UPPFÖRANDEKOD
Vi skapar även ekonomiska och sociala fördelar och bidrar till bättre hälsa i de områden där vi är
verksamma. Vi respekterar lokala seder och bruk och söker dialog. Vi tar hänsyn till den lokala
miljön och söker efter lösningar på eventuella problem.
6.2. Dialog med berörda parter
Vi strävar efter en öppen och rättvis dialog samt informationsutbyte med berörda parter (bl.a.
investerare, medier, tillsynsmyndigheter och regeringar) i enlighet med företagets värderingar. Det
är viktigt för oss att bygga relationer och förtroende på lång sikt mellan oss och dessa berörda
parter.
6.3. Socialt ansvarstagande
Vi ser vårt sociala ansvarstagande som ett hållbart bidrag till förbättrad livskvalitet. Med våra
sociala projekt vill vi ge människor i världens utvecklingsregioner bättre grundläggande sanitära
tjänster och bättre baskunskap i sanitetsfrågor samt förbättra levnadsvillkoren och bidra till FN:s
millenniemål.
Vi ställer inte bara pengar och material till förfogande för våra sociala projekt, utan planerar, leder
och koordinerar hela projektet med egna medarbetare och lärlingar. Därutöver stöder vi även
organisationer och projekt inriktade på vatten, hygien och sanitetsanläggningar (t.ex. Helvetas). För
att våra medarbetare ska kunna engagera sig socialt erbjuder vi volontärarbete samt ett
socialprojekt med lärlingar.
6.4. Uppförandekod för leverantörer och affärspartner
Som globalt verksamt företag ser vi det som vår plikt att förankra de etiska principerna för vårt
agerande även hos våra affärspartner, i synnerhet leverantörer, underleverantörer och
distributörer.
Vi har samma förväntningar på våra affärspartner som på våra medarbetare. Våra leverantörer
förbinder sig att konsekvent följa principerna i Geberits uppförandekod. Leverantörerna måste alltid
på begäran kunna tillhandahålla skriftliga bevis på att de följer uppförandekoden. Att inte följa
uppförandekoden anses som grovt avtalsbrott från leverantörens sida och kan leda till att vi
avbryter samarbetet.
(http://www.geberit.com/media/local_media/publikationen/allgemein/Lieferanten_Verhaltenskodex.
pdf)
7.
Integritet – medarbetare och företag
Rättvisa, ärlighet och integritet är viktiga delar av vår företagskultur. De avgör vårt dagliga
agerande och umgänge med varandra och berörda parter (bl.a. kunder, leverantörer och
allmänheten). Det är i denna anda som vi bidrar till samhället och uppmuntrar våra medarbetare att
föregå med gott exempel.
11
UPPFÖRANDEKOD
7.1. Modern informationsteknik
Våra medarbetare över hela världen måste hålla sig till riktlinjerna från Geberitkoncernen när de
använder modern informationsteknik. Riktlinjerna skapar en tydlig och bindande handlingsram.
Sociala medier öppnar nya vägar för allmänt samarbete med kunder, kollegor och omvärlden. Det
är viktigt för oss att alla medarbetare är medvetna om sitt eget ansvar i samband med dessa
medier. Riktlinjerna för hur man använder sociala medier innehåller därför vägledning till nytta både
för dem själva och för företaget.
7.2. Dataskydd, sekretess och företagets egendom
Vi kräver att alla våra medarbetare är försiktiga med företagets egendom och skyddar den mot
skador, förstörelse och stöld.
Geberit har förbundit sig att skydda uppgifter och har antagit principer som gäller alla typer av
databearbetning inom Geberitkoncernen och vid samarbete med tredje part.
Våra medarbetares personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Vi följer strikt gällande
personuppgiftslagar i de länder där vi är verksamma.
All hantering av personuppgifter (t.ex. uppgifter om medarbetare, kunder och leverantörer) måste
ske i enlighet med gällande personuppgiftslagar och Geberits riktlinjer.
Alla typer av konfidentiell information måste hanteras aktsamt. All konfidentiell information,
inklusive teknisk, kommersiell och juridisk information samt affärshemligheter, är viktig
företagsegendom. Den ska ha samma skydd som all fysisk egendom. Våra medarbetare måste se
till att de inte ger sådan information till obehöriga inom eller utanför företaget. Dessutom måste de
se till att informationen i fråga är konfidentiell gentemot tredje part, t.ex. kunder och leverantörer.
Till konfidentiell information hör bland annat: teknisk information om produkter och processer,
kunduppgifter och affärsrelationer med kunder, resultatrapporter och andra ekonomiska rapporter
som inte är offentliga samt kostnads-, pris-, marknadsförings- och servicestrategier.
Skyldigheten kvarstår även efter avslutad anställning.
7.3. Intressekonflikter och gåvor
Affärer ska alltid ske i Geberits intresse.
Som medarbetare hos Geberit måste vi undvika situationer där personliga intressen, även om
dessa endast är skenbara, står i konflikt med Geberits intressen.
Släktingars och andra närstående personers verksamhet kan leda till intressekonflikt. Vi ska inte ge
oss in i situationer där våra personliga intressen eller familjeintressen kan komma i konflikt med
Geberits intressen. Vi får inte missbruka vår anställning hos Geberit för att skaffa oberättigade
personliga fördelar eller fördelar för släktingar eller närstående personer.
12
UPPFÖRANDEKOD
Våra medarbetare är skyldiga att inte genomföra affärer som leder till en intressekonflikt. De får
inte ta en annan anställning eller bedriva handel eller göra investeringar som går emot deras
skyldigheter mot företaget.
Tredje person, oavsett om det är en enskild person eller ett företag, får inte erhålla oberättigade
fördelar av affärsförbindelsen med oss. Det är även förbjudet för våra medarbetare att inom ramen
för en affärsförbindelse med tredje part erhålla eller erbjuda oberättigade fördelar. Oberoende av
belopp så är det inte tillåtet för våra medarbetare att ta emot eller ge monetära eller icke-monetära
gåvor som kan ge väcka tvivel om den personliga integriteten eller Geberits obundenhet.
Grundläggande information finns i våra riktlinjer för gåvor som är bindande för alla medarbetare (se
även Riktlinjer för gåvor på Geberits intranät).
Många faktiska eller potentiella intressekonflikter kan lösas på ett sätt som är acceptabelt för både
den berörda medarbetaren och företaget. Vid eventuella intressekonflikter bör den berörda
medarbetaren vända sig till sin närmaste chef så att de kan hitta en lämplig lösning.
7.4. Påverkansarbete och lobbyverksamhet
Vi genomför påverkansarbete inom ramen för lokal lagstiftning och det följer principerna ärlighet,
fullständighet, respekt, exakt information och transparens. Vår lobbyverksamhet undergår en
sträng intern kontroll.
Externa byråer eller organisationer som agerar på uppdrag av oss måste följa samma riktlinjer som
Geberit vid politiskt påverkansarbete.
7.5. Kommunikation, mediekontakter och kontakter med investerare
Vi är öppna och ärliga i vår kommunikation. Vår uppförandekod är tillgänglig för alla på Internet.
Det är viktigt för oss att våra kunder, investerare, leverantörer och andra externa parter känner till
vår syn på etisk affärsverksamhet och vad de kan förvänta sig av företaget.
Vi kommunicerar med företrädare för medierna på ett enhetligt sätt – med öppenhet och respekt. I
den mån det är möjligt informerar vi samtidigt våra medarbetare i samma utsträckning som vi
informerar medier och andra intressenter. Kommunikationen med medier, analytiker och
investerare sköts av avdelningen Corporate Communications/Investor Relations. Alla medarbetare
måste slussa vidare alla frågor från medier och investerare till denna avdelning.
7.6. Reklam, marknadsföring och försäljning
Våra strategier för marknadsföring, reklam och försäljning är etiska och följer alla tillämpliga lagar
och uppförandekoder.
Vi framställer våra produkter och tjänsters kvalitet och effektivitet på ett ärligt sätt. Jämförelser med
konkurrenter i länder där detta är tillåtet enligt lag är uteslutande faktabaserade.
13
UPPFÖRANDEKOD
7.7. Skydd av tillgångar
Vi skyddar alla tillgångar och all egendom samt alla resurser inom företaget på ett tillförlitligt sätt
och de används endast för företagets affärer och verksamhet. De får under inga omständigheter
användas för egen personlig vinning.
Vi behandlar våra affärshemligheter konfidentiellt, skyddar dem och använder dem inte för
ändamål som inte är förenliga medr vår verksamhet.
Företagsintern information om forskning och utveckling, produktion, kostnader, priser, omsättning,
vinster, marknader, kunder och affärsmetoder som tagits fram av oss är vår egendom och får inte
spridas externt såvida detta inte föreskrivs enligt lag.
7.8. Avtalsskyldigheter och dokumentationsstandarder
Vy uppfyller alla avtalsskyldigheter. Vi säkerställer att alla affärer sker enligt gällande rättsliga
bestämmelser och dokumenteras enligt gällande redovisningsstandarder.
Företagets bokföring är exakt och fullständig. Vi säkerställer att alla resultatrapporter, all
redovisning och alla räkenskaper upprättas och förvaras enligt gällande lagstiftning och de
standarder som tillämpas av företaget.
Vi dokumenterar samtliga affärstransaktioner på ett korrekt och fullständigt sätt. Vår
dokumenthantering omfattar upprättande, förvaring och förstöring av dokument. Vi sparar samtliga
dokument som är relevanta för verksamheten (inklusive elektroniska filer och mikrofilmer) under
lagstadgad tid.
Det är strängt förbjudet att införa felaktiga eller vilseledande uppgifter i Geberitkoncernens
räkenskaper och bokföringshandlingar. Våra medarbetare måste se till att inte överskrida sina egna
interna befogenheter och inte delta i verksamheter som leder till förbjudna handlingar.
7.9. Bedrägeri och stöld
Vi säkerställer att alla fall av bedrägeri, förskingring och stöld i samband med företaget omedelbart
rapporteras och utreds internt (överordnad, personalansvarig eller Integrity Line) och att berörda
personer i förekommande fall åtalas och avskedas. Även misstankar ska rapporteras omgående.
7.10. Insiderhandel och insideraffärer
Vi respekterar våra medarbetares rätt att investera och uppmuntrar ägande i företaget.
Alla medarbetare måste följa reglerna i gällande insiderlagstiftning. Det är förbjudet för våra
medarbetare att använda konfidentiell information som grund för handel med företagets eller ett
annat företags värdepapper för personlig vinning eller för en annan persons vinning.
14
UPPFÖRANDEKOD
Vi för inte vidare viktig, ej offentliggjord information till tredje part. Detta gäller även vänner,
släktingar, kunder eller leverantörer. Medarbetare som får tillgång till viktig, ej offentliggjord
information får inte använda informationen för att handla med värdepapper eller uppnå vinster på
andra sätt.
Brott mot dessa principer leder till stämning eller åtal.
7.11. Donationer, sponsring och bidrag till politiska partier och poster
Vi lämnar av princip inga bidrag till politiska partier, politiska organisationer eller enskilda personer
som innehar politiska ämbeten.
Politiskt obundna organisationer, t.ex. inom det sociala området eller miljöskydd, stöder vi med
gåvor och donationer i förnuftig, rimlig omfattning. Vid hjälpprojekt koncentrerar vi oss av
övertygelse framförallt på hjälp till självhjälp: vi tillhandahåller eget material och kunnande till
hjälpbehövande människor på plats. Därmed vill vi bidra till en förbättring av situationen på lång
sikt.
7.12. Internationella handelsrestriktioner och bojkotter
Vi håller oss helt till förbuden och kraven i alla internationella handelsbestämmelser.
Vi respekterar restriktioner och bojkotter avseende handeln på världsmarknaden som införts av
internationella organisationer som Förenta nationerna (FN).
Alla medarbetare måste känna till tillämpliga lokala och internationella bestämmelser som är viktiga
för deras arbete. Vi uppmanar våra medarbetare att kontakta en export- eller tullexpert eller den
interna juridiska avdelningen om de har frågor.
7.13. Totalitära regimer
Vi bryter av princip och övertygelse inte mot sanktioner och embargon som införts av FN.
Om ett land har klassificerats som en repressiv regim av FN prövar vi i varje enskilt fall om det
ligger i landets befolknings allmänna intresse att vi fortsätter att tillhandahålla produkter och
tjänster som förbättrar livskvaliteten för människor.
8.
Produktansvar
Vi ser förändringar på marknader, vetenskapliga framsteg och förändringar i samhället som
chanser att utveckla nya produkter, tjänster och processer. Samtidigt står omsorgen om
naturresurser i främsta rummet. Vi utvecklar innovativa och pålitliga produkter av hög kvalitet som
vi vill ska förbättra människors livskvalitet.
15
UPPFÖRANDEKOD
8.1. Produktansvar – skadesansvar
Under produktutvecklingen eftersträvar vi toppkvalitet. Därför utvecklar vi produkter som uppfyller
behoven hos våra kunder, avtalsparter och konsumenter på bästa möjliga sätt. För oss innebär hög
kvalitet att vi strävar efter att uppfylla våra krav på funktion, tillförlitlighet och säker användning på
bästa möjliga sätt. Det gör vi genom att följa nollfelsprincipen.
Produktutvecklarna ansvarar därför för att de utvecklade produkterna är säkra och användarvänliga
och uppfyller alla normer och lagkrav. Vi strävar efter att identifiera alla faror och utvärdera riskerna
i samband med användning.
Geberits produkter och tjänster medför i allmänhet låga risker för kundens hälsa och säkerhet.
Trots detta följer vi en förebyggande metod inom ramarna för den omfattande kvalitetsplaneringen
för att kontrollera och säkerställa att hälso- och säkerhetskraven för alla produkter följs hela vägen
från utveckling via godkännande, tillverkning och förvaring, till användning och kassering.
Vi garanterar säkerheten och att produkterna är lämpliga för sitt ändamål under hela livscykeln.
Våra medarbetare och kunder får en noggrann utbildning i detta.
Om det förekommer en förhöjd hälso- och säkerhetsrisk i samband med produkterna eller
användningen av dem ser vår tekniska redaktion till att denna information kommer kunderna
tillhanda på ett transparent sätt.
8.2. Immateriell egendom – patent
Företagets know-how och immateriella egendom är en betydande resurs som måste skyddas av
varje enskild medarbetare. Det föreligger sträng tystnadsplikt med avseende på immateriell
egendom och affärshemligheter. Immateriell egendom omfattar bland annat upphovsrätt, patent,
bruksmönster, design, varumärken och affärshemligheter.
Det är inte tillåtet för våra medarbetare att avslöja information om vårt tekniska, teknologiska och
affärsmässiga know-how för tredje part.
Omvänt så tillhör det vår företagspolicy att respektera tredje parts immateriella egendom och inte
göra intrång på andras patenträttigheter.
16
Download