Manus för föreläsning i Ekonomiska databaser

Lathund till Ekonomiska resurser, ht11
Länkar till resurserna finns i T4:s kursbibliotek.
Allmänna söktips:
Boolska operatorer används i olika former i alla databaser.
AND/OCH – sökning på alla ord.
OR/ELLER – sökning på något av orden.
NOT/INTE – söker inte på detta ord.
NEAR/NÄRA – orden ska förekomma i närheten av varandra, ex. i samma mening eller stycke.
Fras – markeras ofta med citattecken. OBS! Vissa databaser (ex. EUR-Lex) behandlar ord efter varandra
som fras.
Trunkering – ofta med en *, för sökning på sammansatta ord och ändelser, ex. skuld* skulder/skuldebrev/skuldsanering.
När välja vilken databas?
Associationsrätt: FAR Komplett, Bolagsverket, Karnov – kommentarer till Aktiebolagslagen, Zeteo –
lagkommentarer.
Skatterätt: FAR Komplett inkl. Skattenytt, Skatteverkets webbplats, Zeteo – Svensk skattetidning +
lagkommentarer, Karnov – lagkommentar till Inkomstskatt, IBDF, Kommissionens sida för skatt och tull.
Marknadsrätt: European competition law online, Kluwer competition law, EUR-Lex, Konkurrensverkets
webbplats, Konsumentverkets webbplats, Kommissionens konkurrensrättsliga sida.
Sök efter artiklar i: Artikelsök, Infotorg Juridik, LibHub och i tryckta register i tidskrifterna, se avdelning
för artiklar under söka på bibliotekets hemsida. Exempel tidskrifter: Balans och SkatteNytt (även i FAR
Komplett), Svensk skattetidning (även i Zeteo), Europarättslig tidskrift, Konkurrensverkets rapportserie,
NIR, Råd och Rön, Skat Udland : tidskrift for internationell beskatning.
Lagkommentarer i: Zeteo, Karnov, tryckta samlingar
Rättsfall: Infotorg Juridik, Zeteo, Karnov, EUR-Lex
HFD rättsfallsreferat i tryck i biblioteket 2011-, Regeringsrättens årsbok i tryck i biblioteket 1909(entréplan), urval Zeteo 1930-, Infotorg juridik 1960Kammarrätterna: referat i tryck i biblioteket 1977-1987 (entréplan), Zeteo 1977-1987, 2000-, Infotorg
juridik 1972-1987, 2000- , Karnov 1977-87, 1999- urval, 2011- samtliga, urval i lagrummet.
Böcker: Tänk på att många står i lånedisken, använd Lovisa för att söka. Ni kan också söka efter referenser
till böcker i Infotorg juridik, inkluderar sökning i böckernas innehållsförteckningar.
Karnov (access LU)
Följande avdelningarna är tillgängliga: Karnov, EU-rätt, Svensk juristtidning, Ny juridik, Aktiebolagslagen,
och Inkomstskatt. Det är möjligt att enbart söka i dessa delar av Karnov genom att välja dem på SÖKsidan.
Karnov innehåller bl.a. Aktiebolagslagen – en lagkommentar av Erik Nerep & Per Samuelsson och
Inkomstskatt – en djup kommentar av Arne Baekkevold m.fl. Kommentarerna finns i anslutning till varje
paragraf under ”kommentar” ( under ”info” länk till Karnovs lagkommentar). Kommentarerna finns även i
tryck i biblioteket.
Karnov – startsida: välj till tjänsterna – du kommer till sida SÖK
Sökrutan har två sökfunktioner:
Sök-knappen – söker i hela databasen, även det vi inte har tillgång till. OCH läggs till automatiskt mellan
orden, enligt hjälptext automatisk sökning på böjningar och ordsammansättningar (sökning på skuld ger
automatiskt träffar på skulder/skuldebrev/skuldsanering), men för att vara säker på att få med ändelser och
ordsammansättningar trunkera med *. Fras markeras med citattecken. Fler funktioner finns, se hjälptext
under frågetecknet.
Gå till-knappen – används när man vet exakt vad man vill ha, exakt lagparagraf, lagkommentar, rättsfall,
m.m. Skriv så likt den vedertagna beteckningen som möjligt, se exempel i hjälpen under frågetecknet.
ZETEO (Norstedts juridik, f.d. Sv. rikes lag på Internet; access LU)
Svensk skattetidning från 1990- återfinns under rubriken Artiklar i INNEHÅLL. Den finns i tryck i
biblioteket fr.o.m. 1934.
Lagkommentarer från Norstedts juridik under rubriken Litteratur i INNEHÅLL.
Sökning (fyra möjligheter):
1. Gå via INNEHÅLL och klättra neråt i hierarkin.
2. Gå direkt till på 1:a sidan, om man vet exakt vad man vill ha.
3. Direkt i sökfält på första sidan: OCH läggs automatiskt till mellan orden. Trunkering med * (för
skatt/skatteavdrag/skatteregel etc.). Utan trunkering söker databasen på ändelser, t.ex. skatt/skatter/skatten.
Fraser sätts inom citattecken.
4. Detaljerad sökning: Erbjuder mer finfördelade sökmöjligheter, bl.a. att söka på en viss informationstyp,
ex. artiklar. Hittas under SÖK.
Sökresultatet är uppdelat på informationstyp, källa och datum. Avgränsa genom att välja någon av dem.
Externa webbkällor: material från myndigheter, ex. Bolagsverket och Skatteverket, kan inkluderas i
sökningen.
FAR Komplett (access LU)
Redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Under Om Far Komplett – detaljerad information om
innehållet.
Innehåller SkatteNytt, från 1986 (i biblioteket från 1951) och Balans, från 1975- (OBS! De allra nyaste
numren finns inte i databasen däremot i tryck i biblioteket i bibliotekariens rum.)
Sökning (två möjligheter):
1. Gå via INNEHÅLL och klättra neråt i hierarkin.
2. Direkt i sökfält överst på sidan. Enskilda ord kombineras automatiskt med OCH, trunkeringstecken *,
frassökning med hjälp av citattecken. Bra sökhjälp under Hjälp i övre listen.
Europa - EU:s webbportal (http://europa.eu)
Avdelningen Politik och verksamhet – politikområden är en ämnesingång till hela Europa-portalen. För att
hitta bolagsrätt – välj Inre marknaden - gå till kommissionens webbplats för den inre marknaden under
flik Läs mer - välj business environment. (alt. sök Google: site:europa.eu ”company law”)
Rapid (http://europa.eu/rapid/): databas med EU:s pressmeddelanden, vissa beslut från kommissionen
publiceras enbart här (dokumentbeteckning IP).
EU:s rättsfall och lagstiftning
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm, via Kursbibl. + på EU:s webbportal - publikationer och lagstiftning)
EUR-Lex är flerspråkig. Möjligt att visa två språkversioner samtidigt.
Sökning: via Enkel sökning. Om du har ett dokumentnummer, ex. EUT, direktiv eller målnummer – välj
Hänvisning till dokument. För friare sökning välj Sökord eller begränsa till dokumenttyp, ex. Lagstiftning
eller Rättspraxis.
Sökhjälp i anslutning till sökformuläret. Trunkering med *, ord tillsammans behandlas som fras, komma
mellan orden ger träff på något av orden. För att söka på båda orden – sätt orden på varsin rad. Välj att söka
i titel (ibland inga träffar) eller i titel och text.
Bra att veta: kommissionens beslut i konkurrensärenden finns under rubriken lagstiftning eftersom de
publiceras i EUT serie L tillsammans med förordningar och direktiv. De bibliografiska uppgifterna för
varje dom innehåller hänvisningar till doktrin.
Curia, EU-domstolens databas (http://curia.europa.eu/, via Kursbibl. + på EU:s webbportal - Institutioner)
Domar från 17 juni 1997 + ännu inte avgjorda mål. Länkar till relaterade dokument saknas och
hänvisningar till doktrin finns i separat publikation (jfr EUR-Lex).
2
Här finns information om domstolen angående behörighet och förfarande, årsrapport och nyheter.
Här även databas över nationell- och internationell rättspraxis.
Den tryckta rättsfallssamlingen (primärkälla) på svenska och engelska finns i korridoren på 2. vån. i
biblioteket. Förkortas REG före Lissabonfördraget, REU efter Lissabonfördraget.
OBS! Motsvarande text i alla språkversioner har samma sidnumrering i både rättsfallssamlingen och EUT,
därför är praxis att man hänvisar till den svenska versionen när man skriver på svenska.
Europiska kommissionen – Skatt och tull (fri resurs, länk via Kursbiblioteket). Den innehåller även
databaser ex. Taxes in Europe. Du hittar forskningsrapporter och andra dokument under rubrik ”taxation general information” .
Europeiska kommissionen – Konkurrens (fri resurs, länk via Kursbiblioteket)
Enbart försida på svenska, välj engelska för uppdaterad startsida.
Strukturerad ämnesvis: Konkurrensbegränsningskontroll, Företagskoncentrationer, Karteller,
Liberalisering, Statligt stöd, Internationellt. Under respektive avd. finns bl.a. översikter, nyheter, EUT,
lagstiftning (även meddelanden och riktlinjer), rättsfall, statistik, rapporter
Från startsidan finns också avdelningar för olika ekonomiska sektorer.
Möjlighet att söka rättsfall: sökmotor finns på engelsk startsida till vänster och under respektive område –
rubrik cases. Om du vill begränsa sökningen till ekonomisk sektor, klicka på select och välj område från
lista.
Överlappar delvis innehållet i databasen European Competition Law Online. Fördel webbplats: fritt
tillgänglig. Fördel databas: bättre sökmöjligheter.
EU competition law online (Access: Juridicum, under arbetstid)
Material från EU-kommissionens konkurrensrättsliga webbsida + material från privata förlag +
internationell lagstiftning + tidskriften e-Competitions – artiklar med analyser av nationella högsta
instansavgöranden relaterade till EU:s lagstiftning.
Sökning: välj i vänstra ramen - söka i hela databasen eller i enskilda delar. Trunkering *. För att
kombinera ord använd AND/OR/NOT. Ord efter varandra behandlas som en fras. Sökinstruktioner
under ”i”. Sortera resultatet efter exempelvis typ av material och årtal.
Kluwer Competition law (Access: LU)
Här hittar man t.ex.:
E-böcker: Competition law of the European Community/ Van Bael & Bellis 2010
Tidskrifter: Common market law review, World Competition, e-competitions
Kommentar: Antitrust law: Hovenkamp, Areeda, En av de viktigaste kommentarerna om konkurrensrätten
i USA. Avancerad sökfunktion finns.
IBFD – International Bureau of Fiscal Documentation (Access: LU)
Om skatt ur ett internationellt perspektiv.
Välj IBFD Tax Research Platform för att söka i databasen.
Innehåller bl. a News, Country Surveys, Analysis, Treaties, Models, EU Law, Administrative
Documentation , International Organizations Documentation, Tax Treaty Case Law, ECJ Case Law, IFA
Cahiers (ebok), tidskrifterna: Bulletin for International Taxation , European Taxation, International
Transfer Pricing Journal, International VAT Monitor, World Tax Journal och Glossary
3
OECD iLibrary (Access: LU)
Fulltext av böcker, tidskrifter och statistik publicerade av OECD. Mycket är inte tillgängligt förrän 1983.
Böcker tillgängliga i fulltext fr.o.m. 1998. Innehåller ex. OECD Journal of Competition Law and Policy
Sökning: Ord kombineras automatiskt med OCH, fras inom citationstecken.
Bolagsverkets webbplats (www.bolagsverket.se)
Webbplatsen innehåller information om regler för företagsformer och föreningar, företagsregistreringar,
årsredovisningar, företagsinteckningar o.dyl.
I Näringslivsregistret (i menyn till vänster) kan man utan kostnad söka företags organisationsnummer och
information om försäkringsförmedlare. Mot betalning får man fler uppgifter om företagen.
Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se)
Sökning: I högra hörnet finns Innehåll A-Ö. I sökrutan gäller: databasen lägger till OCH mellan orden. ,
automatisk trunkering. När du har sökt kan du välja att begränsa resultaten till en specifik avdelning.
Under rubrik Rättsinformation finns bl.a. ställningstaganden (styrsignaler), rättsfall, författningar,
föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och handledningar.
Konkurrensverkets webbplats (www.konkurrensverket.se)
Sökning: automatisk trunkering, orden kombineras automatiskt med OCH, frassökning med citattecken,
(möjligt att använda boolska operatorer AND/OR/NOT).
På webbplatsen information om Konkurrens och upphandling med länkar till beslut och avgöranden,
under konkurrens finns ordlista med definitioner (även under upphandling), Beslut och diarium –
Konkurrensverkets diarium, med alla registrerade ärenden sen 1998.
Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se)
Sökning: Sökruta på första sidan - Trunkering *, orden kombineras automatiskt med OCH, frassökning n
Marknadsdomstolens webbplats (http://www.marknadsdomtolen.se)
På domstolens webbplats finns avgöranden fr.o.m. 2000, interimistiska beslut fr.o.m. 2010, inkomna
ärenden.
I Infotorg Juridik (access LU) finns Marknadsdomstolens avgöranden i fulltext fr.o.m. år 1978 och
rubriker fr.o.m. år 1971. I Zeteo från 2000, i Karnov från 1984.
I tryck i biblioteket från 1971-.
/Annika Hellbring, Anna Wiberg, Gunilla Wiklund, 2011-10-24
4