energisnålt passivhus

advertisement
Sida 1 av 2
ENERGISNÅLT PASSIVHUS
Vill du flytta till ett miljömedvetet boende som uppfyller kraven för det
hållbara samhället? Nu bygger vi 45 lägenheter inom bostadsområdet
Brandstationen Kävlingevägen som uppfyller kravet passivhusstandard.
Vad är ett passivhus?
Ett passivhus är ett hus som byggs så att energiförlusterna minimeras. Att bygga ett passivhus
innebär till stora delar att man fokuserar på ett tätt
och välisolerat hus, det vill säga ett hus som inte
släpper ifrån sig energin genom klimatskalet.
Genom att bygga så tätt som är tekniskt möjligt
förhindras energiläckagen från huset. På så sätt
behöver nästintill ingen energi tillföras för uppvärmning. Radiatorer blir därför onödiga och det
täta klimatskalet/ytskiktet förhindrar även att kallras uppstår vid fönster och väggar. Det lilla uppvärmningsbehovet tillgodoses genom solinstrålning och från aktiviteter som sker i lägenheterna.
Människor avger värme, liksom hushållsmaskiner
och belysning. Den uppvärmda luften värmeväxlas
så att värmen kan återanvändas i huset. Värmeväxlaren leder in frisk luft utifrån som då värms av
inneluft som är på väg ut. När de passerar varandra överförs cirka 80 % av värmen till den ingående luften från den utgående.
På taken anläggs cirka 500 m2 solceller vilka beräknas kunna producera ungefär 60 000 kWh solel
per år.
Varför vi bygger passivhus
Ett mänskligt samhälle fungerar som en del i det
omgivande ekosystemet. Vi är beroende av de resurser jorden förser oss med. Att bygga passivhus
bidrar till att minska påfrestningarna på ekosystemet och ger dessutom många fördelar för de som
bor i husen.
- Lägre kostnader för uppvärmning då värmeför
lusterna är minimala.
- Renare luft genom frisk renad tilluft
- Inget obehagligt drag och kallras som kan finns i
konventionella hus.
- Möjlighet till friare möblering eftersom det inte
förekommer kallras från fönster samt att radiatorer inte krävs i passivhus.
Krav för passivhus
Passivhus är en standard med olika krav som
måste uppnås för att byggnaden ska kunna kallas
passivhus. Exempelvis får värmeförlusterna inte
överstiga 15 W per kvadratmeter vid en innetemperatur på 21 grader och en utetemperatur på 8
minusgrader i Lund. Lägre norr ut i Sverige är den
dimensionerade utomhustemperaturen lägre på
grund av ett kallare klimat.
Sida 2 av 2
FRÅGOR OCH SVAR OM PASSIVHUS
Vad är viktigast att tänka på när man bygger
passivhus?
Tätheten. Den totala otätheten i fasadskalet för
ett enfamiljshus får inte överstiga storleken av en
handflata. I konventionella hus ligger gränsen på
två till tre handflator. Det är också oerhört viktigt
att samtliga aktörer i byggprojektet samarbetar
effektivt och har kunskap om de krav som ställs på
ett passivhus.
Hur får man värme i ett passivhus utan element?
Genom användande av hushållsapparater och
kroppsvärme från de boende, samt en värmeväxlare som återvinner värmen i huset. Värmeväxlaren leder kanaler med frisk luft utifrån förbi kanaler
med använd luft inifrån. När de passerar varandra
går 80 % av värmen över från den använda till den
friska luften.Under den kallaste delen av året används istället vattenburna värmeslingor som gjutits
in i golven närmast ytterväggarna.
Hur får man varmvatten i ett passivhus?
Genom varmvattenberedare precis som i vanliga
hus. Den tillskottsenergi som behövs i kvarteret
Brandstationen får vi genom fjärrvärme.
Hur gör man för att det inte skall bli för kallt om
man är borta en längre tid på vintern?
Temperaturen kan sjunka några grader om man är
borta några veckor, men väl hemma igen
tar det inte lång stund förrän luften är uppvärmd.
Hur får jag varmare i lägenheten?
Vi ser till att lägenheten håller minst 21 grader
men det är viktigt att du håller innerdörrarna öppna så att värmen sprids i lägenheten.
Kan man vädra i ett passivhus under vintertid?
Ja. Lämpligast är att göra det intensivt under en
kort stund genom att öppna fönster och dörrar
men det gäller även för vanliga hus men vädra
inte i onödan.
Hur regleras värmen under sommaren då
friskluften är varm samtidigt som frånluften blir
uppvärmd av boende och elektronik?
Sommartid värmeväxlas inte luften. Ventilationsaggregatet har en förbikopplingsfunktion som kan
användas. Man tar alltså in sommarluften direkt.
Sommarklimatet i ett passivhus blir oftast som i
andra hus, men den tjocka isoleringen och lufttätheten kan givetvis användas för att få ett svalare
hus om man planerar för det. (solavskärmning,
solskydd).
Är det soligt och varmt på sommaren så dra gärna
för gardinerna så att det inte är varmare än nödvändigt när du kommer hem.
Är det speciella hushållsapparater i ett passivhus?
A++ klassade vitvaror är en självklarhet för de
flesta leverantörer idag. De är tillräckligt bra.
Download