Villkor – Familj inom ICA Banken

1 (1)
Villkor – Familj inom ICA Banken
Juli 2008
Registrering av Familj inom ICA Banken innebär
att de personer som registrerats kan erhålla särskilt framtagna rabatter och/eller andra förmåner.
Registrering av Familj inom ICA Banken är kostnadsfri.
1. Förutsättningar för registrering som Familj
För att registrera Familj måste minst två personer
omfattas av anmälan. Minst en person måste vara
över 18 år. Denne kan inte vara barn eller syskon
till andra som skall omfattas av Familj. Vid två
vuxna i Familjen måste dessa vara folkbokförda på
samma adress i Sverige. Barn kan vara registrerade
i Familj upp till och med 20 års ålder även för det
fall barnet har annan svensk folkbokföringsadress
än vuxen Familjeregistrerad.
Butiksreklam, ICA AB REKUSN1078 2008.06 Art nr 60 Utg 1
2. Banksekretess
De personer som registrerar sig som Familj kan
komma att erhålla uppgifter, som omfattas av
banksekretess, om att andra inom Familjen har ett
avtalsförhållande med ICA Banken. Banken lämnar
inte ut annan uppgift än huruvida ett avtalsförhållande finns med Banken.
3. Behandling av personuppgifter
Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt
dokumentera Familjeregistrerads kommunikation med Banken. Banken avser att behandla
Familjeregistrerads personuppgifter i syfte att
administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter
samt att genom marknadsföring lämna information om egna, koncernens (ICA AB) samt särskilt
utvalda samarbetspartners varor och tjänster, vilket också kan innebära behandling för att utgöra
underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.
Personuppgifter lämnas dock inte ut utanför ICA
AB-koncernen, utom för behandling för Bankens
räkning – av bolag med verksamhet såväl inom
som utom EU och ESS området - och då enligt
särskilt avtal med sekretessåtaganden. Även inom
ICA AB-koncernen sker överföring endast enligt
särskilda avtal med sekretessåtaganden. Reklam
och förmånserbjudanden bifogas normalt utskick
av kontoutdrag. Familjeregistrerad kan skriftligen
till Banken anmäla att han eller hon motsätter sig
behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring. Bankens kundregister och andra uppgifter
Banken har om Familjeregistrerad skyddas av
banksekretess enligt 1 kap 10 § lag om bank- och
finansieringsrörelse (2004:297). Detta innebär att
Banken inte obehörigen får röja dessa uppgifter.
Familjeregistrerad har rätt att från Banken få information om behandlingen av de personuppgifter
som berör Familjeregistrerad. Banken kommer på
Familjeregistrerads begäran eller på eget initiativ
rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
4. Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera villkoren samtycker Familjeregistrerad till behandling av personuppgifter som
beskrivits i föregående punkt.
5. Ändring av villkoren för Familj inom
ICA Banken
Ändring av dessa villkor ska ha verkan gentemot
Familjeregistrerad två månader efter det att Banken
i vanligt brev till en vuxen Familjeregistrerad, under
den adress som är känd för Banken, avsänt meddelande om ändringen.
6. Avregistrering
Banken förbehåller sig rätten att, med automatik,
avregistrera personer i Familj inom ICA Banken,
när förutsättningarna enligt punkt 1. ovan inte längre
är uppfyllda.
7. Uppsägning av registrering inom Familj
Registreringen kan sägas upp av var och en som
är registrerad i Familj inom ICA Banken, samt av
Banken. För Bankens del ska uppsägning ske skriftligen, för registrerads del skriftligen, säker e-post eller
per telefon. Familjeregistrerad äger rätt att säga upp
registreringen med omedelbar verkan.