Verksamhetsberättelse för ICC

advertisement
Verksamhetsberättelse för ICC-gruppen för år 2008
ICC står för ”International Criminal Court” och på svenska internationella
brottmålsdomstolen. Amnestys arbete för ICC bedrivs inom ramen för arbetet mot straffrihet
för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. ICC-gruppen, liksom Amnesty i stort, arbetar
främst med universell ratificering och implementering av ICC:s stadga, Romstadgan, samt
även med information om ICC och stöd till ICC:s arbete m.m. Gruppen arbetar även med
vissa andra frågor som rör arbetet mot straffrihet och för universell jurisdiktion.
ICC-gruppen (som är en undergrupp till juristgruppen i Stockholm) har under året haft i
genomsnitt ca 10 aktiva medlemmar och gruppens möten har ägt rum var tredje vecka på
Advokatfirman Bastling & Partners kontor i Stockholm. Gruppens sammankallande under
våren 2008 var Anna Dahlbäck och Linda Billfalk. Efter sommaren tog Esther van Zadel över
som sammankallande för gruppen; hennes email är [email protected]
När det gäller ratificering av Romstadgan, har gruppen under 2008 arbetat särskilt med fyra
utvalda länder: Filippinerna, Indien, Nepal och Thailand. Under året företog Linda Billfalk en
resa till Indien för att, i samarbete med indiska sektionen, verka för en ratificering av
Romstadgan. Löpande kontakter har även hållits med bland annat UD, ICC-koalitionen,
Amnestys sektioner i respektive land och Amnestys internationella sekretariat i London.
Utöver arbetet med de utvalda länderna, har gruppen inom ramen för ICC-koalitionens s.k.
månadens landaktioner skrivit brev till vissa andra stater och uppmanat dem att ratificera
Romstadgan. Kontakt med svenska UD har även tagits angående bland annat ratificering av
den s.k. försvinnandekonventionen och bidrag till ICC:s brottsofferfond.
När det gäller implementeringen av Romstadgan i svensk rätt och andra frågor om svensk
lagstiftning och praxis, har gruppen bland annat skrivit brev till justitieminister Beatrice Ask
och ett yttrande till Folkrättskommittén inom Förvarsdepartementet angående bristen på
implementering av Romstadgan i svensk rätt, skrivit brev till bland annat Riksåklagaren mot
utlämning av en folkmordsmisstänkt rwandisk medborgare till Rwanda, arbetat med
rapporten ”Sweden: End impunity through universal jurisdiction” (som publicerades i februari
2009) samt medverkat i TV8:s Världen i fokus. Vidare har gruppen haft löpande kontakt med
Amnestys svenska och internationella sekretariat, med ett flertal riksdagspartier, med
Justitiedepartementet samt med de poliser och åklagare som arbetar med grova internationella brott
Information om ICC har under året varit en annan del av gruppens arbete. Allmänna föredrag
om ICC och gruppens arbete har hållits på Södertörns högskola, på Stockholms universitet
och i Göteborg vid ett seminarium anordnat av juristgruppen i Göteborg. Gruppen har även
planerat för en filmvisning och debatt på biografen Tellus. I internutbildningssyfte har
gruppen haft besök av dels rådman Runar Viksten från Stockholms tingsrätt som talade om
domen mot Jackie Arklöv och tillämpningen av brottsbalkens bestämmelse om folkrättsbrott,
dels Ingemar Isaksson som är ny chef för Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission.
Anna Dahlbäck och Linda Billfalk är vidare medlemmar i Amnestys internationella
arbetsgrupp "Working Group on International Justice", där arbetet mot straffrihet, inklusive
arbetet för universell ratificering och implementering av Romstadgan, samordnas med det
internationella sekretariatet i London. Utöver Lindas ovan nämnda resa till Indien, deltog
Anna och Linda i november månad i Amnestys kampanjkonferens och ICC:s
stadgepartsförsamlingsmöte i Haag.
Mer information om gruppens arbete finns på hemsidan: www.amnesty.se/icc.
Download