Idrott och hjärtat - SISU Idrottsutbildarna

advertisement
Idrott och hjärtat
Grundkurs idrottsmedicin juni 2014
Jacob Werner
överläkare
VO Medicin Visby
Simtränare Wisby SS
Piermario Morosini
Miklos Feher
Antonio Puerta
Bra med fysisk aktivitet
• Betydande hälsovinster för befolkningen som
helhet
• Diabetes, vikt, blodtryck, blodfetter, bentäthet, osv.
• För ett fåtal överväger riskerna vid
tävlingsidrott
Disposition
•
•
•
•
•
Plötslig hjärtdöd (SCD) översikt
Orsaker till SCD
Hjärtscreening?
Idrottshjärtat
Idrott vid hjärtsjukdom
Plötslig hjärtdöd (SCD) <35 år
•
•
•
•
Förekomst: 1-3 / 100 000 / år, ökar ej
Vanligare hos män
SCD >90% av all plötslig död
90% av idrottare som dör plötsligt, dör i smb med
idrott
• Tävlingsidrottare har 2,8 ggr högre risk för SCD än
andra (pga underliggande hjärtsjukdom)
SCD orsaker <35 år
•
•
•
•
•
•
30% Hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)
20% Rytmrubbning
20% Hjärtinfarkt (>30 år)
10% Hjärtmuskelinflammation
10% aortadissektion/ruptur
10% klaffar, onormala kranskärl, hjärtmissbildningar
• >35 år: nästan bara hjärtinfarkt
Wisten
Wisten
etetalal
Symtom förebådande SCD
• 20-50% har symtom innan dödsfallet,
bagatelliseras ofta
• Ansträngningsutlöst:
– Svimning/yrsel
– Bröstsmärta
– Andfåddhet
– Hjärtklappning
• Infektioner
Hypertrof kardiomyopati HCM
•
•
•
•
Dominant ärftlig; 30% ingen familjeanamnes
Förekomst 0.2%
Förtjockning av vänsterkammarväggen
Arytmier, utflödesobstruktion,
fyllnadsstörning
• 90% har patologiskt EKG
Arytmogen högerkammarkardiomyopati
ARVC
• Förekomst: 1:1000 – 1:5000
• Dominant ärftlig
• Fettinlagring och bindvävsomvandling
• Arytmier, hjärtsvikt
Rytmrubbningar
• Långt QT-syndrom, WPW-syndrom,
Brugadasyndrom, Familjär katekolaminerg
ventrikeltakykardi, etc.
• Hjärtklappning, svimning
• Oftast EKG-förändringar
Kranskärlssjukdom
• Kärlkramp, hjärtinfarkt
• Vanligaste orsaken till plötslig död >35åå
• Plötslig död vanligare debutsymtom ju yngre
• Rökning, diabetes,
blodtryck, blodfetter,
inaktivitet, midjemått…
Onormalt avgående kranskärl
• Medfödd missbildning
• Förekomst ca 0.3%
• Kompression mellan kroppspulsådern och
lungpulsådern
• Hjärtinfarkt, arytmier
RCA
Aortadissektion/-ruptur
Marfan syndrom
• Dominant ärftlig;
25-50% ny mutation
• 1:10 000
• Bindvävssjukdom
• Linsluxation, trattbröst,
överrörliga leder,
pneumothorax, bråck,
skolios, m.m.
• Aortadilatation och
-dissektion/-ruptur
Hjärtmuskelinflammation
Myokardit
• Luftvägsinfektion /
influensa / magsjuka
föregår
• Oftast virus
• Trötthet,
hjärtklappning,
andfåddhet, svimning
• Arytmier, hjärtsvikt
• Ej idrott 6 mån
(perikardit 3 mån)
Råd vid infektion
• Undvik träning/tävling vid pågående infektion
•
•
•
•
Förlänger / förvärrar infektionen
Risk för komplikationer, hjärtpåverkan
Ökad skaderisk
Nedsatt prestation (”Det bästa som kan hända är ett dåligt
resultat”)
• Feber, allmänpåverkan, muskelvärk, magsymtom
• Halsont gräns
• ”Sunt förnuft”
• OBS! Skolidrott, etc.
Commotio cordis ”hjärtskakning”
• Måttligt hård stöt mot bröstet
• Baseboll, hockey, kollisioner/slag
• Ej kontusion
• Orsakar ventrikelflimmer
• Känslig fas i repolarisationen
just före T-vågsmax
• Snabb defibrillering, HLR
Defibrillator
Hjärtscreening
• Hitta allvarliga sjukdomar som utgör hinder för
fortsatt tävlingsidrott
• Ex HCM
• Hitta mindre allvarliga sjukdomar som medför
behov av åtgärder
• Ex ansträngningsutlöst astma, högt blodtryck
• Tillfälle att informera om hälsa, kost,
infektioner…
ICD - implanterbar defibrillator
Aborted SCD Anthony van Loo
Hjärtscreening
• Italien: Lag sedan 1971
• Anamnes, status, EKG
• På elitnivå: + hjärtultraljud
• USA: Ofta årlig screening vid collegeidrott
• Anamnes, status (ej EKG)
• Europa: ESC-rekommendationer 2005
• Screening av alla tävlingsidrottare
90%
10%
1-2 %
ESC: Eur Heart J
2005;26;516-24
HCM, ARVC, (CAD)
Figure. Annual Incidence Rates of Sudden Cardiovascular Death in Screened Competitive Athletes and
Unscreened Nonathletes Aged 12 to 35 Years in the Veneto Region of Italy (1979-2004)
Corrado, JAMA, 2006;296:1593-1601
Screening – för och emot
MOT
FÖR
• Friska barn och
ungdomar
diskvalificeras från
tävlingsidrott – falskt
positiva
• Stora kostnader
• Kräver väl utvecklad
organisation
• Räddar liv
• ”Highly visible events”
• Relation mellan idrott
och plötslig död
• Acceptabla åtgärder för
att förebygga plötslig
död
Hjärtscreening - Sverige
•
•
•
•
RF 2014: Screening av elitidrottare
Från juniorelit >16 år
Anamnes, status, EKG
Särskilt angeläget vid kontrakterade idrottare,
motsvarande anställning
• Föreningar, förbund ansvarar
• frågeformulär
Riksidrottsförbundet
Vidare utredningar
• Hjärtultraljud
• Arbets-EKG
• Bandspelar-EKG
•
•
•
•
•
Kranskärlsröntgen
MR hjärta
Hjärtmuskelbiopsi
Elektrofysiologiska tester
Genetisk analys
EKG hos idrottare
•
•
•
•
•
•
OBS: Betydligt
Ökade amplituder
ovanligare hos
kvinnor
Inkomplett RBBB
Tidig repolarisering (hög ST-avgång)
Sinusarytmi, bradykardi
AV-block I och II (Mobitz typ 1)
ST-höjningar + T-neg V1-V4 hos svarta och
personer med afrikanskt ursprung
Idrottshjärtat
• Fysiologisk respons på (uthållighets-)träning
• Symmetrisk förstoring av hjärtat
• Ibland svårt att skilja från hypertrof
kardiomyopati
Tävlingsidrott vid
kranskärlssjukdom
• Känd kärlkramp, hjärtinfarkt
• Pat med hög risk
bör testas (A-EKG,
etc)
•
•
•
•
•
•
•
Blodtryck
Ålder
Kön
Rökning
Kolesterol
Ärftlighet
Diabetes
Riskvärdering
• Låg risk
– <55år, normal vänsterkammarfunktion, normalt
Arbets-EKG, ej kammararytmier, inga signifikanta
förträngningar på kranskärlsröntgen
• Hög risk
– Någon/några av ovanstående
• Årlig omvärdering

Definitiv IHD +
hög risk:

Ingen
tävlingsidrott
 Definitiv IHD +
låg risk:

1A-B
 Ingen IHD + hög
risk-score + neg
Arbets-EKG:

Individuell
bed. Ej
extrem sport
Mitchell et al, Task Force 8, Classification of sports; JACC; 2005;45;1364-7
Men…
•Måttlig fysisk aktivitet rekommenderas till alla!!
Wilbert-Lampen U NEJM 2008; 358:475-83
Wilbert-Lampen U NEJM 2008; 358:475-83
Take home message
• Plötslig hjärtdöd är mycket ovanligt men
ibland möjligt att förebygga
• Var uppmärksam på symtom
• Svimning, andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning
• Idrotta ej vid pågående infektion
• Hjärtundersökning av ”elitidrottsmän/kvinnor”
• Hjärtsjuka ska rådfråga läkare innan
tävlingsidrott.
• Motionsidrott är bra för ”alla”.
Download
Random flashcards
Create flashcards