Begreppslista - Svenska kyrkan Malmö

advertisement
Begreppslista
Att själv identifiera och definiera sig Var och en har rätt att själv bestämma hur man vill
identifiera sig. Ingen utomstående kan sätta en etikett såsom ”queer”, ”transperson” eller
”homosexuell” på någon utan att den personen själv kallar sig för det.
Vad är sexuellt och vad är det inte? I flera av begreppen nedan finns ordet "sex" med,
dock handlar många av begreppen inte om sex eller sexuell läggning. Begreppen är oftast
översatta från engelska och där "sex" också betyder "kön". Transsexualism, till exempel,
handlar inte alls om sex eller sexuell läggning utan om en persons könsidentitet.
Asexuell/Asexualitet En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner
sig inte intresserad av sexuella relationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller
heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder,
för vissa är det en sexuell läggning (hör dock inte i lagens mening till sexuella läggningar).
Bisexuell/Bisexualitet En person som är bisexuell har förmågan att sexuellt och/eller
emotionellt bli intresserad av både kvinnor och män. Det finns flera sätt att vara bisexuell
på, vissa blir förälskade i motsatt kön och är sexuellt intresserade av båda könen medan
för andra varierar intresset för relationer och/eller sexuella kontakter över tid etc. Detta är
en sexuell läggning.
Cis-person En person vars biologiska, sociala, mentala och juridiska kön är detsamma.
”Cis” kommer ifrån latin och betyder ”på samma sida”.
Den Könsneutralt pronomen som vissa transpersoner känner sig hemma med att använda.
Drag-king En person som klär sig som man, ofta på ett överdrivet sätt, i syfte att
underhålla eller manifestera en politisk poäng. Är oftast inte en transidentitet.
Drag-queen En person som klär sig som en kvinna, ofta på ett överdrivet sätt, i syfte att
underhålla eller manifestera en politisk poäng Är oftast inte en transidentitet.
FTM "Female to Male" = "kvinna till man". Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön
personen har/hade biologiskt och vilket kön personen i nuläget har/uppträder som. I detta
fall någon som fötts som biologisk kvinna som numera är/uppträder som man.
Genus En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt
konstruerat. Är en beskrivning och teoribildning om kön.
Han Könskodat pronomen som de flesta män (cis och trans) känner sig hemma med att
använda.
Hen (henom) Könsneutralt pronomen som vissa transpersoner (och vissa andra) känner sig
hemma med att använda.
Heterosexuell/Heterosexualitet En person som är heterosexuell har förmågan att bli
sexuellt och känslomässigt intresserad exklusivt av personer av ett annat kön. Detta är en
sexuell läggning.
Heteronormativitet Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är
intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande
och/eller onormalt. Det förutsätts att det kön som du ser ut att tillhöra också är det som
du känner dig som. Kan vara både medveten och omedveten. Detta är en social norm.
Homofobi är fientlighet eller rädsla för homosexuella, homosexualitet, homosexuella
handlingar, hbt-kultur eller andra företeelser kopplade till normbrytande sexuell läggning.
Kan uttryckas medvetet eller omedvetet.
Homosexuell/Homosexualitet En person som är homosexuell har förmågan att bli sexuellt
och känslomässigt intresserad enbart av personer av samma kön som en själv. Detta är en
sexuell läggning.
Homonormativitet Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är
enbart intresserade av män och kvinnor enbart intresserade av kvinnor samt att allt som
inte är på detta sätt är avvikande och/eller onormalt. Kan vara både medveten och
omedveten, och göra att till exempel bisexuella eller transpersoner blir osynliggjorda i
hbtq-sammanhang. Detta är en social norm.
Hon Könskodat pronomen som de flesta kvinnor (cis och trans) känner sig hemma med
att använda.
Intergender En person som är intergender definierar sig som att befinna sig mellan, i båda,
eller bortom de traditionella könsrollerna. Detta kan vara en könsidentitet.
Intersexuell/Intersexualism Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser (DSD) samlas
under detta begrepp. Kortfattat, en person med ett medfött tillstånd i vilket
könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens
utveckling är ”atypisk”. ”Inter” betyder
”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön” på latin. Intersexuell betyder således
”mellan könen”. Detta kan vara en könsidentitet.
Kön Vilket kön en person har kan bara den bestämma. Det som spelar roll är vilket/vilka
kön en själv känner att man har.
Könskorrigering Procedur som många transsexuella vill genomgå. En transsexuell person
byter alltså inte kön (utom juridiskt sett) utan korrigerar sitt biologiska och juridiska kön
så att det stämmer överens med personens mentala kön.
MTF "Male to Female" = "man till kvinna". Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön
personen har/hade biologiskt och vilket kön personen i nuläget har/uppträder som. I detta
fall någon som fötts som biologisk man som numera är kvinna.
Queer/Queerteori Kan dels vara en syn på samhället där normer kring kön och sexualitet
ifrågasätts och dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga normer ska vara
hindrande för deras liv. Detta är en syn på samhället och/eller ett sätt att leva, det kan vara
en könsidentitet och/eller ett sätt att vara sexuell.
Transfobi är fientlighet eller rädsla för transpersoner, könsöverskridande eller andra
företeelser kopplade till normbrytande könsidentitet och/eller könsuttryck. Kan uttryckas
medvetet eller omedvetet.
Transgender Engelskt uttryck som kan översättas till ”transperson” på svenska.
En
person kan kalla sig transgenderist, det är en könsidentitet som vanligtvis är synonym med
intergender.
Transperson Ett samlingsbegrepp som vanligtvis avser individer vars könsidentitet
och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer
sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. Bara den som själv
identifierar sig som transperson är det. I begreppet ingår vanligtvis intergenderpersoner,
transsexuella och transvestiter och andra som bryter normer kring kön.
Transsexuell/Transsexualism En person som har en könsidentitet som inte stämmer
överens med sitt biologiska eller juridiska kön (om könskorrigering ej har gjorts). Är en
medicinsk diagnos och kan vara ett sätt att identifiera sig. ”Trans” betyder ”över till andra
sidan” på latin och ”sexus” betyder “kön” på latin. Transsexuell betyder således ”över till
andra sidans kön”.
Transvestit/Transvestism En person som är transvestit vill tidvis, ofta eller alltid ikläda sig
eller använda sig av ett annat köns kläder och/eller andra attribut i syfte att utrycka sin
könsidentitet. Är ett könsrollsuttryck. ”Trans” betyder ”över till andra sidan” på latin och
”vestis” betyder “kläder” på latin. Transvestit betyder således ”över till andra sidans
kläder”.
Download