Temperaturtagning - praktiska riktlinjer

advertisement
Upprättad:
Reviderad:
2012-03-20
/acw
Temperaturtagning - praktiska riktlinjer
Utfärdad av: Agneta Stenholm
Lena Alström
Godkänd av: Rune Wejstål
Granskad av: Lars Hagberg
Godkänd datum: 2012-03-20
Inledning
Mätinstrumenten för temperaturtagning har utvecklats sedan Fahrenheit
uppfann kvicksilvertermometern 1714. Idag är den förbjuden i Sverige.
Istället används termometrar med elektronisk styrd mätmetod eller
infrarött ljus. Enligt beslut på Ledningsgruppsmöte 050405 för
verksamhetsområde Infektion SU/Östra ska temperaturtagning ske via
örontemperaturmätning. Urin- och rektal temperaturmätning är de
alternativ som finns om örontemperaturmätning inte är möjlig, för barn
under tre månader även axillärt. Oral temperaturmätning skall inte
användas.
Begreppsdefinition
Set point. En persons individuella temperaturgräns. Skapas i
hypotalamus som också benämns som temperaturcentrum.
Kärntemperatur (core). Uppmäts i brösthåla, bukhåla och huvudet.
Hjärnans temperatur avspeglar direkt set points inställda temperatur.
Mäts lättast via PA-kateter (pulmonalis kateter = läggs via höger sida av
hjärtat ut till lungartärerna).
Perifer temperatur. Mäts via ytliga kroppsdelar. Påverkas av blodkärlens
flöde och omgivningens temperatur.
Örontemperatur. Tympatisk mätning via hörselgången. Temperaturen
uppmäts genom att värme från trumhinnan reflekteras i infraröda
strålar. Trumhinnan försörjs av samma blodflöde som omger
temperaturcentrum. Räknas som kärntemperatur. Temperaturtagning via
öronen har i ett flertal artiklar visat sig vara mest överensstämmande
med kärntemperaturen.
Rektal temperatur. Elektronisk mätmetod som räknas som
kärntemperatur. Mätvärdena kan ligga något högre än övriga mätställen
och kan vid snabba temperaturförändringar eftersläpa med
cirka 20 minuter.
Urin temperatur. Elektronisk mätmetod som räknas som
kärntemperatur. Mätvärdena kan vid snabba temperaturförändringar
eftersläpa med cirka 20 minuter.
Sida
1
Upprättad:
Reviderad:
2012-03-20
/acw
Ta alltid temperaturen på samma mätställe på samma patient. Notera
mätstället när du skriver in värdet i Meliorjournalen.
Barn
Temperaturtagning med örontemperaturmätare är förstahandsval för
barn över 3 månader. Ett observandum är dock att proben kan vara för
stor. Om barnet är under 3 månader används rektal eller axillär
temperaturtagningsmetod.
Fördelar och nackdelar vid olika mätmetoder
Öron temperaturmätning
 Hygienisk och lätthanterlig för personalen
 Komfortabel för patienten
 Den icke invasiva metod som närmast avspeglar kärntemperaturen.
 Reagerar snabbt på temperaturväxlingar hos patienten.
 Snabb mätmetod.
- Viktigt att användartekniken är riktig annars kan falska resultat ges.
Rektal temperaturmätning
 Påverkas ej av yttre förhållanden.
- Ohygienisk.
- Generande för patienten.
- Kan vara missvisande vid snabba temperaturförändringar.
- Visar i allmänhet en något högre temperatur än örontempen.
- Kan skada tarmslemhinnan om patienten är orolig och inte ligger
still.
- Skall enligt rekommendation föras in 3-4 cm i rectum.
Temperaturmätning via KAD urin (IVA patienter)
Ger inte patienten ytterligare obehag då katetern sätts pga
urinmätning.
Är bekväm och lätthanterlig för personalen. Temperaturvärdena kan
följas kontinuerligt.
Ger tillförlitliga värden jämfört med PA-kateter temperatur (kärntemp)
hos patienter med temperatur över 36,5ºC.
Kostsam teknik. En speciell kateter och avläsningsapparatur behövs.
Stora eller små urinflöden påverkar temperaturmätningens säkerhet.
Ingen forskning finns om var gränserna för urinmängd går för att
garantera säkerhet.
Har en eftersläpning av temperaturvärdet vid snabba förändringar.
Reagerar snabbare än rektal temperatur.
Sida
2
Upprättad:
Reviderad:
2012-03-20
/acw
Handhavandeteknik
Örontemperaturtagning Genius First Temp I och II













Se till att linsen är ren. Om inte - tvätta av den i första hand med
tops och tvålvatten. Om det inte hjälper tvätta med 70 %
Ytdesinfektion. Om Ytdesinfektion används måste apparaten vila
minst 1 timma för att inte ge felvärden.
Sätt ner probtippen i en hylsa och vrid om.
När man vridet loss handtaget och satt på hylsan tar mätaren 32
(Genius I) respektive 100 (Genius II)-mätningar. Därför måste proben
snabbt in i örat på patienten. Det högst uppmätta värdet visas.
En högerhänt personal använder höger hand och patientens högra
öra. Handtaget ska ligga parallellt med underkäken. Se till att proben
sluter tätt i hörselgången.
Tryck på SCAN och invänta 3 tonsignaler. Avläs värdet.
Avlägsna hylsan i papperskorg med releaseknappen. Sätt tillbaka
handtaget.
Notera värdet i Melior. Om inte temperaturen är tagen i örat måste
alternativt tagställe noteras.
Innan nästa temperaturmätning görs, vänta 2 minuter.
Om patienten kommer från en kall yttertemperatur, legat med örat
mot kudden eller haft öronproppar insatta vänta 10-15 minuter före
du tar temperaturen i örat.
Vaxproppar, otit samt en dusch påverkar enbart temperaturen
marginellt.
När det står lågt batteri i displayen finns 100 mätningar kvar att
göra. Ett 9 volts batteri räcker till 5000 mätningar. För batteribyte
lossa de två nedersta skruvarna på handtaget
En pil i övre/nedre hörnet på termometerns fönster betyder för
hög/låg rumstemperatur.
Error systemfel i fönstret = lämna apparaten till MTA.
Genius First Temp skall kalibreras av MTA 2 ggr/år.
Rektal temperaturmätning med Sure Temp 678







I displayen ska det stå rEC = rektal och C = Celcius.
Den rektala proben (röd utlösningsknapp) förses med ett tempskydd.
Termometern står i Normalläge vilket innebär att den rektala
temperaturen visas efter 15 sek. Trycker man ner Mode knappen i
mer än 2 sek (efter det att normaltemperaturen visats) övergår
mätaren i Monitorläge. Temperaturen visas då kontinuerligt.
Återställs när mätaren sätts tillbaka i sin hållare.
Förse temperaturskyddet med glidslem innan du för in proben 3-4
cm i rectum.
Luta proben så att den kommer i kontakt med tarmslemhinna.
Efter 15 sek ljuder en signal. Läs av temperaturen och notera värdet
med ett R = rektal i Melior.
Ta bort temperaturskyddet över en papperskorg genom att trycka på
utlösningsknappen på proben.
Sida
3
Upprättad:



Reviderad:
2012-03-20
/acw
Mätaren kan rengöras med en vatten- eller Ytdesinfektionsfuktad
trasa.
En batterisymbol som blinkar i displayen betyder låg batteriladdning.
Pil upp eller ned vid mätning innebär att patienten har en temperatur
över 42,2ºC eller under 28,9ºC.
Katetertemperatur via Foleykateter med temperatursensor




Sätt katetern enligt Kateteriserings PM på avd 302.
Koppla katetens sensor till avläsningsmodulen med avsedd kabel
(brun).
Två temperaturvärden kan visas T1 och T2. Välj bort den ena på
menyfunktionen. Kontinuerlig mätning sker nu.
Notera värdet i Melior och var det är taget. (U)
Granskad av:
Rune Wejstål
Verksamhetschef
Lars Hagberg, Vårdenhetsöverläkare
Agneta Stenholm
Bitr vårdenhetschef
Lena Alström
Bitr vårdenhetschef
Sida
4
Upprättad:
Reviderad:
2012-03-20
/acw
Litteraturförteckning
Feber – mätmetoder, patientpåverkan, bedömning och åtgärder utifrån ett
omvårdnadsperspektiv, C-uppsats vid Sahlgrenska Akademin Göteborgs
Universitet.
Institutionen för omvårdnad Agneta Stenholm, Lena Alström.
El-Radhi A. S., Patel S., An evalution of tympanic thermometry in a
paediatric emergency department. Emergency Medicine journal 2006;
23:40-41.
Fallis W M. The effect of urine flow rate on urinary bladder temperature
in critically ill adults. Heart and lung 2005;34(3) 209-216.
Fallis W M Monitoring urinary bladder temperature I Intensive Care Unit:
State of the Science Am. J. Crit. Care 2002;11(1) 38-45.
Martin S. A., Kline A. M., Can there be a standard for temperature
measurement in the pediatric intensive care unit? AACN 2004;15(2):254266.
Maxton F. J. C., Justin L, Gillies D. Estimating core temperature in
infants and children after cardiac surgery: a comparison of six methods.
Journal of Advanced Nursing, 2004;45(2) 214-222.
Nimah M., Bshesh K., Callahan J., Jacobs B. Infrared tympanic
thermometry in comparison with other temperature measurement
techniques in febrile children. Pediatric Critical Care Medicin,
2006;7(1):48-55.
Arbetsmanual First Temp Genius samt föreläsning av Stefan Weckfors
041125.
Arbetsmanual Elektronisk termometer Sure Temp 678.
Sida
5
Download