Swedwatch -Research for sustainable business

advertisement
Introbild
Identifiera och hantera risker
i leverantörsleden
Swedwatch
Startade 2003
Oberoende research-organisation som
rapporterar om företags påverkan på
människor och miljö i låglöneländer.
Granskar företag, investerare och
offentliga inköp.
80-tal rapporter, även artiklar,
rundabord, utbildningar och
föredrag
Sida-finansierade till största del
Independent media and research center
Risker i produktionen av olika
varor – några exempel
Utvinning av mineraler och metaller
•
•
•
•
Farlig arbetsmiljö
Barnarbete
Tvångsförflyttningar
Påverkan på biologisk mångfald,
mark och vatten
• Arbetsförhållanden
Stenproduktion
• Kina, Egypten, Zimbabwe
och Angola
• Arbetsförhållanden och
arbetsmiljö
• Barnarbete
Trä
• Ryssland, Baltikum,
Sydamerika, Västafrika
• Illegal avverkning
• Avskogning
• Påverkan på
lokalbefolkning/urfolk
• Svåra arbetsförhållanden
• Utnyttjande av
migrantarbetare
Elektronikproduktion
•
•
•
•
Asien, Kina
Löner och arbetstid
Bristande fackliga rättigheter
Branschen tar steg för att förbättra
Riskkartläggning
Vad kan vi förvänta oss av företag?
UN Guiding Principles of Business and
Human Rights
Protect, Respect & Remedy
Statens
skyldighet att
skydda
Företags
ansvar att
respektera
Tillgång till
gottgörelse och
kompensation
ILO:s kärnkonventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet
Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/WCMS_467653/lang--en/index.htm
Independent media and research center
Företags ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
Respektera samtliga mänskliga rättigheter – kan inte välja
Undvika att orsaka eller bidra till negativ påverkan på mänskliga
rättigheter
”Know & show”
Genomföra due diligence för att identifiera och motverka faktisk och
potentiell negativ påverkan, samt redovisa hur detta hanteras
Avhjälpa och kompensera faktisk påverkan
Risker definieras utifrån mänskliga rättigheter, inte företagsrisk
! Kvinnor, barn och andra utsatta grupper ska prioriteras
! En stats oförmåga/ovilja att kräva respekt för mänskliga rättigheter
fråntar inte företaget ansvar att respektera mänskliga rättigheter
Human Rights Due Diligence
Communicate
Policy
Track
Assess
Respond
Lägga pussel
•
•
•
•
Förstå produkten – vad består den av?
Hur ser värdekedjan ut?
Vilka högriskländer kan vara aktuella?
Finns särskilda risker kopplat till produkten?
Informationsinhämtning:
Skrivbordsresearch
•
•
•
•
•
Öppna källor
Rapporter
Media och artiklar
Statistik
Riskdatabaser
Informationsinhämtning: kvalitativa källor
•
•
•
•
Leverantörer och grossister
Lokala och nationella experter
Lokal research – vilka påverkas?
Organisationer från civila
samhället
• Andra företag och
branschorganisationer
Är det möjligt?
Tack!
Linda Scott Jakobsson
+46 8 525 203 80
[email protected]
www.swedwatch.org
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards