1103KM Myror.indd

advertisement
• Gör ett grupparbete om myror (t.ex. om olika
arter som finns i Sverige) – sök fakta på bibliotek, Internet etc. och dokumentera, t.ex. fi lmer,
fotografier mm. Presentera sedan arbetet på stora
ritblock, som webbsida, utställning, bok eller fi lm
för klassen.
Källor: NE m.fl.
Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett medieföretag som producerar och distribuerar utbildningsprogram på
video/dvd/TV till bland annat AV/Mediacentraler,
skolor, företag, förvaltningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka
attityder samt engagera och stimulera inlärning av ny kunskap. Har du tips på fi lmer vi
borde köpa in eller producera? Kontakta oss på
[email protected]
©Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
Myror – mästare på
samarbete
Studiematerial
Kunskapsmedia AB
Fredhällsgatan 3, 112 54 Stockholm
Tel: 08- 545 634 60,
e-post: [email protected]
www.kunskapsmedia.se
Myror – mästare på
samarbete
I den här filmen får vi genom högklassiga närbilder lära oss hur en myrkoloni
fungerar, hur myrorna organiserar sig,
hur de försvarar sig mot björnar och bin
och mycket mer.
Filmen har vunnit ett flertal utmärkelser vid olika fi lmfestivaler. Myror har en stark gemenskap med tydliga
uppgifter i “myrsamhället”. Myror kan bära upp till 100
gånger sin vikt, äta stora mängder föda och springa
långa sträckor. När de samarbetar blir de väldigt starka!
Hur organiserar de sig? Hur försvarar de sig? Hur
fungerar en myrkoloni? I den här fi lmen får vi lära oss
om myrornas liv genom högklassiga närbilder i och
utanför myrstacken, när de förvarar sig mot björnar och
bin och många andra spännande saker.
Syfte/inlärningsmål
• att presentera myror och de krafter samt egenskaper
de har
• att visa hur myrorna samarbetar för att på bästa sätt
bidra till myrsamhällets överlevnad
FILMFAKTA
Produktion:
© Adi Mayer Film, Österrike
Svensk distribution:
© Kunskapsmedia 2006
Filmnr: 1103KM
Ämne: Natur/teknik,
zoologi
Från: 8 år (alla åldrar)
Speltid: 18 min
Svenskt tal
Mål som eleverna bör ha uppnått efter
genomgången grundskola, bl.a.
• att känna igen och namnge några vanligt förekom-
mande växter och djur samt känna till deras krav på
livsmiljö.
att kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper
och mångfalden av arter.
ha kännedom om några av jordens ekosystem och
hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska
termer.
•
•
Fakta om myror
Myror är insekter som är släkt med getingar och bin.
Det märker man bland annat på att de kan spruta ut
gift längst bak på kroppen, hos vissa myror med hjälp
av en gadd. Giftet kallas myrsyra och är inte farligt för
människor, men det svider.
Det finns ca 8 000 arter, varav de flesta i tropikerna.
I Sverige finns det 76 arter (varav sex förekommer
endast inomhus). Myror lever i samhällen, precis som
bin. Samhällena består mest av arbetare. Alla myror i
ett samhälle kommer från en och samma hona (eller
ibland från några honor). Honan kallas drottning.
Arbetarna tar hand om äggen, larverna och senare
även pupporna (“myräggen”). Nykläckta honor och
hanar har först vingar, vilket gör dem ännu mer lika
getingar och sådana insekter. När de parat sig tappar
de vingarna.
Den röda skogsmyran eller stackmyran är den vanligaste myran i Sverige. Det är den som bygger myrstackar i skogen. En myrstack kan innehålla 100 000 myror,
ibland ännu fler. Skogsmyran saknar gadd. Den biter
med sina kraftiga käkar och försöker spruta gift i såret.
Skogsmyran äter främst andra djur, till exempel insektslarver, och på så sätt gör den nytta i naturen.
Pissmyra, ettermyra eller rödmyra är en art som le-
ver fredligt av en söt vätska som bladlöss lämnar ifrån
sig. Om man stör dem blir de aggressiva. De har en
gadd som de kan spruta in giftet med. Det är därför
det gör så ont att bli “biten” av en pissmyra.
Hästmyror är de största myrorna. De är ungefär
1,5 centimeter långa. Hästmyror lever i gamla träd
och kan ibland göra skada på trähus.
Allmänna råd inför visningen
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska uppbyggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som
utgångspunkt för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av
innehållet och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt
och om de ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens
slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.
Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring fi lmen i klassen
är det viktigt att läraren funderar igenom hur man
ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna upp
klassen i mindre grupper och låt eleverna skriva ned
sina svar.
• Vilken djurfamilj tillhör myrorna och vilka släktingar har den?
• Ge exempel på vad myror kan äta.
• Hur kommunicerar myrorna med varandra?
• Känner du till några svenska myrarter?
Download