Alkoholmolekylen, etanol, är en molekyl som både är fett och

advertisement
Alkohol
Senast uppdaterad 2009-09-08 11:07
Alkoholmolekylen, etanol, är en molekyl som både är fett och vattenlöslig vilket gör att den lätt
passerar kroppens alla biologiska membran. Alkoholmolekylen är en s.k. ”dirty drug” dvs. den
påverkar inte en specifik receptor eller ett specifikt område i hjärnan utan har ett ”brett
spektrum”. Alkohol påverkar bl.a. signalsubstanserna Glutamat, GABA, Dopamin, opioider,
serotonin. Alkohols effekt på de olika signalsubstanserna medför att alkoholen kan ge väldigt
olika effekter på individen, något som skiljer både mellan individer men även för den enskilde
individen kan effekterna varieras mellan olika gånger.
Generellt påverkar alkohol följande system och ger följande effekter
- Dopamin
Ø Rörelser, belöning
1/4
Alkohol
Senast uppdaterad 2009-09-08 11:07
Ø Alkohol frisätter dopamin i hjärnans belöningssystem – vi får en belöning och känner
oss glada när vi dricker.
- Opioider – ex. endorfiner
Ø Kroppens eget morfin, smärtlindring, lugnande, eufori
Ø Frisätts av alkohol – ger känsla av välbefinnande. Påverkar smärtupplevelse, man
dricker för att minska sin smärta.
- Glutamat
Ø Naturlig funktion: Allmän accelerator, gaspedal
Ø Påverkar kognitiva funktioner, minnesinlärning
Ø Inhiberas av alkohol – våra kognitiva funktioner i bl.a. frontala delar av hjärnan
påverkas och hämmas av alkohol. Prefrontala cortex är bland annat involverat i
beslutsfattande och inhibitorisk kontroll och alkoholen gör att vi minskar vår
tankeförmåga och vår förmåga att tänka långsiktigt och ta förnuftiga beslut. Eftersom
minnesinlärningen påverkas av alkohol kan man få minnesluckor när man dricker.
2/4
Alkohol
Senast uppdaterad 2009-09-08 11:07
- GABA
Ø Naturlig funktion: Allmän bromseffekt
Ø Kontrollerar bl a vakenhet, motorisk aktivitet, ångest
Ø Stimuleras av alkohol – dvs. vi trycker på bromsen i hjärnan, vår
motorik/rörelseförmåga påverkas och vi blir ”klumpigare” och långsammare. GABA
påverkar även vår ångest och en ökad effekt på GABA minskar ångest, vissa dricker för
att få en ångestdämpande effekt.
(även bensodiazepiner och barbiturater verkar via GABA receptorer)
3/4
Alkohol
Senast uppdaterad 2009-09-08 11:07
Effekten
av
alkohol
verkar
vara
dosberoende
därvilka
låga
koncentrationer
dopamin
frisätter
endorfiner
vilket
ger &
den u
ppiggande
s.k.
GABA/Glutamat
Men
vimuskelgrupper
ökar
av
alkhol
såmed
kommer
vi
att
påverkar
systemet
( ilåga
minska
effekten
glutamat
och
öka
effekten
avloben
GABA)
vilket
leder
tillkoncentrationen
sluddrande
tal,
CNS
dämpande
effekt.
Redan
hjärnavbildningsstudier
aktiviteten
vid
följande
koncentrationer
områden:
harnär
man
påverkas
kunnat
studera
hjärnan
av alkohol
områden
och
som
drabbas.
hjälp
av
Alkohol
hämmar
-- cocktaileffekten.
Cerebellum
–bearbetar
det
”motoriska
(rörelsekontrollerande)
systemet”
à
(rörelseminnen)
Påverkar
balans,
samordnar
till
rörelse
och
lagrar
inövade
rörelseprogram
Thalamus
–av
sinnesintryck
(relästation),
reglerar
vakenhet
och
medvetenhet
Occipital
–
bearbetar
synintryck
kontroll
Cortex
–
bl.a.
prefrontala
cortex
som
är
involverat
i
beslutsfattande
och
inhibitorisk
Detta
har
kopplats
till
beteendeförändringar
vid
alkoholintag
som
Sämre
kognitiva
funktioner
(Ex.
Wang
et
al.
2000)
Försämrad
motorik
(Ex.
Zhudiagnosen
et (Ex.
al.
2004)
inhibitorisk
Reynolds
etLivstidsprevalensen
al.
förändring
i visuell
perception
(Ex.
et 2006)
al. 2004)
Alkoholberoende:
4-6% Viss
10-14%,
diagnosen
förhöjd
avmed
Sveriges
vilket
alkoholberoende.
3-5ggr
betyder
befolkning
hos
att
alkoholberoende
varkontroll
Alkoholberoende
har
ungefär
var
jmf
tionde
alkoholism.
med
ärCalhoun
person
kopplat
normalbefolkningen
kommer
till
stora
någon
risker och
gångdödligheten
ligger
underpå
sittcaliv
äratt få
4/4
Download