10 § Statistik

advertisement
Bilaga 2
2013-06-14
Ramavtal, leverans av elkraft
Leveransavtalsvillkoren ska accepteras. I det fall Leverantörens anbud antas kommer
ett originalavtal tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och
innehåll som detta, men då kompletterat med uppgifter utifrån antaget anbud.
1§
Avtalsparter
Mellan parterna Leverantören, org. nr. XXXXXX-XXXX, nedan kallad Leverantören och Upphandlande
myndighet, org. nr. XXXXXX-XXXX, nedan kallad Kunden, har följande ramavtal träffats.
2§
Avtalad leverans
Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden leverera elkraft enligt inköpsmodell fast
elprisavtal till Kundens anläggningar såsom de är definierade i Kundens anläggningsförteckning.
Avtalad leverans omfattar Kundens hela elbehov i respektive uttagspunkt. Kunden har möjlighet att
lägga till eller dra bort anläggningar.
Leverantören ska, i förekommande fall, acceptera att Kunden kan ha med sig elkraftavtal eller egen
produktion in i leveransavtalsperioden.
3§
Avtalstid
Ramavtal träder i kraft från den dag då det undertecknats av båda parter och löper därefter till och
med 2016-12-31 med möjlighet för Kunden till förlängning på ytterligare 1 år med i övrigt oförändrade
villkor. Den fysiska leveransen ska börja gälla från 2014-01-01.
Prislåsningar kommer att ske med 1-3 års löptid, fast elprisavtal. Löptiden avgörs av Kund och
bestäms vid prislåsningstillfället.
4 §
Handlingarnas inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla
i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan
i följande ordning.
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal inklusive bilagor mellan Leverantören och Kunden.
2. Avtal inklusive bilagor mellan Leverantören och Kunden.
3. Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlag.
4. Förfrågningsunderlag med bilagor.
5. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller i annan
likartad verksamhet – El 2012 N.
6. Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud.
7. Anbud
5§
Prissättning
Leverantören ska till Kunden skriftligen bekräfta totalt kraftpris så snart en prissättningsperiod är
komplett.
6§
Skatter och avgifter
I priserna ingår alla med leveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet, utan
förbehåll för indexeringar, fakturerings-, expeditionsavgifter etc.
Avtal leverans av elkraft
1
Bilaga 2
2013-06-14
Om det under avtalsperioden sker förändringar som påverkar kostnaderna och detta är en följd av ny
eller ändrad lagstiftning, förordning, föreskrift eller av myndighetsbeslut, åtgärd av en tredje part med
monopolliknande ställning har Leverantören rätt till att ta ut motsvarande kostnader, som tillägg på
elpriset. Om åtgärderna istället leder till kostnadsminskningar för Leverantören är Leverantören på
motsvarande sätt skyldig att reducera priset.
7§
Fakturering och betalningsvillkor
Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter att korrekt faktura ankommit Kund.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Vid försenad betalning accepteras endast dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Eventuell
räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr.o.m./t.o.m.) då räntan
beräknas samt antalet räntedagar. Räntefaktura understigande 200 kr betalas ej.
Fakturerings-, expeditions, påminnelseavgifter och dyl. accepteras inte.
Fakturering ska ske månadsvis. Kund ska ha möjlighet att välja om samtliga leveranspunkter som
faktureras respektive Kund vid respektive tillfälle, ska debiteras på gemensam faktura, med en faktura
per uttagspunkt eller med en faktura per fastighet och kostnadsställe. Av fakturan, eller i en bilaga till
denna, ska framgå dels energiuttag (kWh) och elkostnad för respektive leveranspunkt samt en
sammanställning uppdelad på energiuttag (kWh), anläggningsid, objektnr, mätartavla, energikostnad,
det avtalade påslaget, skatt, elcertifikat och moms.
Leverantör ska kunna sända faktura som Svefaktura (XML fil) enligt Svefakturastandard (se
www.sfti.se/specifikationer/svefaktura) och ska då innehålla all information som finns på en
pappersfaktura, d.v.s. även alla fakturarader.
Leverantör har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av
elektronisk fakturering. Eventuella implementeringskostnader ska anbudsgivaren stå för.
Uppfyller inte fakturan avtalade krav kan Kunden innehålla betalningen till dess avtalsenlig faktura
erhålles.
Dröjer Leverantören med att avsända faktura på faktisk förbrukning mer än två månader efter avtalad
senaste faktureringsdag, ska Leverantören till Kunden betala ett vite om det högsta totalvärdet av
1000 kr per faktura alternativt 1000 kr per omfattad leveranspunkt och per påbörjad månad som
dröjsmålet varar, utöver de ovan angivna två första månaderna. Vitet ska regleras av Leverantören
utan anmodan, genom kreditering på nästkommande faktura. Har inte vitet dragits av på fakturan kan
Kunden reglera detta vid betalningen.
Senast den 31 januari varje år ska slutfaktura för föregående år sändas till Kunden. Genom denna
slutfaktura ska samtliga ekonomiska förehavanden anses avslutade för aktuellt år.
För schablonavräknade/timavräknade uttagspunkter ska debitering ske enligt El 2012 N,
punkt 3 Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering.
8§
Volymförändringar
En volymflexibilitet på + / - 5 % av den kontrakterade årsvolymen för samtliga kunder ska ingå i
avtalet. Inför varje årsskifte genomförs en avstämning av total förbrukning över året. För
volymavvikelse som innebär att Kundens uttag av elkraft är lägre än lägsta tillåtna volym (95 % av
prognos) görs en avräkning mot marknadspris (Nord Pools månadsmedelspot) för aktuellt år och
differensen regleras mot Kunden. För uttagen volym överstigande angivet intervall debiteras spotpris
tillsammans med avtalat påslag. Spotpris är Nord Pools notering för elspot i aktuellt prisområde.
Detta innebär att Kunden kan tvingas ersätta leverantören såväl som leverantören kan tvingas er-sätta
Kunden beroende på om spotpriset är högre än prissäkringspriset samt om den faktiska konsumtionen är högre eller lägre än prognostiserat.
Avtal leverans av elkraft
2
Bilaga 2
2013-06-14
9§
Överlåtelse
Leverantören har inte rätt att överlåta detta avtal utan Kundens skriftliga godkännande.
Omorganisationer kan ske inom den Kund som omfattas av ramavtalet.
Den verksamhet som omfattas av avtalet har rätt att avropa även efter omorganisationen om beräknad
inköpsvolym har ingått i upphandlingen. Detta kan t.ex. gälla om verksamhet ombildas till bolag.
Avtalet får då överlåtas till den nya Kunden under förutsättning att avtal om överlåtelse tecknas.
10 §
Statistik
Regelbunden statistik över historiska uttag angivna som en månatlig sammanställning
av månadsuttag per fastighet ska levereras. Statistiken ska vara Kunden tillhanda senast 10
arbetsdagar efter varje månadsskifte eller med längre tidsintervall om Kunden så önskar. Statistik ska
kunna levereras via en webbaserad applikation. All statistik ska även kunna lämnas i excelformat.
Statistik ska vara möjligt att ta fram för Kund via webb. Statistiken som ska kunna tas fram är faktisk
förbrukning i efterhand per anläggning och totalt.
Leverantör ska varje månad lämna statistik på fakturerad förbrukning i kWh, för varje uttagspunkt
grupperad per fastighet och bolag till respektive Kund. Kund ska regelbundet få tillgång till timvärden
från timavlästa anläggningar samt till månadsavläsningarna för övriga punkter.
Statistiken ska redovisas utan kostnad för Kund.
11 §
Balansansvar
Leverantören ska ha gällande balansansvarsavtal under hela leveransperioden, direkt eller via
samarbetspartner, med affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) för samtliga
anslutningspunkter. Samtliga kostnader mellan Svenska Kraftnät och Leverantören ingår i avtalat
påslag.
12 §
Kvalitetsutveckling
Parterna ska gemensamt verka för ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete och tillsammans verka
för kvalitet och kvalitetssäkring. Detta arbete ska ske i form av att Leverantören kontinuerligt
kontrollerar den egna verksamheten, rapporterar störningar samt ger förslag till åtgärder för att
förbättra verksamheten. Leverantören är på Kundens begäran skyldig att delta vid sammanträden för
behandling av kvalitetsfrågor.
13 §
Startmöte
Leverantören ska efter kallelse från Kund kunna delta i startmöte samt ett uppföljningsmöte per år.
Möten genomförs normalt hos Kund och ersättning erhålls ej för dessa möten.
Vid behov, t.ex. vid kvalitetsproblem kan möten behöva ske oftare.
14 §
El 2012 N
För leveransen gäller ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i närings- verksamhet
eller annan likartad verksamhet” - El 2012 N.
I den mån skiljaktigheter förekommer mellan detta avtal och de Allmänna avtalsvillkoren, ska detta
avtal äga företräde.
15 §
Försäkringar
Leverantören ska inneha och under hela avtalsperioden vidmakthålla för uppdraget erforderliga
försäkringar.
Avtal leverans av elkraft
3
Bilaga 2
2013-06-14
16 §
Force majeure
Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omständighet som denne inte kan råda över eller är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta
avtal ska denne, i nödvändig omfattning vara befriad från densamma. Föreligger ovannämnda
omständigheter har Kunden rätt att så länge de består, använda annan leverantör eller själv utföra
Leverantörens åtaganden. Ersättning till Leverantören reduceras i förhållande till vilken grad denne
inte kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får
inte åberopas som befrielsegrund. Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger
omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
17 §
Förtida upphörande
Om leverantören bryter mot sina förpliktelser i träffat avtal eller på annat sätt missköter något som
Kunden skäligen hade kunnat förvänta sig vid avtalets slutande, äger Kunden rätt att i sin helhet säga
upp avtalet i förtid med omedelbar verkan. Rätten att säga upp avtalet i förtid med omedelbar verkan
utesluter inte Kundens rätt att göra gällande andra i detta avtal reglerade påföljder. Om de avtalade
tjänsterna inte uppfyller avtalade villkor betraktas det som ett avtalsbrott. Kunden äger rätt att med
omedelbar verkan säga upp avtalet i förtid om Leverantören efter avtals ingående:
- Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden
uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del av avtalet
mellan parterna.
- Blir föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
- Blir föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förfarande.
- Blir dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom.
- Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
- Inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter
Innan förtida uppsägning sker ska avtalsbrottet skriftligen påtalas för Leverantören och denne få skälig
tid att vidta rättelse, dock senast inom 30 dagar.
Om avtalet sägs upp är Leverantören ersättningsskyldig för den skada som uppsägningen förorsakat.
Uppsägning ska vara skriftlig.
Kunden äger rätt att kräva skadestånd i stället för förtida uppsägning vid avtalsbrott enligt ovan.
18 §
Hävning
Om Leverantören efter avtals ingående inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och avtalsbrott
är att anse som allvarligt, äger Kunden rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Om avtalet hävs är
Leverantören ersättningsskyldig för den skada som hävningen förorsakat. Hävningen ska vara skriftlig.
19 § Tillägg och ändringar av avtalet
Tillägg och ändringar i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara
bindande.
20 §
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan, om
parterna inte kommer överens ska tvisten avgöras i allmän domstol med Norrtälje tingsrätt som första
instans.
Avtal leverans av elkraft
4
Bilaga 2
2013-06-14
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera part.
…………………….2013- Kunden
Underskrift
Avtal leverans av elkraft
XXX 2013- Leverantör AB
XXXxxxx
5
Download