Information från inköp Nr 1 2014-03

advertisement
Information från inköp
Nr 1
2014-03-05
Nya märkningsregler!
Med anledning av att nya regler för information och märkning kommer att träda ikraft i år föranleder
det oss att informera om Kobias arbete för att leva upp till dessa nya krav.
Bäste Samarbetspartner!
Tiden går mycket fort och ibland med turbohastighet och då med tanke på allt som skall vara klart i
tid.
Frågan runt den nya förordningen om livsmedelsmärkningen är en sådan. Det är mycket som är
tvingande och skall vara klart till och gällande från och med den 13 december 2014.
Produkter som produceras idag och har en hållbarhetstid som sträcker sig till efter detta datum skall
uppenbarligen redan nu vara märkta enligt den nya förordningen?
Många av Kobias kunder använder sig av vår Receptservice för att underlätta hanteringen i sitt
arbete med märkning och receptkalkylering. Detta för att de i sin tur skall kunna uppfylla sina
kunders ökade krav på riktig och uppdaterad information. Ursprung av och på fett samt att vi på
Kobia, utöver obligatorisk näringsvärde även behöver utökad näringsdeklaration för att tillgodo se
våra kundönskemål och krav!
Vikten av att vi på Kobia då har rätt uppgifter inlagda i systemet är därför av högsta vikt. Naturligtvis
förväntar vi oss då att ni i er tur har och förser oss med rätt och aktuella informationer i därför
avsedda dokument.
I den bifogade skrivningen framgår innehållet och kraven i den nya förordningen med hänvisning till
länkar för mer detaljerade uppgifter.
Vill också passa på att informera om att inköpsavdelningen förstärkts med en ny medarbetare. Kim
Engström har från årsskiftet tillträtt tjänsten som Product Technician Manager. Kim med lång
erfarenhet inom Kobia, senast som Produktchef Bageri, kommer att ansvara för hanteringen av
produktkvalitet och produktrelaterade kvalitetsdokumentation som bl.a. Kobias
produktspecifikationer, receptservice och märkningsregler m.m.
Kobia kommer löpande under år justera innehållet och layouten i ”vårt dokument”, dels med
anledning av förändrade myndighetskrav avseende vad som skall deklareras och dels för att vi
försöker utveckla och förenkla hanteringen så långt vi kan.
1
Information från inköp
Nr 1
2014-03-05
Just nu arbetar vi i version 7 av densamma och den finns tillgänglig på vår nya hemsida www.kobia.se
under rubriken Leverantör där också mycket annan information runt våra inköpsrutiner och
kvalitetsdokument finns tillgängliga.
Nu åter till det nya! Som framgår av denna och bifogade skrivningen så krävs här ett samarbete för
att vi på ett kvalitativt tillsammans skall kunna supporta och underlätta på ett proaktivt sätt sälja mer
varor till våra gemensamma kunder. Vi är tacksamma för en snabb återkoppling i denna frågan dvs.
var i denna hanteringen ni befinner Er och när vi kan räkna med att erhålla uppdaterade
produktspecifikationer från er.
Vänligen återkoppla tidsplanen för genomförandet på Ditt företag till Kim Engström, [email protected]
senast den 31 mars 2014.
Vi tackar på förhand och ser fram emot ett bra samarbete även i dessa frågor.
Med vänlig hälsning
Per Sjöborg
Inköpschef
Bilaga: Informationsförordningen
2
Information från inköp
Nr 1
2014-03-05
Bilaga.
INFORMATIONSFÖRORDNINGEN
BAKGRUND
I november 2011 publicerade EU en ny förordning om livsmedelsmärkning
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011
om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
(informationsförordningen). Informationsförordningen är i princip en
sammanslagning av två EU-direktiv, direktiven om märkning (EG/2000/13)
och om näringsvärdesdeklaration (EG/90/496). Dessutom ingår regler om
märkning av vissa livsmedel.
Olika delar av förordningen ska börja tillämpas vid olika tidpunkter.
De allmänna märkningsreglerna ska börja tillämpas från och med den
13 december 2014. Delen som handlar om näringsdeklaration blir
obligatorisk från och med den 13 december 2016.
Livsmedelsföretagare i alla delar av livsmedelskedjan är berörda av
lagstiftningen.
Informationsförordningen
I dagsläget hänvisar tillsatsförordningen till märkningsdirektivet (och därigenom
till märkningsföreskrifterna). Märkningsdirektivet kommer den 14 december 2014
att, förutom några få undantag, att ersättas av den så kallade Informationsförordningen.
Informationsförordningen är Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.
Så länge som tillsatsförordningen hänvisar till märkningsdirektivet, kommer
Livsmedelsverket att i denna vägledning ha kvar hänvisningarna till märkningsföreskrifterna.
För ytterligare information se nedanstående länk, kopplad till SLV:
http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Markning_och_pastaenden/Informationsforord
ningen/#for
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:SV:PDF
Källa: SLV
3
Download