Levercancer kodning

advertisement
Kodning SVF
Information om när kodning skall ske i standardiserade vårdförloppet
Välgrundad misstanke
Primär levercancer – Kodning för SVF
VB410
VB422
VB425
VB440
VB444
VB435
VB470
VB472
VB473
VB474
VB476
VB478
VB450
VB452
VB454
VB458
VB459
VB460
VB490
VB491
Beslut välgrundad misstanke om cancer
Kirurgisk åtgärd för diagnostik
Första besök i specialiserad vård
Information om diagnos/utredningsresultat
Behandlingsbeslut efter utökad utredning
Första multidisciplinära konferens
Avslut av SVF innan start av behandling, kriterier
för välgrundad misstanke ej uppfyllda
Avslut av SVF innan start av behandling, annan
cancer
Ingen ytterligare åtgärd
Avslut av SVF innan start av behandling, andra
medicinska skäl
Avslut av SVF innan start av behandling,
patientens val
Avslut av SVF innan start av behandling,
misstanke om cancer avskrivs
Start av första behandling, kirurgi
Start av första behandling, läkemedel
Start av första behandling, strålning
Start av första behandling, palliativ
Start av första behandling, annan
Beslut om expektans
Överflyttad till annat landsting/annan region
mottagen från annat landsting/annan region
Registrera remiss utifrån Elvisrutin
Första besök specialistvård
VB435
MDK
VB440
Information om diagnos
Avslut av SVF innan start av första behandling
VB470
VB472
VB473
Kriterier för
välgrundad
misstanke
ej uppfylld
Annan
cancer
Ingen
ytterligare
åtgärd
VB474
Andra
medicinska
skäl
VB476
Patientens
val
VB478
Misstanke
om cancer
avskrivs
Första behandling
VB450
Ansvarig för kodning
VB425
Kirurgiskt
VB452
Läkemedel
VB454
Strålning
VB458
VB459
VB460
Palliativ
Annan
Expektans
Kirurgen och Medicin
Endast Kirurgi
VB490
patient överflyttad till annat landsting/region
Onkologen
VB491
Mottagen från annat landsting/annan region
Download