PA_Legam - Europa EU

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
2016/0265(COD)
11.1.2017
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för
europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för
perioden 2018–2020
(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Föredragande av yttrande: Maria Arena
PA\1113235SV.docx
SV
PE595.765v01-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_Legam
PE595.765v01-00
SV
2/13
PA\1113235SV.docx
KORTFATTAD MOTIVERING
Behovet av politiska åtgärder mot bakgrund av den djupa ekonomiska krisen och dess sociala
konsekvenser ställer krav på en bättre ekonomisk och social politik på grundval av
tillförlitliga och jämförbara fakta. Faktabaserade beslut är särskilt viktiga för
resultatstyrningen av EU-politiken. Vid åtskilliga tillfällen, t.ex. i Ekofinrådets slutsatser av
den 8 december 2015, har rådet betonat vikten av officiell statistik för beslutsfattandet.
Syftet med kommissionens förslag är därför i första hand att förlänga tillämpningen av denna
förordning (nr 99/2013) för perioden 2018–2020 och ge det ekonomiska stöd som det
europeiska statistiksystemet behöver för att utföra följande:

Tillhandahålla statistiska uppgifter av hög kvalitet och överbrygga de
statistiska brister som snarast behöver åtgärdas, med fokus på ett antal
prioriterade områden som återspeglar kommissionens tio politiska
prioriteringar i kommissionens agenda för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och
demokratisk förändring, liksom annan unionspolitik, t.ex. den europeiska
planeringsterminen, Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för
alla och den europeiska energiunionen.

Bygga den permanenta kapacitet som behövs för att snabbare kunna tillgodose
nya behov och anpassa den statistiska infrastrukturen för att utnyttja
möjligheterna med nya uppgiftskällor.

Stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet (ESS) och med partner
utanför systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och säkra
dess ledande ställning när det gäller officiell statistik världen över.
Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Hon föreslår att de sociala indikatorer som
EES ska tillhandahålla specificeras och förbättras, och att synergierna stärks. Föredraganden
betonar framför allt vikten av att framställa och sprida sociala indikatorer för att övervaka
framstegen inom ramen för Europa 2020-strategin. Hon påminner även om vikten av att ta
fram indikatorer som omfattar andra områden än BNP samt statistiska uppgifter om fattigdom
och risker för social utestängning och arbetskvalitet, men även könsbaserad statistik, med
särskild fokusering på könsrelaterat våld. På längre sikt föreslår föredraganden även att man
moderniserar socialstatistiken genom att inrätta en gemensam rättslig grund samt genom att
utnyttja en gemensam infrastruktur och gemensamma verktyg.
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led -a (nytt)
PA\1113235SV.docx
3/13
PE595.765v01-00
SV
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – inledningen
Nuvarande lydelse
Ändringsförslag
-a)
I punkt 1.1 ska första stycket
ersättas med följande:
”1.1. Europa 2020
”1.1. Europa 2020
Antagandet av Europa 2020 vid
Europeiska rådets möte i juni 2010 har i
hög grad format unionens och den
nationella politikens strategiska agenda för
de kommande åren. Genom denna agenda
fastställs ett antal överordnade mål och
flaggskeppsinitiativ för vilka EES måste
tillhandahålla statistiska indikatorer på en
rad områden (förbättrade villkor för
innovation, forskning och utveckling,
sysselsättningsfrämjande åtgärder,
uppfyllelse av unionens klimat- och
energimål, resurseffektivitet, förbättrade
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt
åldrande samt främjande av social
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).
Europa 2020-strategin för smart och
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i
hög grad format Europeiska unionens och
den nationella politikens strategiska agenda
för de kommande åren. Genom denna
agenda fastställs ett antal överordnade mål
och flaggskeppsinitiativ för vilka EES
måste tillhandahålla statistiska indikatorer
på en rad områden (förbättrade villkor för
innovation, forskning och utveckling,
åtgärder för att främja sysselsättning av
hög kvalitet, främjande av likabehandling
på arbetsmarknaden oavsett kön,
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål,
resurseffektivitet, förbättrade
utbildningsnivåer, minskning av andelen
elever som slutar skolan i förtid, ökning
av livslångt lärande och rörlighet i
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt
åldrande samt främjande av social
delaktighet genom fattigdomsbekämpning,
med särskild tonvikt på sårbara grupper
(barn, migranter, minoriteter,
funktionshindrade). Könsuppdelad
statistik för alla indikatorer behövs för att
förstå diskriminering på grund av kön,
med särskild hänsyn till våld mot
kvinnor.”
Or. fr
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=EN)
Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led a
PE595.765v01-00
SV
4/13
PA\1113235SV.docx
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – mål 1.1.1 – stycke 1
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet,
som bör finnas tillgänglig i god tid för den
europeiska planeringsterminen, i syfte att
övervaka genomförandet av Europa 2020.
Nya indikatorer ska så långt det är möjligt
bygga på tillgängliga statistiska uppgifter.
”Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet,
som ska finnas tillgänglig i god tid för den
europeiska planeringsterminen och göra
det möjligt att övervaka genomförandet av
Europa 2020. Nya indikatorer ska så långt
det är möjligt bygga på tillgängliga
statistiska uppgifter.
Or. fr
Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – mål 1.1.1 – strecksats 2
Nuvarande lydelse
Ändringsförslag
aa)
I mål 1.1.1 ska andra stycket
ersättas med följande:
Detta mål ska uppnås med hjälp av
Detta mål ska uppnås med hjälp av
– uppdaterade överordnade målindikatorer
för Europa 2020 (inom sysselsättning,
forskning och utveckling, innovation,
energi/klimatförändringar, utbildning,
miljö, socialt skydd, social delaktighet och
fattigdom) på kommissionens (Eurostats)
webbplats,
– tillhandahållande av uppdaterade
överordnade målindikatorer för Europa
2020-strategin (inom sysselsättning,
likabehandling oberoende av kön,
forskning och utveckling, innovation,
energi/klimatförändringar, utbildning,
miljö, socialt skydd, social delaktighet och
fattigdomsbekämpning) på Eurostats
webbplats,
– statistik som underlag för
övervakningen av genomförandet av
flaggskeppsinitiativen inom Europa 2020,
– införlivande av de 17 målen och de 169
delmålen i FN:s strategi om hållbar
utveckling i nya statistiska produkter,
– ytterligare indikatorer till stöd för
förhands- och efterhandsutvärderingen av
unionens ekonomi-, social- och
miljöpolitik, och
– tillhandahållande av ytterligare
indikatorer till stöd för förhands- och
efterhandsutvärderingen av unionens
ekonomi-, social- och miljöpolitik inom
ramen för Europa 2020-strategin när det
gäller tillväxt, sysselsättning av hög
PA\1113235SV.docx
5/13
PE595.765v01-00
SV
kvalitet, fattigdomsminskning och social
utestängning,
– indikatorer på sysselsättning som skiljer
mellan deltid och heltid, samt indikatorer
på arbetslöshet med hänsyn till människor i
aktiveringsåtgärder såsom utbildning.
– tillhandahållande av indikatorer på
sysselsättning som skiljer mellan deltid och
heltid, samt indikatorer på arbetslöshet
med hänsyn till människor i
aktiveringsåtgärder såsom utbildning.
Or. fr
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN)
Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.2 – mål 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 2
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
b)
I mål 1.2.1 ska andra strecksatsen
ersättas med följande:
utgår
–
”– statistikunderlag för en
förstärkt stabilitets- och tillväxtpakt som
särskilt syftar till framställning och
tillhandahållande av statistik av hög
kvalitet om offentliga underskott och
skulder,”
Or. fr
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.2. – mål 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 3
Nuvarande lydelse
Ändringsförslag
bb)
I mål 1.2.1 ska tredje strecksatsen
ersättas med följande:
”– utveckling och utarbetande av en
uppsättning indikatorer för att mäta
PE595.765v01-00
SV
”– utveckling och utarbetande av en
uppsättning indikatorer för att mäta
6/13
PA\1113235SV.docx
konkurrenskraft, och”
konkurrenskraft som gör det möjligt att
beakta dess inverkan på
sysselsättningsgrad, arbetsvillkor och
löner – tillhandahållande av
statistikunderlag för en förstärkt
stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt
syftar till framställning och
tillhandahållande av statistik av hög
kvalitet om skulder och offentliga
underskott, samtidigt som indikatorer
utvecklas som gör det möjligt att mäta de
genomförda investeringarnas karaktär
och kvalitet när det gäller hållbarhet och
inverkan på tillväxten.”
Or. fr
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=SV)
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led bb (nytt)
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.3. – mål 1.3.1 – stycke 1
Nuvarande lydelse
Ändringsförslag
bb)
I mål 1.3.1 ska första stycket
ersättas med följande:
”Att förbättra de indikatorer och den
statistik om den ekonomiska
globaliseringen och de globala
värdekedjorna som står till unionens
beslutsfattares och allmänhetens
förfogande.”
”Att förbättra de indikatorer och den
statistik om den ekonomiska
globaliseringen och de globala
värdekedjorna som står till Europeiska
unionens beslutsfattares och allmänhetens
förfogande. Informationen bör bidra till
bättre förståelse för globaliseringens
ekonomiska, sociala och miljömässiga
konsekvenser.”
Or. fr
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN)
PA\1113235SV.docx
7/13
PE595.765v01-00
SV
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led bc (nytt)
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.3 – mål 1.3.1 – stycke 2 – strecksats 2a
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
bc)
I mål 1.3.1 ska en ny strecksats
införas efter andra strecksatsen enligt
följande:
”– analys av de positiva och negativa
effekterna på den europeiska marknaden,
i synnerhet på EU:s arbetsmarknad.”
Or. fr
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led i
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2 – strecksats 4
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”– förstärkning av kopplingarna till
nationella räkenskaper på områdena social
trygghet, hälsa och utbildning,”
”– förstärkning av kopplingarna till
nationella räkenskaper på områdena hälsa,
utbildning och social trygghet, inbegripet
bostäder, tillgång till tjänster och social
delaktighet,”
– utarbetande av ett koncept för att mäta
de ekonomiska resultaten som tar hänsyn
till annat än bara BNP,
Or. fr
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led ii – inledningen
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2
PE595.765v01-00
SV
8/13
PA\1113235SV.docx
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
ii)
Två nya strecksatser ska införas
efter femte strecksatsen enligt följande:
ii)
Tre nya strecksatser ska införas
efter femte strecksatsen enligt följande:
Or. fr
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led ii
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2 – strecksats -5a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”– tillhandahållande och hantering av
data i en form som för varje enskild
medlemsstat synliggör den ekonomiska
krisens effekter på medborgarna,”
Or. fr
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.2 – stycke 2 – strecksats 5
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”– tillgång till och utvidgning av
harmoniserad statistik över bostadspriser
för alla medlemsstater.” »
”– tillgång till och utvidgning av
harmoniserad statistik över bostadspriser
för alla medlemsstater, med hänsyn tagen
till regionala skillnader och kvaliteten på
bostäderna.”
Or. fr
PA\1113235SV.docx
9/13
PE595.765v01-00
SV
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led g
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.2.1 – stycke 2 – strecksats 1
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”– utveckling av ett sammanhängande
miljöräkenskapssystem som utformats som
s.k. satelliträkenskaper till
nationalräkenskapernas huvudkonton och
ger information om luftföroreningar,
energiförbrukning, flöden av naturresurser,
handel med råvaror, miljöskatter och
utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive
grön tillväxt/upphandling,”
”– utveckling av ett sammanhängande
miljöräkenskapssystem som utformats som
s.k. satelliträkenskaper till
nationalräkenskapernas huvudkonton och
ger information om luftföroreningar,
energiförbrukning, flöden av naturresurser,
handel med råvaror, miljöskatter och
utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive
grön tillväxt/upphandling, och där hänsyn
tas till potentiellt koldioxidläckage, till
exempel till följd av konsumtion av
importerade produkter med stort
ekologiskt fotavtryck,”
Or. fr
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led g
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.2.1 – stycke 2 – strecksats 3
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
–
utveckling av indikatorer som
mäter miljöpåverkan.”
–
utveckling av indikatorer som
mäter miljöpåverkan, liksom den globala
miljöbelastningen.”
Or. fr
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led h – led i
PE595.765v01-00
SV
10/13
PA\1113235SV.docx
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.1.1 – stycke 1
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
Att göra de statistiska
produktionsprocesserna effektivare och
mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att
det genom Lissabonfördraget krävs bättre
lagstiftning behöver den lagstiftning som
rör företagsstatistik rationaliseras. När
detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till
statistikproducenternas begränsade
resurser och uppgiftslämnarnas totala
börda i enlighet med kommissionens
program för lagstiftningens
ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Att tillhandahålla statistik av
hög kvalitet om viktiga områden där
företagen står i fokus, såsom
företagsstatistik, konjunkturindikatorer,
företagens investeringar i personal och
kompetens, internationella transaktioner,
globalisering, övervakning av den inre
marknaden, FoU och innovation samt
turism. Särskild vikt bör läggas vid
tillgången till uppgifter om industri- eller
tjänstesektorer med högt förädlingsvärde,
framför allt inom den gröna, digitala eller
sociala ekonomin (t.ex. hälsa och
utbildning). »
Att göra de statistiska
produktionsprocesserna effektivare och
mer ändamålsenliga. Att tillhandahålla
statistik av hög kvalitet om viktiga
områden där företagen står i fokus, såsom
företagsstatistik, konjunkturindikatorer,
företagens investeringar i personal,
fortbildning och kompetens,
internationella transaktioner, globalisering,
övervakning av den inre marknaden, FoU
och innovation samt turism. Särskild vikt
bör läggas vid tillgången till uppgifter om
industri- eller tjänstesektorer med högt
förädlingsvärde, framför allt inom den
gröna, digitala eller sociala ekonomin (t.ex.
hälsa och utbildning). »
Or. fr
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led -i (nytt)
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 1
Nuvarande lydelse
Ändringsförslag
-i)
Första stycket ska ersättas med
följande:
”Att tillhandahålla statistik om viktiga
socialpolitiska områden med medborgarna
PA\1113235SV.docx
”Att tillhandahålla statistik om de
viktigaste socialpolitiska områdena med
11/13
PE595.765v01-00
SV
i fokus, t.ex. välbefinnande, hållbarhet,
social sammanhållning, fattigdom,
ojämlikheter, demografiska utmaningar
(särskilt den åldrande befolkningen och
migration), arbetsmarknaden, utbildning,
inklusive utbildning i tidig ålder,
vuxenutbildning, yrkesutbildning och
ungdomars rörlighet i utbildningssyfte,
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet,
säkerhet, hälsa, funktionshinder,
konsumtion, fri rörlighet och den inre
marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk
innovation och nya livsstilsval. Denna
statistik bör när så är möjligt vara
könsuppdelad för grupper av särskilt
intresse för beslutsfattare på det
socialpolitiska området. Prioriteringar ska
fastställas i enlighet med artikel 6.”
medborgarna i fokus, t.ex. välbefinnande,
hållbarhet, social sammanhållning,
fattigdom, ojämlikheter, demografiska
utmaningar (särskilt den åldrande
befolkningen och migration),
arbetsmarknaden, utbildning, inklusive
utbildning i tidig ålder, vuxenutbildning,
yrkesutbildning och lärlingsutbildning,
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet,
säkerhet, hälsa, funktionshinder,
konsumtion, fri rörlighet och den inre
marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk
innovation och nya livsstilsval. Denna
statistik bör när så är möjligt vara
könsuppdelad för grupper av särskilt
intresse för beslutsfattare på det
socialpolitiska området. Prioriteringar ska
fastställas i enlighet med artikel 6.”
Or. fr
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN)
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led ii – inledningen
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 2
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
ii)
En ny strecksats ska införas efter
sjunde strecksatsen enligt följande:
ii)
Tre nya strecksatser ska införas
efter sjunde strecksatsen enligt följande:
Or. fr
Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led ii
Förordning (EU) Nr 99/2013
Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 7b och c (nya)
PE595.765v01-00
SV
12/13
PA\1113235SV.docx
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”– utveckling av en metod för
undersökning av könsrelaterat våld i
samarbete med de unionsinstitutioner som
är verksamma på detta område,
– inrättande av en gemensam rättslig
grund för socialstatistik och utformning
av en gemensam infrastruktur och
gemensamma verktyg.
Or. fr
PA\1113235SV.docx
13/13
PE595.765v01-00
SV
Download