RSV-rapport för vecka 13, 2017
Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka
13 (27 mars - 2 april).
Lägesbeskrivning
Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte att avta under vecka 13 (figur 1). Även
andelen positiva prover avtog mellan vecka 12 och 13 (se figur 2). Säsongens topp nåddes under
veckorna 7 till 9 men var på mycket hög nivå även vecka 5 och 6.
Under vecka 13 analyserades 1 644 prover för RSV varav 197 prover (13,1%) var positiva (se
tabell 1). Flest antal fall från Västra Götaland följt av Stockholm och Skåne, men fall
rapporteras från de flesta län och regioner. Incidensen sett till folkmängden var högst i
Värmland och Västra Götaland (se tabell 2).
Flest fall har påvisats bland barn under 2 år (sammanlagt 42%) följt av åldersgruppen 65+
(29%). Könsfördelningen är överlag jämn, men fler pojkar ses ibland de barnen under 5 år och
fler kvinnor ses i åldersgrupperna 15-39 och 65+. För ålder- och könsfördelning se tabell 3.
Varannan veckas rapportering
Från och med denna vecka går vi över till varannan veckas rapportering. Nästa veckorapport
publiceras den 20 april 2017.
Figur 1. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong
och tidigare säsonger.
Figur 2. Antal negativa och positiva prov samt andel positiva prov av respiratory syncytial
virus (RSV) per vecka denna säsong.
* Redovisar data från laboratorier med ≥500 tagna prover, dvs. de i Falun, Gävle, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Malmö,
Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Karlstad, Umeå, Sundsvall,
Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.
Tabell 1. Antal rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) per län och
laboratorium, aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
Län
Laboratorium / barnsjukhus /
barnklinik
Blekinge*
Karlskrona
-
-
Dalarna
Falun
4
132
Gotland
Visby
0
104
Gävleborg
Gävle
8
148
Halland
Halmstad
6
227
Jämtland
Östersund
-
98
Jönköping
Jönköping
7
180
Kalmar
Kalmar
4
228
Kronoberg
Växjö
-
95
Norrbotten
Gällivare, Lapplands barnklinik
2
18
Sunderby
0
13
24
818
Skåne
Malmö
Stockholm
Aleris Medilab
Sörmland
Uppsala
Antal RSV-fynd
aktuell vecka
Kumulativt
under säsongen
1
31
Karolinska Universitetssjukhuset
29
1183
Karolinska Universitetssjukhuset
(barnakuter)**
1
67
Sachsska barnsjukhuset
-
213
St Göran
0
26
Eskilstuna
7
219
Katrineholm, Kullbergska sjukhuset
-
0
Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi
-
43
Uppsala, Klinisk mikrobiologi
6
106
19
386
Värmland
Karlstad
Västerbotten
Umeå
4
226
Västernorrland
Sundsvall
8
376
Örnsköldsvik
-
-
Västmanland
Västerås
3
189
Västra Götaland
Borås
11
180
Göteborg
42
735
Skövde
7
206
Trollhättan NÄL
12
273
Örebro
Örebro
11
284
Östergötland
Linköping
Totalt:
- Streck indikerar att ingen RSV-rapport har mottagits av Folkhälsomyndigheten aktuell vecka.
*Prover från Blekinge analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).
** Barnakuten rapporterar resultat från snabbtest från och med vecka 51/2016
0
42
216
6846
Tabell 2. Antal rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) per län*,
aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
Aktuell vecka
Kumulativt under säsongen
Antal fall per
100 000
invånare
Blekinge
-
-
51
Antal fall per
100 000
invånare
32,64
Dalarna
5
1,78
134
47,68
Gotland
0
0,00
108
188,18
Gävleborg
8
2,84
150
53,23
Halland
6
1,91
227
72,11
Jämtland
-
-
98
76,94
Jönköping
7
2,01
180
51,75
Kalmar
4
1,68
228
95,93
Antal fall
Antal fall
Kronoberg
-
-
44
22,99
Norrbotten
2
0,80
32
12,81
Skåne
24
1,84
818
62,75
Stockholm
31
1,39
1 512
67,76
Sörmland
7
2,47
219
77,19
Uppsala
5
1,41
144
40,66
19
6,89
386
139,90
Västerbotten
4
1,52
226
85,81
Västernorrland
8
3,28
376
154,16
Västmanland
3
1,14
190
71,89
Västra Götaland
72
4,37
1 388
84,19
Örebro
11
3,78
285
97,93
0
0,00
50
11,22
216
2,19
6 846
69,50
Värmland
Östergötland
Totalt:
* Om laboratoriet informerar att patienten tillhör ett annat län redovisas fallet i denna tabell enligt patientens
länstillhörighet.
Tabell 3. Antal samt andel rapporterade fall per ålder och kön av infektion med respiratory
syncytial virus (RSV) kumulativt denna säsong.
Kön
Ålder (år)
Kvinnor
Män
Totalt
<1 år
651
10%
813
12%
1464
1 år
564
9%
746
11%
1310
2 år
218
3%
258
4%
476
3 år
95
1%
109
2%
204
4 år
58
1%
56
1%
114
5-14
106
2%
87
1%
193
15-39
162
2%
104
2%
266
40-64
302
5%
273
4%
575
65+
1056
16%
857
13%
1913
Totalt
3212
49%
3303
51%
6515
* Baseras på fall med information om ålder och kön.
Figur 3. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, vecka 40 2000
till aktuell vecka.
Kommentar till statistiken:
RSV-statistiken baserar sig på rapportering av patienter där infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test
(laboratorieverifiering). Om fler prover tas, som en följd av t.ex. fler patientbesök eller ändrade rutiner för provtagning,
får oftast fler personer en laboratoriediagnos. Förändringar vi ser i statistiken speglar därför inte nödvändigtvis
förändringar i hur viruset sprider sig. Över de senaste säsongerna ser vi en ökande trend i antalet RSV-diagnoser. Detta
beror delvis på att fler prov tas och analyseras med olika multiplexmetoder (dvs. analys för fler agens än enbart RSV).
Diagnostiken för influensa har blivit snabbare och mer tillgänglig samt flera av analysmetoderna kan påvisa influensa
och/eller RSV samtidigt. Om det tas många prover med influensafrågeställning medför detta alltså att fler prover samtidigt
analyseras för RSV. Ökningen av antalet RSV-diagnoser är alltså delvis orsakad av ökad provtagning för influensa.